ח"מלפה תורגסמ תבחרה

ררועתה ,םינומיאהו הדובעה תונחמל ורבע םישנאהו תיעצמא יתלבה הנכסה ימי ופלחשכ
םהמ ויה .םיקיתווה ברקב חור תרומב התישארב הלקתנ וז המגמ .תורגסמה תא ביחרהל ךרוצ
ונניא" .תורגתסהה תמגמ הרקענ הרבסה תלועפ רחאל לבא ."המרה תא םידירומ" יכ ,ונעטש
לכ תא ףיקהל ונתפיאש .1944 ףוסב ח"מלפ שיא בתכ - םירחבנ-םידיחי לש דיקפתב םירחוב
דתעתמה ,דימלתו דבוע רעונ ,ירבע רענ לכ --- .ץראל הלועהו ץראב לדגה ריעצה רודה
'הנגה'ה לש הרשכההו ךוניחה רוכ תא רובעל םיבייח דחאכ םלוכ ,ריעב זחאתמהו תובשייתהל
."תסיוגמה

"סקז"ה ריש

17 -ה ינב תא בייח ,1942 תנש ףוסב םיימואלה תודסומה םעטמ אציש ,יללכה סויגה וצ
ןיבל יטירבה אבצל הכילה ןיב הרירבה הנתינ 19-18 ינבל .הרשכהו הדובע תונחמל תאצל
.(ח"מלפה תונחמ - ירק) "םינומיאו הדובע תונחמ"ב תוריש
םינומיא הנחמ
שבוכה תמרבםתלועפ תישארב .רעונה ברקב ויתורושל םיבדנתמ סייגל וירבחמ ןיינמכ חלש ח"מלפה הטמ
תוגולפל 1944 ףרוחב ועיגה םידבוע םירענ 150 -כ .דבועה רעונה לא םיסייגמה ונפ
אל"ו םירעה ירברפמ ואבש םהמ .ע"נדגב וא "הנגה"ה ןוגראב םירבח ויה אל םבור .ח"מלפה
לע םיירטנמלא םיגשומ םג םהל ויה אלו ,הקיפסמ הלכשה םהירוענבו םתודליב לבקל וכז
.(ח"מלפ ןולע) "הכרדו התוחילש ,תינויצה העונתה

ומערתה הנחמה ישנא" ."םינחנצ" םייוניכ תא םישדחה םיסיוגמל ודימצה םיקיתוובש םינצילה
תאז תמועלו - םתטילקב םילפטמה דחא רפיס - וניתורושל הלאכ םישנא תסנכה לע םיתעל
אל םינוריט לש תומלש תוקלחממ"ש ,ררבתה םנמאו ."תותיחנ תשגרה םיאבה לש םתשגרה התיה
."הזמ תוחפ ףא וא ,תחא התיכ אלא םימעפל הרתונ

ןחנצ לע בכור וקימרבא

וא "םינוריט תטילקל תוצובק") הנכה תונחמ תמקה םע השענ וז היעב לש הנורתפל ןויסינ
ינפל תמדקומ הרשכה לש תועובש המכ םירבוע הלא םיסיוגמ ויה םהבש ,(ט"לק הרצקב
הז הטילק ןויסינ הביטחה ישארמ דחא םכיס ןכמ רחאל הצחמו הנשכ .תוגולפב םצוביש
לעו םינמאנו םירשכומ םירוחבל וכפהנ ונילא םאובב םיינוניבמ הטמל ויהש םישנא" :ורמאב
םישנא לש תרגסמה תא הכפהש הטישה ירה ,תקסופ יתלבה היצקלסהו ונלבסש תודיבאה לכ ףא
תוקמטצהמ ונתליצה 'םינחנצ' םג תטלוקה ,תיממע ,רתוי החותפ תרגסמל םירחבנ םירוביג
."ירפסמ ןווינו
ח"מלפב ןושארה ימוי

תורמל .םיינוכיתה רפסה-יתב ירגוב ןיבמ םיבדנתמ ח"מלפל עיגהל ולחה 1944 ץיקב
(ילגיל קשנ ,תישיא תרוכשמ ,םידמ) תורטונלו יטירבה אבצל סויגב ויהש םיישיאה תונורתיה
.ח"מלפל םיינוכיתה רפסה-יתב ירגובמ שיא 480 -כ היינשה םלועה תמחלמ םות דע ופרטצה
העדונ הלא תוצובקל .תויצולחה רעונה-תועונת לש הרשכהה תוצובק תרגסמב ועיגה םבור
ישאר רוקמ שמישש ,הלוגה ןמ תיצולחה היילעה םרז קספנ המחלמה תישאר םע .הבר תובישח
ןורסח תא המ תדימב אלמל לטוה תוילארשי-ץראה תויצולחה רעונה תועונת לע .תובשייתהל
.תיצולחה היילעה

ריכהל ןכומ אוה יכ ח"מלפה הטמ עידוה ,1943 ףרוחב ח"מלפל סויגה תלועפ תישאר םע
לבקת הביטחה .םידחוימה םייתרבחה ןהיכרוצב בשחתהלו םידכולמ םיפוגכ הרשכהה תוצובקב
הרכוה םלוא ,ח"מלפה תרגסמב הנסנכית אל תונבה .הרשכהל םיאצויה םינבה לכ תא היתורושל
ואבש םירבח .ףתושמ הנחמ לש תרגסמב ןהירבח םע םייתרבחה ןהייח תא תויחל ןתוכז
."תיתדה הקלחמה" ,תדחוימ הקלחמב וזכור תויתד רעונ תועונתמ

אלמה ןסויג" עבקנ ובש ,םכסה םתחנ רעונה תועונת יזכרמל הביטחה הטמ ןיב רוריבב רחאל
תרגסמל ןיערגה ירבח תוסייגתה" יכ ,וב רמאנ ןכו ,"הרשכהה תורבח לש ךרעה הוושו
ותינח םוקמ תא יכ םכוס דוע ."ןיערגה לש םייתרבחה םיכרצב עוגפל הכירצ הניא (ח"מלפה)
ןיערגה רושק הילאש רעונה תעונת תוריכזמ םע תוצעייתהב ח"מלפה הטמ עבקי ןיערגה לש
תרטמל םינומיאה תסכממ שדוחב דחא םוי לבקי ןיערגה ;העונתל םייוצרה םיקשמה תולובגבו
תוקלחמו ןפקת עקופ םוריח תפוקתב .םולש תפוקת לע ולח וללה םיללכה לכ .ןויעו םידומיל
,"דבועה רעונה" תעונת ופרטצה הז םכסהל .םיכרצל םאתהב ולעפי ןהמ םיקלח וא םיניערגה
ינב"ו "םיפוצה תעונת" ,"ריעצה יבכמה" ,"ריעצה רמושה" ,"םילועה תונחמ" ,"תדחואמה העונתה"
וכלה רעונה תועונת תובקעב .הביטחה לש התומד בוציעב העפשה בר םרוג היה אוה ."אביקע
.ח"מלפב ןכרד וכישמהו םיקשמב וכנחתהש ,הלועה רעונה תורבח םג

.הכרדהה תוטישב םימיוסמ םייוניש איבהל ח"מלפב דוקיפה תא ץליא שדחה ישונאה רמוחה
ףא םיתעלו ינוניב היה יסיפה םרשוכש םירבח לש רכינ רפסמ ,סחיב ברה תורבחה רפסמ
לש םתדובע הלקוה תאז תמועל .תלוכיה תגרדל םינומיאה תמאתה ובייח - הזמ הטמל
שיש םוגע חרכה הדובעה לועב ואר אל ,תיצולח הרכה ךותמ ואב םירוחבהש רחאמ ,םידקפמה
תונש םותב ורתח הילאש ,תובשייתהה תארקל םתרשכה תא םילשהל תונמדזה אלא ,ומע םילשהל
.הרשכהה תוצובק רקיעב וזכור הבש ,('ט הגולפ) תדחוימ הגולפ המקוה התע .םתוריש

ב"כ קרפ ,טבה"שמ ל"צוהה ,הנגהה תודלות רוציק :ךותמ