והילא ןב לארשי י"ע הרסמנש יפכ היריב תשרפמ המרגונטס ריצקת

הלועפל עקרה
רדאב אי היריבל הילעה
יברעה םרוגה ,םיטירבה םע םיבצעה תמחלמ
רבד ףוס
םוכיס
הלועפל עקרה
ךכ לעו) .הלודגה הינטירב תואבצ י"ע היריב השבכנ 5.3.46 'ג םויב ,תולשלתשהה רדס יפלו
ונפי אל דוע לכ ,היתואבצמ סרפ תא הנפת אלש העידוה היסורש ,העומש תכלהמ
.םידוהי םירטונ 6 םוקמב ואצמנ ,אבצה י"ע היריב שוביכ דע .(היריב תא הינטירב תואבצ

דואמ םירבד זוחמה ביצנ י"ע ורמאנ שוגה דעו םע השיגפב היריבל אבצה תשילפ ינפל
םירה ומשב רבידש רבחה ,תחלצב ודי תא ןמט אל שוגה דעו ףא , ןושל תריצע ילב םיפירח
םירבד ריתסהל םיגהונ ונא ןיא" הואגב רמאו ,הלאכ תוביסמב ליגרכ אלש ולוק תא אוה ףא
אל תאז תא ,ונילע לילעהל ןינע אוהש ימל שי ןויגלה ןינעב םלוא ,םתוא םישוע ונאשכ
.ודרפנו ,"לבקנ

."המיאתמה תבותכ"ל ורסמנ םירבדה .תונוטלשל הפ לעב רתוי תונפל אל הז ןינעב טלחוה
ןינע ינפל דוע העבקנ רשא השיגפ םייקתהל 6.3.46 - 'ד םויב התיה הכירצ רדסה יפל
תוחיתמה תורמל המייקתנ השיגפה .םיפטוש םינינעב ,זוחמה ביצנו ,שוגה דעו ןיב ,היריב
וליאכ ,רוצע רתוי היה םעפה זוחמה ביצנ .הלעוה היריב ןינע ףאו ,םידדצה 2 ןיב הררשש
םא יכ ,תולצנתה י"ע אל םגו תמדוקה השיגפב וירבדל תושחכתה י"ע אל ,ומצע תא ןקתל אב
ונעדי הכ דע םא . אלפנה רעונה תא םיכנחמ המל ,לבומ בושיה ןאל ,רסומ תפטה ןיעכ י"ע
ירה ,ךכל דגנתהש ולוכ בושיה ןיבו ,גזמ תומחו תויארחא יתלב תונטק תוצובק ןיב ,לידבהל
,הנורחאה הפוקתב ושענש תולועפה לכ תא רוקסל ךישמהו ,תוציחמה לכ ושטשוטו טעמכ תעכ
לע הרימשלו ,רלטיה לע ןוחצינל ושמישש םינוריוואה תדמשהו הפועתה תודש ןיינע ללוכ
.דועו ,דועו ,המחלמה ןמזב ץראה
.ריכזתב ךכ לע ונעו ,שוגה דעו י"ע םוקמב הבושת האב אל ןכלו הירבטל רהימ זוחמה ביצנ
.תונוטלשה םע רשק לכ קספנ זאמו
הילעל םא יכ ,היונבה היריב שוביכל אל תינכת דבעל הלחה םירבדה ורסמנ הל "תבותכה"
הז םויב ורחב ירה ,בורק היה רדאב 'אי-ו תויהו .ונל ןבומכ תכיישה היריב תמדא לע
.הז םויב הנש ידמ תרוסמה יפל יח-לתל הילע הוסמ תחת ,תאזכ הלועפל רתויב םיאתמכ

הרסמנ 9.3.46 תבשב ,היטרפ לכ לע הנכומ תינכתה התיה ,רדאב 'ה אוה - 8.3.46ב
םיעצבמה ישאר וקסע רדאב 'י אוה ץרמל 13-ה דעו 10-מ ,היעצבמ ישארל תינכתה
םקופיס לע םעפה ואב הנכהה תלועפ תא םיעצבמה .עוציבל םידעוימה תוחוכה לכ ןוגראב
התיה תונעיהה - םתדובע חטשב הזה רבדכ םהל הרק אל םעפ ףא רמאל רשפא ,דועש םשכ
תורשפא רסוחמ םיחפוקמ וראשנש םיברו ,רתוי ונתינ ושרדנש המכ לכ ,100%-מ הלעמל
םויב שיא 3000-כ תרבעה ,םיישק ויה םשו הפ תינכט הניחבמ .ףרטצהל םנוצרל תונעהל
.לק רבד הז ןיא ,רקובב 0600 העשב תרחמל םוקמל עיגהל תנמ לע ,רדאב 'אי ברע דחא
לע .הרובחתה התוויה ,ןורחאה עגרה דע ישוקה רקיעו רהמ ורבגתה םיישקה תיברמ לע
תונוטלשלש וצר אל יכ ,םיסובוטואה תורבחל םגו ,בחרה רוביצל רסמנ אל תיתימאה הרטמה
ןינע שי הנשהש השגדהב יח-לתל הילעה םוי לע קר רסמנ .םוקמל ונאוב ינפל רבדה עדווי
תונעיהה התיה ןכלו .הנווכה המל ושחינו ,ולעפ הז ןינעב םישוחהש רבתסמ .ךכב דחוימ
םאב ,םהיוקב םהיתונוישר תא דיספהל וששחש אלא ,תונכומ ויה םיסובוטואה תורבח םג .תאזכ
.תפצ - הניפ-שאר וקב םיטומרפ 2 הל שיש הדיחיה "דגא" .םהל םיכייש אלה םיווקב וספתי
לצנל םילולע תונוטלשהש ששחה היה בר םג .ברה ךרוצה תא קפסל קיפסהלמ קוחר ןבומכ הזו
םתוא ורסמיו ,םיחכונה םהיווקב םהיתונוישר לוטיבב תורבחה תא שינעהלו ,הז הרקמ
י"ע וקלחב ,רבדה רדוס שממ ןורחאה עגרב םלוא .תפקשנ התיה תאזכ הנכס .תויברע תורבחל
תונכסה תורמל ,םייטרפ טעמכ אשמ יליבומוטוא י"ע יראה קלחבו ,ןוכיסה לכ םע "דגא"
םיבייח ונא .הזל המודו םיגימצ םהל קפסל תורשפא תעינמ ןוגכ ,הזמ עורגו םיטרופרל
תוריסמכ ,תופקשנ ויהש תורומחה תונכסה לכ םע בשחתהב ,תאזה תובדנתהה תא תוארל
םתוא םייחש םשכ ,םירבדה תא םייח םניא הרואכל רשא םישנא דצמ תוריסמ ,ההובג הגרדממ
םיאבשכ ןובשחב תחקל שי הז לכ תא ,הרטמה תא קוידב תעדל ילבמ הז לכו .רבדב םיקסועה
,םיבר יבגל הסנרפל רוקמ תקספהב רמגיהל התיה הלוכי רשא ,תאזה תונעיהה תא ךירעהל
.הזמ רתויב וליפא ילואו
רדאב אי היריבל הילעה
םימוצע םינומה ואצי םהמ םיסיסבה 4 ונקורתה ,רדאב 'אי םוי תארקל הלילה תועשב
םישארה 4 וענ הלאכ םיאנתבו דרב ,םשג דרי .היריב שוביכ ,תיפוסה הרטמה תארקל
.םינוש םינוויכמ
לכוא - דויצ יסומע ,השק ריוא גזמב ,סיסבהמ תועש 7 ,6 ,5 לש קחרמ - הבר התיה הכילהה
רשא תוחוכה לכ ולע הלא םיאנתב ,תולצחמ ,םיפירצל תורגסמ ,םילהוא ,דחא לכל םימי 3-ל
תמדא לע השדחה הדוקנל םוקמ שמשיש שארמ ןייוצ רשא חטשל ,שיא םיפלא 3-ל בורק ונמ
,םילהוא םיקהל ולחה ,עבקנש דעומבו ,םוקמב תוחוכה לכ וזכור תחא העש ךות .היריב
העשה ןיב .תונוטלשה ושיגרה אל ,הז לכב .האלה ןכו לקסל ,עוטנל ,רדג חותמל ,םיפירצ
לע ,תפצב ידוהיה זוחמה ןיצק תרזעב תונוטלשל שוגה דעו עידוה רקובב 0830-0900
!!היריבב םהלש עקרקה לע םידוהי תיילע

הנע הקידב רחאל אבצהו ,רבדב תמא המ הלאשב הקיתעה היריבב אצמנה אבצל ונפ תונוטלשה
.ןאכמ קחרה אל אצמנ לודג הנחמ ,אוה ןכ םנמא יכ
םע םש ושגפנ ,חטשל ולע הרטשמ יניצק ,םהיזכרמל ועידוה ,תונוטלשה דצמ תוצצורתה הלחה
רבתסמ ,דחוימ רבד לכ ועיבה אל הז םע דחי ,השענה לכמ דואמ ואלפתה ,שוגה דעו רבח
.הובגמ תוארוהל וכיחש
,הזכ ריוא גזמב ,הזכ םילוטליט ליל רחא ,בוטב םמצע ושיגרה אל ןוחצינה תורמל ונישנא
הרטשמה יניצק רוקיב רחאל ושיגרה ינש דצמו ,דחא דצמשממ תוחוכ תסיפא דע תופייע
.שיא 300-כ םוקמב ריאשהלו ,הנחמה תא רזפל ןכל וטילחה ,ונלש רבכ איה לארשי-ץראש
.יל ררבוה םרט ,הז 150-כ קר וראשנ עודמ
יללכה הטמל תוביהלמו תוחמשמ ,תודדועמ תועידי הינשה רחא תחא עיגהל ולחה הז בלשב
בלשב אישה אוה הז !הירי ףא ילב היריב תא "ונשבכ" .הלועפה תא ןוויכו ןנכית רשא
תא קרפל ,עוציבה ןהיתובקעבו ,תוארוה תונוטלשהמ עיגהל ולחה .רמגנ אל עודיכ הזבו .הז
הלעמל חטשבו ,ךופה ןוויכב ענ ונלש םעה אבצו .הנופצ עונל לחה בר אבצ .חוכב הדוקנה
.שיא 150-מ
.יללכה הטמל תועיגמ ולחה ,ס.וא.ס תואירק

אל רבחה ומצע םוקמל .בורקמ ןווכלו תויהל תנמ לע ,םוקמל םירבחהמ דחא חלשנ הטמהמ
לע תקיודמ העידי רסוחו היבוברע םש אצמ אוה .ותבריקב םש יא ראשנו עיגהל היה לוכי
אל ,ודירוה ןכ .חוכב ונישנא תא םידירומו ,בר אבצ חטשב אצמנ תועידיה יפל ,בצמה
.היבוברעב שמיש הז לכ ,תוכמ אל ,תוכמ ןכ ,ודירוה

ונירשואל ,םהיתבל רזפתהל תנמ לע תפצלו הניפ שארל םיירהצה תועשב דריש ברה םעה לכמ
היריבל תולעל דימ הארוה הנתינ ,תומוקמה ינשב שיא 500-כ וראשנ תקפסמ הרובחת רסוחמ
.אבצה י"ע םש םיפקתנה ונירבח תרזעל
תברקל ועיגה םינוויכה ינשמו ,תפצמ ולע 300-מ הטמלו ,הניפ-שארמ ולע 200-מ הלעמל
ונירבחש ,ואצמו .חטשב השענה רחא תוקחתהל תנמ לע םיששג םכותמ ואיצוהו ,ודמענו םוקמה
תועשב םקוהש הנחמה תא םילסחמו םיקנט רפסמ ראשנ םוקמבו םוקמהמ וטואב םילבומ רבכ
."םורגופ" תחא הלימב ,םיפירצה תא ורבש ,םילהואה תא וערק ,רדגה תא וסרה .רקובה
םינוויכה ינשמ ונלש תונחמה ינש ,וקחרתה קרשכו ,םוקמה א םה ףא ובזע ,הרמגנ םתכאלמשכו
חוכב וחקלנ שיא 150-ה .שיא 500-כ םוקמבו - ונידיב היריב שדחמו םוקמה לע ולע
.םוקמהמ
.ינשה אישה ןאכ דע

רשא םירבחה ורסמי יאדו ךכ לע .םתוא יתשגרה ירשב לע אלש םירבד לע גלוד ינא ,הליל
.הלילה תא ושיגרה ףאו ,ולע בושו ודריו ולע

י"ע רפוסי יאדו רוקה לע םג ,ףוגהו שפנה םומיחל קאינוק ,הנחמל םיטקודורפ תאבה ןוגרא
תא ריבעה םגש רמחו רומח י"ע ,רדוסמו עובק היה םהמע רשקה .רבדה רבע םרשב לעש ולא
.רישי ןפואב אל לבא ,תונוטלשה םע םג ,ןיקת טעמכ היה רשקה .םיסנלובמאו ,םיטקודורפה
הז רואל ונניינע תא לכלכל ונל רזע טעמב אל הזש תאז קר ,רוסמל ןיא םיטרפ ךכ לע
.תושעל רחא וא הז בלשב הלשממה תדמוע המ קיודמב םימעפלו ךרעב ונעדיש
יברעה םרוגהו םיטירבה םע םיבצעה תמחלמ
דצהמ הינפל הכיח דצ לכ .םייק וניא תונוטלשה ןיבו שוגה דעו ןיב רישיה רשקה
המ" ,תונוטלשה י"ע ןווכמ הארנה יפכ ,ךוותמכ םעפ לכב עיפוה ידוהיה זוחמה ןיצק ,דגנכש
אלשו ,לווע ונל םישוע תונוטלשהש הז דבלמ :הנוע אוהו ,שוגה דעו לאשנ "?םיבשוח םתא
םא" לואשל ךישמה ,"?היהי המו ונ" ."רבד םיבשוח הז עגרב ונא ןיא ,וניתומדאמ זוזנ
ורזפתי עגרכש דבלבו ,היונבה היריב תא ונפי םימי המכ דועבש וחיטבי תונוטלשה
םיננוכתמ םה םאש ,תונוטלשה י"ע םכסוי םא עצוה הז םוקמב .םכסוה אל ךכל - "?םינומהה
,מ"ומה להנתה ךכ .שיא 20-30-כ ונכותמ חטשב ואצמי יוניפה דע ,היונבה היריב תא תונפל
.דובכב אצומ ןינעה לכמ תשפחמ הלשממהש שגרוה

םש םיאצמנ םה ,םוקמהמ ודרוי םידוהיה ,תועידי םעפ לכב ,תקהבומ םיבצע תמחלמ הלחה
.יברעה םרוגה ,ךכ לע ףסונו ,יקוח יתלב ןפואב

,ןוכנ אל הז יכ םאו .םיברעה תבוטל היריב תועקרק ןינעב ןיד קספ , ץפוה רדאב 'איב
םשורל תפסונ הקידבל רסמנ רתיהו ,טלחהב ונלש םנוד 450-ש ,איה תמאה ,שחכוה ףאו
םג ,םיביהלמ שישכ דוחיב ,בהלתהלמ םייתניב םיברעהמ ענומ אל הזש אלא ,תועקרקה
.םייברע םגו םייטירב

הלחהו ,ןיינעה תא חפנל לחהו ,הרדח לא יחבוס עודיה תיסמה תפצל אב רדאב 'אי 'ה םויב
,תידוהיה תפצב ישארה בוחרה ךרד םיברע םע םילבומוטוא תעיסנב תיסופיט העונת
לע םואנ ,הליפתה רחא ישיש םוי תרחמל .םשורה תא ושע .םימשה בל דע ,תוקעצו םיפוצפיצב
,ןידה קספ תורמל הדבוע םירצויו םש ולע םידוהיהו ,טפשמב וחיורה םהש ,היריב תועקרק
םלוכו ,יחבוס םשארב שיא 20 םכותמ ונייצו .הזה רבדכ היהי אלו ,עקרקה לע םיבשוי ,םה
לע ולע םידוהיה ,םייברעה םידיקפה רתילו ,יברעה זוחמה ןיצקל םינופ ,םש ,הלשממה תיבל
ןיא ,ישמ תויסכב הכאלמל םישגינ םה ,םתוא הדירוה אל הלשממה ,םיקתוש םתא המ ,וניתומדא
.דועו דועו ,םידוהיה תא דירונ ונדבל ,תאזכ הלשממב ךרוצ ונל

ואציש םיברע ןוגרא לע רתיה ןיבו ,העידי תפדור בוש העידיו ,תמיוסמ תוחיתמ רצי הז לכ
הזב הצורש ימ שי רשא ,םיברעה םע ךוביס עונמל םילוקיש ךותמ ,חטשה תא שורחל רחמ
םיאצמנה םישנאה לע ,שורחל םיברע ולעי םאב ,עבקנ .הרקי הזש ידכב לכה תא השועו
,רבתסהש המ .הרטשמה תא ליעפיו לעפי שוגה דעו הזכ הרקמב ,רבד תושעל אל היריבב
.םידדצה לכמ תכשמנ םיבצעה תמחלמ לבא .ךכ תארקל םיצא םניא םיברע ינומה ,םייתנבש
----------
םא שי ,היריב קרפה לע ,םילשורי וידרל תועידי ישיגמ ידוהיו יטירב תפצל םיעיגמ ברע םע
ךלהמ לע םהל רוסמל םישקבמו תונוטלשל םיאב ,ךכ לע תוכמסומ תועידי רוביצל שיגהל ןכ
ןיא םרמואב ,םתוא וחד ,ןינעה לכ לע םיזגורמ םתויהב תונוטלשה .היריב ןינעב םיניינעה
תונפל טילחמו תונוטלשה לע רתיו אוהו הרח הז יטירבל .ועידות רמגישכו עידוהל המ
(םישנא םש ריכמ אוה ךכ ךותמ איהה הביבסב תשלובב םעפ דבע אוהש ררבתמ) ,שוגה-דעול
ןינעב תבש םוי ותואב בל םתמש םאו ,תאזכ האיצמל חמש ,שיאה תא ריכה תמאבש שוגה דעו
לע ומצע חטשל הלילב וב שגינ גוזה .שוגה דעו י"ע ןווכ וידרה י"ע עמשוהש המ לכ היריב
.שוגה דעו רבח יווילב ןבומכ ,ויניע ומב םוקמב םשרתהל תנמ

וליחתהו ,םיבצע תמחלמ בוש ,ןענכל ענ בר אבצש תועידי תועיגמ ,םיירהצה רחא תרחמל
תפצ תובוחר ואלמתנ עגר ןיב .חטשב ונישנא תרזעל םנווכל ךרוצ היהי םאב תוברזר תנכה
ילבו תואיפ םע ,היבשות לכ לע רבדה שוריפ תפצו ,הווצמה תא םייקל םינכומה םישנאב
הדיחי איה ,העיגהש אבצה תדיחיש עדונש ,הזב הרמגנ ,וז תוחיתמ .ילבו ךלמירטש םע ,תואיפ
.םוקמב תרחא הדיחי ףילחהל האב רשא תיטוקס

רבד ףוס
תונלבס .םימי עובש ךשמל שיא 300-כ ליכי רשא הנחמה תא םינגראמ ,'א םוי תרחמל
אובל האירקב שוגה-דעו לא ונפ םהו ,םהילא הנפי שוגה-דעוש היפיצ ךותמ העקפ תונוטלשה
יעגר ויה הלשממה יתבל םעיגהב יכ םא ,החוור התיה .הלשממה תיבב השיגפל 11:00 העשל
השגרה התיה .אבצ האלמ התיה רצחהו ,תשלובה רדחל ונמוזו רחאמ םיקזח תוחיתמ
תוחיתמה יעגר םתואב .םידדצה ינשמ תילמיסקמ תוכירד ,שוגה דעו תא רוסאל םינווכתמש
םע עקרקה לע דימ ץבר רצחב היהש אבצה לכ ,רייפ-קב ןתנו וטוא הלשממה-תיב דיל רבע
לבקל םינכומ תונוטלשהש שוגה דעול זוחמה ביצנ עידומ תיבה םינפב .הלועפל ןכומ קשנה
תא דבעל םיאשר ויהי רשא ,םיעובק שיא 20 השדחה הדוקנב ריאשהל שוגה דעו תעצה תא
רובעכש רובס אוהש ףיסוהו .םוקמה תא תונפל 14:00 העש דע רתיה לעו ,תועיטנהו המדאה
הפשב .לבקתנ רבדה .היונבה היריב תא םהל רוסמל תנמ לע םנימזי רפסמ םימי
היריבמ ,ונקחרוה הנושאר היריבמ רמולכ ,ונתבוטל 3-2 רמגנ קחשמהש רמאנ תיביטרופס
.ישילש איש .ונראשנ תישילשבו ונקחרוה הינש
םוכיס
י"ע לכה תושרל לכה תדמעה האילפה .םיאישל ונעגה הזב ףא ,רוביצה תונעיה לע והשמ
וליפא םא יכ ,שפנ תוריסמ ללוכ ,לכב תונעיה לע קר אל אוה רבודמהו ,תפצ הניפ-שאר
ליבשב תבשב םחל תופאל ריתה ברהש ,הדבוע יהוזו ,ןטק רבד הז ןיא תפצב .תבש לוליח
המ לכ ,תוכימש .תבש יאצומב ןמה ינזא תיפאל םישנה תוסייגתה .תונמ חולשמ ,היריב ישנא
וגלדיש ןתנ אל שיא ,םיטעמ אל םה םיינעה ,תפצ ישנא םיעודי .הזמ הלעמלו הגישה דיהש
תאצל םיפסואל הנתנ אל תיבה תלעב לבא ,תחקל המ ןיאש וארו וסנכנ דחא תיבל ,וילע
ןיאלו ףוס ןיאל תואמגוד דועו .ןתוא הרסמו ,תוננב 4 האצמ ,תוקיר םיידיב התיבמ
שיש היה המדנו ,תרחאה הדיחיה תא ףילחהל םיטוקסה ואבשכ :הז קרפב אישהו .רועיש
קר שי ךכ לע ,יתראית רבכש םשכ ךכל הסייגתה תפצו ,היריב ישנא תרזעל תולעל ןנוכתהל
.תפצב תירוביצ תוריסמ לש יתעדל אישה אוהו ףיסוהל

וסניכו ,ןהל ונגראתה ,תאז תובדנתהב ןקלח לע ורתיו אל ןהל םינטק םידלי רשא תפצ ישנ
וראשנ םיכלוהל ףרטצהל ולכי אל ןפוא םושב רשא ולאו .זכורמב ,תומוקמל םידליה תא
קופיסב הזב םיקסועה םיוולמ ויה היריב תשרפב .ףוסה דעו הלחתהמ םידליה לע רומשל
ועידוהו ואבשכ ,חטשב עגרה היה הז :וזל המודו לכה תא הרבע וז העפות םלוא ,תושגרתהו
םיקיתו ,ועיגה םישדח .םיפוליחה רחאל היה הזה עגרה .םוקמב וראשיש ,הלשממה תמכסה לע
דוע יל ,אוהה עגרה דע תאזכ הרידא תוצרפתה ,הוקתה הרשוה םירבדה תריסמ רחאל .ובזע
.עומשלו תוארל ןמדזנ אל

אלא ,הוקתה תריש ומכ וא ,היתושנ וא תפצ ומכ ,תינומה הרוצב אל ,דחא איש דוע ילואו
,ידרוכ ילואו הפיחב ידרפס רענ אוה הז ,תורגבל עיגה אל טעמכ ןיידעש ,טושפ טרפ ,טרפ
ץוב ינמיס םהילעו ,היריבמ רשי ואב רשא םייפגמ חצחצמ אוהש ול עדונשכ ,םיילענ חצחצמ
.לבקל הצר אל םינפ םושב .חוצחצה רובע ףסכה לע רתיו ,םשמ

וא תאזכ הרטמ ביבס יחרכהה דוכילה תא ןיגפי רשא רבד תויהל לוכי םא ,ףוסבלו
האב ירה ,בושיה יצולח תא ,םעה יצולח תא ,םעה תא ,תונויצה תא הקיסעמה תרחא
לכ י"ע רתויב תטלובה הנגפה י"ע החיכוהו היתויולשלתשה לכ לע היריב תשרפ
!עוציבל ןתינ ףאו יחרכה דוכילהש ,וניבושי תובכש

הנגהה ןויכרא תובידאב ,והילא ןב לארשי - תישיא תודע