"תילארשי-ץראה תינכותה"
(Palestine Scheme)


ףא ,ח"מלפה לש ומויק תייעב תא המ ןמזל הרתפו "תילארשי-ץראה תינכתה" האב העש התוא
.ותוחתפתהלו ותומדקתהל הלודג הפיחד הנתנ

ששחהו ,יברעמה רבדמב ריצה תונידמ תואבצ תומדקתהמ ץראל הפקשנש תיעצמא יתלבה הנכסה
בושייה תאו יטירבה אבצה תונוטלש תא המ ןמזל וברק ,ןופצה ןמ תיצאנ הרידחמ דימתמה
תוליעיה םיכרדה ירחא ושפיח ,בושייה ןוחטיבל םיארחא םמצע וארש םישנאה .ץראב ידוהיה
תוחפה לכל וא ,הנכסה תא רוצעל ידכ בושייה לש טעומה וחוכ אולמ לוצינל רתויב
.ץראה תולובגל ועיגי םיצאנ םילייחש תעב דובכ לש הדימע חיטבהל

תולועפה" תקלחמ ןיבל תידוהיה תונכוסה לש תינידמה הקלחמה ןיב םירשקה תרגסמב
אב ,ןוסליו לרנ'ג-טננטיול ינפב רנטר ןנחויו הדש קחצי ואיבה ,יטירבה אבצבש "תודחוימה
םילעפמ דגנו ביואה תרובחת דגנ תוינזיטרפ תולועפ לש תינכת ,תיטירבה הדקפמה חוכ
תחקל ףאושה ידוהי רעונ" לע רבוד אלא ,"הנגה"ה הרכזוה אל וז השיגפב .םישלופל םיינויח
) "ביואה ידיב לארשי-ץרא שוביכ רחאל הלועפ תינכת" לע םכסוה ."םיצאנה םע קבאמב קלח
רשא - - - ידוהי חוכ סייגל" התיה תינכתה תרטמ .(The Palestine Post-occupation Scheme
ידמב םישפחתמה םישנאכ םא ,םיברע לש הווסמב םא ,ראשיי תיטירב הגיסנ לש הרקמב
.(ינלסז ןבואר) "םיצאנה ןוטלש תחת תרתחמ תולועפלו הלבח תולועפל ,םינמרגו םיקלטיא
8 -ב .קיפסמ דויצ םהל תתל וחיטבהו שיא 300 ןומיאלו סויגל ביצקת ורשיא םיטירבה
בתכ - תינכתה" .תינכתב ח"מלפה תוגולפ לש ןפותיש תא תיצראה הדקפמה הרשיא סראמל
."ח"מלפה תבחרהל הלועפב דימ ליחתהל שי .ח"מלפל תישממ הזיחא תנתונ - ילילג לארשי

ןונכתה ןיצקכ רנטר ןנחוי ופרוצ וילאו ,למרכה רדהב םיידי-תבחר הרידל רבע ח"מלפה הטמ
"תודחוימה תולועפה תקלחמ" חוכ אב םע םישגפנ ויה םה .ח"מלפה דקפמ ןגסכ ירמנ דודו
.םתלועפ תינכתל רשקב (ןביא ירבוא רוימ - זא) ןבא אבא יטירבה אבצב

.קמעה-רמשמ תשרוחב עבקנ ח"מלפה לש יזכרמה םינומיאה הנחמ
ויה ."הנגה"ה ינסחממ ולוכ היה קשנה םלוא ,םיטירבה תאמ ונתינ תשומחתהו ץפנה ירמוח
ילרטסואה אבצה תשילפ תעב "הנגה"ה יחילש ידי-לע ופסאנש םיתפרצ םיבור האמ הלא
ןושארה סרוקה .םיטירב םיניצק תכרדהב תופלצלו הלבחל םיסרוק וללכ םינומיאה .הירוסל
םעפב .ח"מלפה תוגולפ לכמ שיא 150 -כ וב ופתתשהו 1942 לירפאב חתפנ םינלבחל
עוצקמ אוה ףא ,תופלצל םיסרוקה ."הנגה"ה ינומיאב שאר ףנעכ תונלבחה הסנכנ הנושארה
סרוקב" .תורייסל םיסרוק םג וכרענ .הצובק לכל םימי םייעובש וכשמנ ,"הנגה"ה ישנאל שדח
."םיברעכ שבלתהל ךיאו םייברע םיגהנמ ונדמל - םירבחה דחא רפיס - הז

לש תיברעה הקלחמה
קמעה רמשמב ,ח"מלפה
םיברעתסמה ירי
,םויסה דקפמב .1942 יאמב 30 -ב תימשר וינומיא תא םייס קמעה רמשמב ןושארה רוזחמה
.םיאח"מלפ 427 ובצייתה ,םיטירבה "םידידי"ה םע "הנגה"ה ןוגרא ישאר וחכנ ובש

שיא םישישכ - הדיחיה ישנא ."תינמרג הקלחמ" םג המקוה תינמרגה השילפל תונכהה תרגסמב
ךות גופסל ולדתשה םה .םיצוביק ירבח - לודגה םבור ,הפוריא-זכרמ ילוע ןיבמ ורחבנ -
היה - ןירוח-ןב הדוהי הדקפמ רפיס - ונלש הנחמה" .יצאנ אבצ שיא לש יווה תא םהינומיא
אובמ לע .םיינמרג םילגדבו םילמסב התוא ונטשיקש הרעמב ונייח .ינמרג אבצ הנחמ שממ
,םיינמרג רדס יליגרתב ונמאתה --- .המלש תיאבצ תשובלתב 'םיצאנ' םילייח ורמש הרעמה
םיריש םג ונדמל - - - .תלבוקמה תינמרגה הקיטקטה תא ונדמל .יללכ ןומיאבו ינמרג קשנב
הקלחמה .ינמרג למס םג היה הקלחמה יכירדמ ןיב ."ינמרגה אבצב זא םילבוקמ ויהש
הביטח"ל הירבח וסייגתה 1944 ויתסבו ,ןיימלע-לא ימי רחא םג המייקתה תינמרגה
.הילטיא תיזחל ואציו "תמחולה תידוהיה
תינמרגה הקלחמה

תואמצע תרימש התיה םיטירבה םע ףותישה תפוקתב "הנגה"ה ישנא ינפב ודמעש תויעבה תחא
אל םיבדנתמ תמישר םוש --- .םייתימאה םהיתומש תא תולגל ונישנא לע ונרסא" .ח"מלפה
הז ןיעמ ףותיש יכ ,םישנאל רבסוה --- .תורזוחה םהיתושירד ,א לע םיטירבה םיניצקל הרסמנ
וליפאו ,הלצנל םיבייח ונאש תרתחמה תורוצמ תחא הרוצ אלא וניא קמעה-רמשמב הנחמה לש
לאגי) "רתוי ןכוסמו קזח ביואב תפתושמ המחלמ ןעמל הצחמל ביוא םע תופתוש העמשמ
.(ןולא

םינמרגה לש םתוצרפתה .ןיימלע-לאמ תוערה תורושבה ואב תוגולפה לש ןתוכרעיה םצעב
תוגולפה לע יללכה הטמה דקפ ילויב 3 -ב .תענמנ יתלב התארנ ץאוסלו התלדה רוזאל
ןתדובע תא קיספהל תוגולפה לכ לע יללכה הטמה דקפ ןכ .המורד תאצל רתויב תונמואמה
םא) םהל רזחות םיקשמל עיגת רשא הדובעה" יכ ,החטבה ךות ,"אלמ ןומיאל רובעל"ו םיקשמב
."טסוגוא שדוחב האלמ הדובעב (בצמה רשפאי

.קשנ ןיא יכ ררבתה הרהמב לבא .הלועפל םיכורד םהשכ ,םישדחה םהיתונחמל ואצי םישנאה
קשנב םג ,רוסיאב ,ושמתשה וישנאו ,םינומיאל קשנ קר ח"מלפה תושרל דמע םהה םמיה דע
קשנ תקולח ח"מלפה דוקיפ עבת התע ,"םירבעה םיבושייה תרטשמ" תונחתב רומשה םירטונה
חוכה אולמב לועפל הנלכות תודיחיהש ידכו וילכ תא שיאו שיא לכ ריכיש ידכ" ,וישנאל
םימיל דה .ח"מלפל ימוקמ קשנ תריסמל םידגנתמ ואצמנ ןוילעה דוקיפב םלוא ."םוריחה תעשב
ףילחתב תולקמ םע ,החלשנ בגנל תנוגולפ" לע רשה ח"מלפה ינומזפמ דחאב עמשנ םהה
."םיבורל
תרזוח הירוטסהה יתובר
הלח הנכסה ףולח םע .ןיימלע-לאב תינמרגה הפקתהה תפידה םע ורבע תוחיתמה ימי
.קמעה-רמשמב םינומיאה הנחמ לוסיחב לחוהו "הנגה"ה ןיבל םיטירבה ןיב םיסחיב תופפורתה
תרגסמב שומיש םשל ןכוהש יתפרצה קשנה תא "הנגה"ל ריזחהל םיטירבה ובריס לוסיחה תעב
ודגנתה "הנגה"ה ישנא .ויקפסמל אלמה וריחמ תא ומלש יכ ונעט םה ."תילארשי-ץראה תינכתה"
םלושש ףסכה תא תוארל שי יכ ,ונעטו םירזל ידוהי קשנ תריכמ לש תורשפאה םצעל תינורקע
רהב יאבצ רפס-תיבל קשנה תא םיטירבה וריבעהש רחאל .תוריכש ימדכ םיטירבה ידי-לע םהל
וינסחממ העיקפהו רפסה-תיבל 1943 סרמב 28 -ב הצרפו רוגימ ח"מלפ תקלחמ האצי למרכה
."הנגה"ה ינסחמל םתוא הריבעהו םיעלקמ 22 -ו םיבור 277

בוש ח"מלפה דמעוה התע ךא ,ענמנ יתלב םויס הז היה .המייתסנ םיטירבה םע ףותישה תפוקת
םע ףותישל תודוה המימת הנשל החדנ הנורתיפש הייעב ,תילכלכ הניחבמ ומויק תייעב ינפב
.םיטירבה


ב"כ קרפ ,טבה"שמ ל"צוהה ,הנגהה תודלות רוציק :ךותמ