תודע - רוגיבא לואש / היריבל הילעה

,קשנ לש תומכ ץוביקב הליג הרטשמה שופיחש רחאל .1946 ביבאב ,"היריב" ימיב היה רבדה
תמכסהב .תירבע בושי תדוקנכ הדוקנה תא לטבל טילחה ןוטלשהו םוקמב םירבגה לכ ורסאנ
שמתשה ילבמ םלואו - המ-יהיו הדוקנב זחאיהלו בושל "הנגהה" הטילחה םיימואלה תודסומה
שמשל היה לולע קשנב שומיש לכ .דאמ דע השק התיה המישמה .םח אלו רק אל - קשנ םושב
.שאב חותפל הלתמא וא הליע אבצלו הרטשמל

הנגהה ישנא ינומה ולע יח-לתל הילעה תאווסהב .המישמה עוציבל רדא א"יב ונרחב
.היריבב וזחאנו ןוילעה לילגל רעונה תורדתסהו

תיעטה .התוחתפתה יטרפ ירחא הפיחב הלועפה הטמב יתבקעו םירבדה תוחתפתהל דאמ יתדרח
.הלקת העריא כ"חא .היריבב הזחאנ הלודג הרובחו רעושמה לכ לע התלע תונוטלשהו הרטשמה
ובזע היריבל םילועה לש םבורו תוזחאיהה םע ומילשה תונוטלשהש המדנ היה םוקמב םישנאל
תורזוח תופקתהב הרטשמהו אבצה וחתפ יזא .קיפסמ יתלב חוכ םהירחא םריאשהב םוקמה תא
רבדה יל עדונשמ .םתוזחאיה םוקממ םישנאה תא רוקעלו םתינכת תא עצבל ידכ - תונשנו
.היעבה םוקמל בורק תויהל תנמ לע תפצל יתצא

.הרתי תובהלתה הליג אלו רבודמ המב הלחתמ ןיבה אלש ינששוח ;ילא ףרטצהל רוגל יתעצה
ףוסבלו יטירקה בלשל עיגה תונוטלשה םע מ"ומה .תפצל ונילעו ילא ףרטצה - ןיבהשכל
"יאנתב" ,םוקמב - 20 תבכ - הנטק הצובק לש התוזחאיה ריתהלו תגסל תונוטלשה וטילחה
.יבויחה רמגה תא רשבל השעמה םוקמל תינוכמב יתעסנ ."רתוול" ונטלחה .ודרי רתיה לכש
.םירבח דועו רוג היה תינוכמב יתא

.הרושבה תא ונרשבו םינבאהו םיעלסה לע בשיתהש רוביצה תא ונקעזה םוקמל ונעגהשכל
שגרנ יתייה יכ םא .עצבמהו ערואמה תכרעהל תודחא םילמ ונרמא ינאו םוקמב הלועפה דקפמ
.רוצע ןוטבו תורוצע םילמ ליגרכ יתרבד דאמ דע
ססיה אל ירבד יתמייסש רחאל .וטהל ויניעו תוצרמנ ויה ויתועונת .דאמ דע שגרנ היה רוג
והשמ וא טלפ - "קזח רתוי רבדל תייה ךירצ" .ירבדב יתחלצה אלש יולגב יל רמולו תעגל
.ךכל המודב
םירכמ אצמ ונרקיבש םוקמ לכב .וירכמ םע םירבד ףילחהלו הנחמב טטושל רוג שרפ כ"חא
.םידידיו
רוגיבא לואש
1951 וא 1950 םשרנ

הנגהה ןויכרא תובידאב ,רוגיבא לואש ,תישיא תודע