י"חלב קשנה רוציי


לארשי תוריח ימחול ןותיע "תרתחמב"
תופוקת יפ לע י"חלה רוציי
םינטסה רוציי
םיימיכ היהשה ינונגנמ
המיחלו שוקימ יעצמא רוצייתופוקת יפ לע י"חלה רוציי
שולשל (לארשי תוריח ימחול) י"חלה תוליעפ תא קלחל ןתינ ,המיחל יעצמא רוציי תניחבמ
:תוירקיע תופוקת
םימחולבו םיבאשמב הלד התיה העונתה :ל"צאהמ גוליפה רחאל (1944-1940) הנושארה
,םישק םיאנתב ,החתיפ ,ךכ םשל ;יטירבה ןוטלשה יגיצנב תוישיא תועיגפב קפתסהל הצלאנו
ןשע ינומיר ,םירומיש תוספוקמ ססר ינומיר - םינוש הלבח יעצמא ,תויביטימירפ תוטישבו
,םירורפג תוספוקמ (הדחפה) שער ינומיר ,תוירגיס תוספוקמ ןשע ינומיר ,תוירגיס תוספוקמ
.המודכו םידכלוממ םינעטמ
וללכש ,רתוי בחר הדימ-הנקב תולועפל הרבעו הקזחתה העונתה רשאכ (1945) היינשה
יעצמא ךירצה הז לכ .ובכר-ילכ ,ויתודקפמ ,ויתונחמ ,יטירבה ןוטלשה לש וינקתמ לע תופקתה
ויה הידסיימ ןיב .תינכט הקלחמ לש התמקהל איבהש המ ,רתוי םינווגמו םיללכושמ המיחל
ומקוה החוקיפב .ל"ז (ןד) רונג-גרבנירג בקעיו (לאומש) יול הדוהי ,(קינזוחלוק) בוט-ןב בקעי
בכר דגנ םישקומלו ץפנ תופטעמל ,םיללכושמ בוטולומ יקובקבל ,היהשה ינונגנמל הכאלמ-יתב
.הלאב אצויכו ,קוחרמ תילמשח הלעפה ךות ,יאבצ

65 יזבש בוחרב יקסבילז עשוהי לש ותיבב היה (ץפנ-רמוח רוצייל) וללה הכאלמה-יתבמ דחא
.אבכוכ-רב תניפ 85 ףוגנזיד בוחרב היירגסמב היה (הבכרהל) רחא הכאלמ-תיב ;ביבא-לתב
.(יוסינ תעשב עריאש ץוציפ בקע הלגתנ)
םע ורבגש ,תויאבצ-יצח תויוליעפל רבעמה בלש תא הלמיס (1948-1946) תישילשה הפוקתה
,תואמל זא עיגה םימחולה רפסמ .ןכמ-רחאל תאש-רתיב וכשמנו ירבעה ירמה תעונת תמקה
לכ תא ףיקהל ידכ ,םינוש םיגוסמ ץפנ-ירמוח לשו קזנ לש הלודג תומכ התיה השורדו
ושכרנש הלאמ םביטב ולפנ אלש ,םיקוצי םינומיר רצייל הלחה תינכטה הקלחמה .תוליעפה
.תימצע תרצותמ ץפנ-רמוח החתיפ ףאו אבצהמ

."ןטס" גוסמ םיעלקמ-תת רצייל םג לחוה (1947) אבה בלשב
,הינלופב וכרענ ,ל"צאהמ גוליפה ינפלו היינשה םלועה תמחלמ ברע" :ינולא והילא רפיס
י"חלה ישנאלש ךכ ,הלבחו המיחל יעצמא רוצייל ,םיבחרנ םיסרוק ,ףתושמה ןוגראה ישנאל
וללכתשה ןכ ,המחלמה הכשמתהש לככ .הז םוחתב לטובמ אל עדי היה רבכ גוליפה תעב
ויהש ,הכאלמ-יתבב ףטוש רוצייל ונרבע - םייביטימירפו םיטושפ םיעצמאמ .הלועפה תוטיש
.ביבא-לת יבחר לכב םירוזפ

'ריבטוג' תשורח-תיבב ונישע תוקיציה תא .די-ינומיר לש ימצע רוצייב לחוה 1943 תנשב
'הנגה' שיא ותויה ףא לעש - ל"ז לאומש ,לעפמה ילעבמ ,החפשמה ןב לש ועויסב ,ןג תמרב
- שעתה תא םג ,רוכזכ ,שמיש הז ר"חיב) .רזה ןוטלשב י"חלה לש וקבאמ ךרדב דדיצ ,ןמאנ
ונמנ םהידבוע םעש ,הכאלמ-יתבב בור-יפ-לע ,תולילב ושענ רומיגה תודובע .(ךרועה תרעה
."י"חל ישנא

םינושאר םייוסינ י"חלה ךרע - יתורח בקעיו (לאומש) יולה הדוהי לש םתמזויב ,1946ב
תמחלמב ךכב קסעש ,הינמרג דילי ,ידוהי) רבה ר"ד לש החסונ יפ-לע ,ץפנ-רמוח רוצייל
םיטושפ םיעצמאבו םישק תרתחמ יאנתב ושענש ,הלא תונויסינ .(הנושארה םלועה
הנוט יצחכ לש הקופתל י"חלב ועיגה 1947 ףוסב .םיעיתפמ תוריפ ובינה ,םייביטימירפו
הז ץפנ-רמוחמ תרכינ תומכ .םימי םתואב הנושאר הגרדממ גשיהל בשחנש רבד ,םויל ץפנ-רמוח
.הרוצנה םילשוריב "הנגה"ה ישנאלו ל"צאל םג הקפוס

והושמישש ,ץפנ-רמוח לש תונוט תורשע רצייל י"חלה קיפסה ,(1948 יאמ ףוסב) וקוריפל דע
תושרל ודמעש ,םיעצמאה זא ונל ויה וליא" .דחאכ םיברעהו םיטירבה דגנ תונוש תולועפב
המחלמה יכרוצ לכ תא אלמלו תונוט יפלא רצייל ונלוכי" - יקסנבילז עשוהי רמא - "'הנגה'ה
."ץפנ-רמוחב"םינטס"

י"חלה תרצות רידנ ןטס
ישעמ תורבגתה תובקעב - 1947 יהלשב
דייצל י"חלה שקיב - םיברעה דצמ הביאה
הלפנ הריחבהו ,תואנ ישיא קשנב וישנא תא
םינש הזש) ילגנאה עלקמה-תת ,"ןטס"ה לע
.(שעתה לש הכאלמה-יתבב ףטוש רוצייב היה
יקיתוומ ("הקסוי") תיזג קחצי רפסמ
ודיצמ האב 'ןטס'ה רוצייל המזויה" :י"חלה
תולועפה דקפמכ זא שמישש ,יאנב בקעי לש
לאשו ילכה תא ינפל גיצה אוה .י"חלה לש
היה אל .ורוציי תורשפא יבגל ,יתעד-תווחל
ןויסינ יל היה םלוא ,קשנ רוצייב גשומ יל
.תכתמ תודובעבו תורגסמב רישע
.ידיב הלע רבדהו - לקינומרכב ךכ םשל יתשמתשה .הנקה תא רצייל יתיסינ ןושאר דעצכ
םילילס תטירחל ירוקמ רישכמ ןנכתל יתחלצה םידחא םימי ךות םלוא ,םילילסה התיה היעבה
ךכ ידכ ךותו ,תיבוביס העונתב הנקה ךרואל תכשמנ התיהש ,םיבהל השולש תלעב ןיכס)
.(לילסה תא תטרוח
לע ונרבגתה טא טא .הלקת אלל הרי אוה :אלפ הז הארו ,ילגנא "ןטס" לע הנקה תא יתבכרה
רצייל ונשגינ .(ץעמ ונוניכה תותקה תא) םיקלחה ראשו ,הניצה ,ןדסה רוציי :תויעבה רתי
הכאלמה תיב) קרב-ינבב ילש היירגסמב ונעציב תיפוסה הבכרהה תא .תודיחי ףלאכ תחא-תבב
םייח םג ,רתוי רחואמ בלשבו ,(ןייטשנרוג) ןרוג םולש ,יחא ,הדובעב ועייס ;(תיזג-ןייטשנרוג
םג ;םינוש םיינכמ םירישכמו תוטרחמ ונשכר ףאו הדובעה יכילה תא ונללכש טא טא .אניבר
רחאמ .'םינטס' תואמ ששכ םילשהל ונקפסה 1948 יאמ דעו ,ונמצעב ונרציי םיציפקה תא
ןובשחבש ךכ ,דבלב םלגה-ירמוחב ואטבתה רוצייה תואצוהש ירה ,תובדנתהב ודבע םירוחבהש
לש וקוריפ םע קספנ י"חלב םיק"מתה רוציי ."י"אל רשעכל דחא 'ןטס' לש ותולע העיגה יפוסה
רומש אוהו ,תרכזמל י"חלה תרצותמ דחא "ןטס" קר רתונ םויכ .ל"הצל ותופרטצהו ןוגראה
.וילע תוססונתמ ןיידע "י"חל תרצות" םילמהשכ ,תיזג קחצי לצא
םיימיכ היהשה ינונגנמ
הלבח ירמוחב שומישל ,ץופנה היהשהה יעצמא ,םימי םתואב ,היה "דרופקיב" ןוחטיבה ליתפ
דע תוינש רפסמ לש תוהש ויליעפמל הקינעה (היינשב רמיטנס) תיטאה ותוריעב .םהינימל
תומכחותמ תוטיש י"חלה חתיפ - 'וכו העש עבר ,תוקד רשע - רתוי הכורא היהשהל .ץוציפל
תציחמ יבוע :תינתירפוג הצמוח ידי-לע דיולולצ לוכיא לע תססובמ התיה ןהמ תחא .תורחא
.ץוציפל דע ןמזה קרפ תא העבק - םזויה ץפנה-רמוחל הצמוחה ןיב הדירפהש ,דיולולצה

ישנא ועיגה - א"תב ףוגנזיד בוחרב היירגסמב הלילו םמוי וכרענש ,םיכשוממ םייוסינ רחאל
וז הטישב ןושארה יעצבמה שומישה .תיביטרפוא הלעפה הרשפיאש ,היוצרה החסונל י"חלה
תיזכרמה תבכרה תנחת לע י"חלהו ל"צאה לש תפתושמה הפקתהב ,1945 רבמבונב 1-ב השענ
.(ירבעה ירמה תעונת לש התלועפ תרגסמב) דולב

13 רופלב בוחרב ,תיבה ףתרמב םקוממ היה תינכטה הקלחמה לש םיליעפה הכאלמה-יתבמ דחא
ינפ לעמ ץבציב (ללכ ךרדב רוגס) ןטק ןולח קרו המדאב ובורב עוקש היה אוה ;ביבא-לתב
ןורדח הלגנ היה םוקמב רקבמה יניעלו ןיינבה לש ירוחאה ודצמ התיה וילא הסינכה .עקרקה
,ףסונ רדח רתתסמ ריקל רבעמש ,תעדה לע תולעהל היה השק .הארמל םימתו ליגר הדובע
ילמשח לגעמ תועצמאב ,םריצ לע םיבסה ץעמ םיפדמו םיאת תכרעמב הווסומ וחתפש
.םכחותמ


- א"לביו ,ל"ז (ןד) רונג בקעיו (לאומש) יול הדוהי :ויה הכאלמה-תיבב םייזכרמה םיליעפה
,םימכחתמה הלבחה ינונגנמ ןיב .םחנמו (לאימחרי) .יבושרה רזעילא ,אניבר םייח ,יתורח
רופס-ןיא קינעהש ,(ינכמ ררועמ ןועשמ בכרומ) ללכושמ היהשה ןועש םג היה ,םוקמב וחתופש
.העש יקלחל דעו תועש רפסממ - היהשהה ינמזל תויורשפאהמיחלו שוקימ יעצמא רוציי
לש לילג תרוצב שקומ ורציי ,רתיה ןיב .שוקימה תקינכטבו הלבחב היה י"חלה לש וחוכ רקיע
לש הבל-בלל רשייה ,ראודה לש ימשר תוריש בכרב רגוש הזו ,יעקרק-תת םינופלט לבכ
.(א"תב הירקה רוזא םויכ) הנורשב תיטירבה הדקפמה

ץוציפל ןעטמה ,םהיניב ,ץפנ ינעטמ לש םיגוס תואמ ורצוי 58 יחרזמ בוחרב הכאלמה תיבב
קלח .תוצצופתהל המרגש הלקת העריא םינעטמה תנכה תעב) .הפיחב תבכרה לש הכאלמה-יתב
.(טלמיהל וחילצה םלוכ םלוא ,ועצפנ םידבועהמ

ישנא ידי-לע עבק ךרד לבוח - םיטירבל ינויח זא היהש ,קשמד-םילשורי-ריהק םינופלטה וק
ןורק וילע רבע רשאכש ,םכחותמ שקומ ונחתיפ" .ץראב לזרבה-תוליסמ יווק ןכו ,י"חלה
עיגהב ךא - רבד הרוק היה אל ,(הנוטמ תוחפ לקשש) 'ילורט' יטירבה אבצה לש תרוקיבה
.(ינולא 'א) "דירחמ ץוציפ עראתמ היה ,רתוי דבכה רטקה
לכ תא זיתמה ךפשמ ןיעכ ולעפש ,דצ-ישקומ התנב תינכטה הקלחמה - בכר דגנ דצ-ישקומ
בכרה-ילכ וענ םהבש ,םיכרדה ידצב ,םיחיש ירוחאמ וחנוה וללה .ןותנ ןוויכל םיסיסרה
.היסומלרדנא הברהו תודבא םהל ומרגו םייטירבה
תא תמאות ותרוצש ,תכתמ לכמב םינותנ ,םידחוימ םישקומ הלא ויה - תבכר-יספל םישקומ
.ונממ קלחכ וארנו ספה לא ודמצוה םה .לזרבה-תליסמ ךתח
ינש וחתיפו תוירוקמו היישות י"חלה ישנא וליג הז םוחתב םג - םירפושמ בוטולומ יקובקב
.בר םוכחתב ךא ,םיטושפ םיעצמאמ ובכרוהש ,בוטולומ יקובקב לש םיגוס
,קפס אלל ,היה הלבחה םוחתב י"חלה ישנא לש םימישרמה םהיגשיהמ דחא - ץפנ תופטעמ
ןמ םרז לגעמ ררחשמ היה הפטעמה תחיתפ םע .1947-ב דוע םידי-לע וחתופש ,ץפנה תופטעמ
.ץפנה-רמוח תא וליעפהש ,םיצפנה לא תוללוסה
ןב רענ) ד"יה ץיבובור רדנסכלא לש וחצור ,ןאראפ יור רו'גימל ,הילגנאל החלשנ וזכ הפטעמ
םילשוריב י"חל לש םיזורכ קיבדהש העש ,1947 יאמב 6-ב םיטירבה ידי-לע דכלנש ,16
.(ןאראפ ידי-לע תוומל הנועו
םידקהש ,ןאראפ יור לש ויחא ידיב ץפנ תפטעמ הצצופתה ,1948 יאמב 4-ב ,חצרה רחאל הנש
.םוקמב גרהנו - החתופל


73'מע ,טבה"שמ ל"צוהה ,ןורבע ףסוי- חמורו ןגמ :ךותמ