!ךמצע תא קודב

!רקי דימלת
תירבעל ותוא םגרת אנא - ונידיל לגלגתהש הפוקתה ןושלב רצק קתפ ךינפל
.ותנווכ תא ראבו ,תינקת
(ירבע-יח"מלפה ןולימב רזעתש יאדכ)
.1
..?ח"מלפה רוד דיליל המגרתל לכותה - תינקת תירבעב הלבקתהש הבושתה ךינפל
.2


!המלז אי
לא תראחל ונתוא תררג עודמ !ןועלמ אי ,קתברחי הללאשניא ?טוסבמ התא וישכע
שח'ג אי ךל עיגמ טובנ ?תחטבהש קארעהו ןאגניפה הפיא ?ךלש שביה קנאט
ןאלו ,ונרוחאמ עבדהשכ ,היקרשה לש המוציעב ונלגר תא ונתתיכ אוושל !סחונמ
!וחכשי אל האעמ'גה - היהת אל החלוס םוש הללאו ?תטטומתמ הבריחל ?ונעגה
!הרחסמ לכה ,ונילע תדבע ,לבהא אי קליחד !הפי השעמ !המא
!ליבה בול'ז אי קתאמלאס


?רקי דימלת הנווכה המל
רופיסל עקרה תא םילשהל לכותה .התנווכ תא ראבו תיקתפה תא םגרת ,אנא
?השעמה

:ןושלה וזב הבושת הלבקתה ,המ ןמז רובעכ

!םירקיה יחא
.םולשב התיבה רוזחל יתיצר לכה ךס .םכיתולימ וזמרי המל גשומ לש ץמש יל ןיא
אל הביסמ יתובקעב תדעוצ םיריעצה תצובק יכ ,םיוסמ בלשב בל יתמש ,יתמהדתל
הניאו תננכותמו תנכוסמ הדובע איה םישקומ רוזיפ םכל עודיכ ?עדוי ינא ,הרורב
דוביכו תואקשמ םכל יתחטבה אל םלועמ חטבו הרזע יתשקיב אל ,הנטייקמ קלח
וז ןיעמ תושפטש הווקת ילוכ !םולשב הזמ ונאציש לאל חבשה ,!ינובשח לע ישפוח
.הנשית אל
דימתכ םכלש
.ןובנה הובגה