םינומיאו הדובע תונחמ

ועבת תיצראה הדקפמב םיחרזאה יגיצנ .ח"מלפה לש ודיתע תייעב קרפה לע התלע בוש
תא סיוגמה ח"מלפב וארש הלא ודגנתה וז העצהל .םיבושייב ורזפלו ח"מלפה תא ןיטקהל
ונל ןתינ - במולוג והילא ןעט - ח"מלפה תמקה םע" .בושייה לש ימצעה יאבצה חוכה תישאר
בושנה ?ונידי ומב הזה לודגה גשיהה תא התע דיספנה --- סיוגמ ליחכ ותקזחה לע םולחל
קיזחהל עדנ אל םא ?ןומיאה ימיל ךא ףסאתמה ,רזופמ חוכ לש בצמל ונתמשאבו וננוצרב
."ונילע תוירחאה לוחת ,הזה גשיהב ,םיאנתה לכב ,םיינרפיצב

הצעומה .ח"מלפה םויק תייעב הנודנ 1942 טסוגואב ןענב דחואמה ץוביקה תצעומב
יצאנה ביואב המחלמל תודימ-בחרו חוכ-לדג יאמצע ירבע ליח תריצי רבד" יכ הטילחה
התאר ךכל ךרדה תא ."וז הפוקתב העונתה ייח זכרמב דומעל ךירצ ,ירבעה בושייה תנגהלו
תיבושיי תינכת האבוה ."תורטונה ליחו םירבעה םידודגה ,תימצעה הנגהה תרדאה"ב הצעומה
5,000 -ו יטירבה אבצה תרגסמב םירבעה םידודגל םיפסונ שיא 10,000 לש םסויגל תיללכ
דחואמה ץוביקה .(ח"מלפל - ונייהד) "תוסיוגמה הנגהה תודיחי"ל 20-17 ליגב רעונה ינבמ
הדובעב תוזכורמ תודיחי"ל רעונ ינב םייפלא דע טולקל ויבושיי תונוכנ לע עידוה
יצח ךשמב הלועפל יארשא תודסומה תושרל דימעהל ותונוכנ לע זירכה ףא אוה ."םינומיאבו
ןכו יצראה ץוביקהו תוצובקה רבח םג ופרטצה וז העצהל .י"אל 15,000 לש ךסב הנש
.1942 רבמטפסב הסנכתהש ז"מה םידבועה תורדתסה תצעומ

דחוימב הנס השמ א"מרה ןייצ ,ח"מלפה לש ןושארה יצראה סוניכה תעב ,ןכמ רחאל םייתנש
תאלמ םע ,ןכמ רחאל םינש המכו ,"דחואמה ץוביקה ונל טישומש הנמאנה הכימתהו הרזעה תא"
חוכ תמקהב דחואמה ץוביקה לש תדחוימה ותוכז" תא ןוירוג-ןב .ד ןייצ ,ח"מלפל םינש עבש
."הז

.ח"מלפה הטמ ןיבל םיקשמה ןיב הזוח חסונ ךרענ ,םייתובשייתהה םיפוגה תטלחהל םאתהב
ןכמ רחאלו ,םימי שדוח דובעת םיקשמה דחאל האבה ח"מלפ תקלחמ לכ יכ ,רמאנ הזוחב
ימי 8.5 -ל וקלחתי םימיה ראש .רבח לכל שדוחב הדובע ימי 14.5 קשמל תתל בייחתת
םישנאה ןוכישל גואדל בייחתה קשמה .השפוחו תותבש ימי 6 -לו הלחמ ימי 1.5 -ל םינומיא
םלשלו הנטק הקפסאו הלענה ,השבלה םהל קפסלו םתלכלכ תא רדסל ,ןודעומל םיאתמ םוקמלו
.תורדתסה יסימ םדעב
קשמב הדובעה

ירבחמ לודג קלח ןיב הלודג חור תרומב לבקתנ םינומיאו הדובע רטשמל רובעל חרכהה
השעמל יכ ,רתויב שדח היה אלש ,שדחה רודיסה תונגב ועמשנ םיפירח תרוקיב ירבד ;ח"מלפה
תושיגפ וכרענ .דדועמ היה אל זא רבטצהש ןויסינהו ,1942 ץיקב סויגה זאמ םייקתה רבכ
הדובע ףוריצב םינומיאה יכ ונעטו ,תינכתל םתודגנתה תא םיבר םירבח ועיבה םהבש הרבסה
םא יכ ,שרופמב ועידוה םירחא םירבח .ונממ תשרדנה תיאבצה הגרדל ח"מלפה תא ואיבי אל
.ח"מלפה תורוש תא ובזעי ופקותל םיקשמה םע הזוחה סנכיי
לבאה שרמ
הז רודיסב ואר םיטעמ קר .םירבחה עונכשב תושק ולמע ח"מלפה הטמו ןוילעה דוקיפה ישנא
םהמ דחא .ירבע אבצ לש ותמקהל היוצרו השדח תירוקמ ךרד אלא ,תואיצמה חרכה תא אל
םידבוע םישנא לישכהל לולע הדובע לע יונב וניאש אבצ" יכ ןעטש ,ןיקנבט קחצי היה
'הנגה'ה תעונת" .בושייב תמייקה תואיצמה םשב ונעט םירחא םירבח ;"הדובעמ םקיחרהלו
םייקתהל ח"מלפה לוכי ,הייפכ חוכ רסחו הנידמ רסח םע יאנתב יכ - ילילג .י רמא - הריכמ
עבוק הלשכנ אבצו הדובע ןיב הגיזמה יכ רמואה לכ --- .ח"מלפה ירבח תדובע דוסי לע קר
לש ותלוכיב ןיידע ןיא יכ ,ישפוח ירבע זכורמו ןיוזמ חוכ םיקהל ןויסינה לשכנ יכ ,הזב
םנמאלו םישנא יפלא םייקל ,יתרבח-ירוביצ ץחלבו תובדנתהב ויעצמא תא םייקמה ,הזה םעה
ךרדה יכ הזב רמוא - ןולשיכ םה םינומיאו הדובע יכ רמואה לכ .םייתכלממ םיביצקתב
הדשב םג םיאור ונא וליאו .יטירבה אבצה ךותב איה ןיוזמ ירבע חוכ םיקהל הדיחיה
."תירוקמ תירבע ךרד תויאבצה


'זלפומק
?! תובוחרב הצחר תשבלתב
.טמתשמ וא ליח ינא םא וריכי אלש
היה ח"מלפה תונחמב רבשמל ףסונ םרוג
יטירבה אבצל סויגה ןיב ינוציחה לדבהה
אבצל םיסיוגמהש העש .ח"מלפל סויגה ןיבל
דובכהו תויוכזה לכב וכזו םידמ ושבל
היה ,תדלומל ותבוח אלממה שיאל םיעיגמה
םידמ אלל ריעב ועיפוהב ,ח"מלפה שיא
םיריעצה דחאכ הארנ ,תוגרדו
- םיטמתשמ ושפיח בוחרב" .םיטמתשמה
- ח"מלפה ינושארמ דחא ויתונורכזב רפיס
ונישנא ולביק םעפ אלו שיבמ בצמב ונאצמנ
."בוחרב תוכמ

םישנא העש התוא ויה ח"מלפה ירבחמ רכינ קלחש הדבועה קר .ח"מלפל םישק םימי הלא ויה
תא הענמש איה ,םינגרואמה םידבועה יבושיימ וחלשנש ,תירוביצ תעמשמו הרכה ילעב
.ותוררופתה


ב"כ קרפ ,טבה"שמ ל"צוהה ,הנגהה תודלות רוציק :ךותמ