ח"מלפה
היינשה םלועה תמחלמ תונשב

ח"מלפה תמקה לע הטלחהה

ןתמקה לע "הנגה"ה לש תיצראה הדקפמה הטילחה ובש םויה ,(1941 יאמב 15) א"שת רמועב ג"ל
תא הז ךיראתב תוארל שי רתויה לכל ;ילמרופה ךיראתה אלא וניא ,ץחמ-תוגולפ עשת לש
ידסיימ תא התווילש הרכהב אוה ח"מלפה ןויער רוקמ .ח"מלפ המש וז הביטחל ןתינ ובש םויה
.סיוגמ יאמצע יאבצ חוכל קוקז בושייה יכ ,"הנגה"ה

הנגה תוטישמ רבעמב ךרוצה (א :אצומ-תודוקנ שולשב םיצוענ ח"מלפה לש ותוהמו ושודיח
(ב ;ולוסיח ידכ דע וב תוכמו ביואה ןמ המזויה תא תולטונה ,תויביטקא תוטישל תויביספ
(ג ;ןוגראה תדוקפל דימת תודמועו תונמאתמה ,אלמ סויג תוסיוגמ תודיחי לש ןמויקב ךרוצה
קבאמ להנל ןיא יכ חיכוהש ,1940-1939 תונשב "ןבלה רפסה" רטשמב קבאמה ןויסינ
.סיוגמ יאבצ חוכ וירוחאמ דומעיש ילב יטילופ
סויגה דרשמב

תנשב וחתפתהש "הדשה תוגולפ"ו ,םילשורי ירהב םיבראמל 1936 ץיקב האציש ,"תדדונה"
םות םע וז תוחתפתהב הלחש הקספהה םנמא .ח"מלפה לש וירשבמ ויה ,יצרא חוכל 1938
הנושארה תונמדזהל ופיצ וירבחו הדש קחצי לבא .ךשמהה טוח תא ,הרואכל ,הקתינ תוערואמה
.םלעפמ שודיחל םיאנתה ולישבי הבש

לע בוש הלעה םיתרכבו ןוויב ,בולב םהיתונוחצנ רחאל ץראל תינמרג עתפ-תשילפמ ששחה
ביוא דגנ ןה הלועפל תוריהמב סנכיהל לגוסמה ,סיוגמ ןגמ חוכ לש ומויק תייעב תא קרפה
.םיקלטיא וא םינמרג - ינוציח ביוא דגנ ןהו םיברעה - ימינפ

ב"כ קרפ ,טבה"שמ ל"צוהה ,הנגהה תודלות רוציק :ךותמ