םייצראה ח"מלפה יסוניכ

לש יצרא סוניכ םייקתה ,(12.5.1944) ד"שת רייא ט"י ,ח"מלפה דוסייל ישילשה הנשה םויב
ירבחכ םיווסומ םהשכ ,םהיסיסבמ סוניכל ועיגה תוגולפה .קמעה-רמשמ רעיב ויתוגולפ
,א"מרל ורסמו דקפמה תא לביק ןולא לאגי ח"מלפה דקפמ ןגס .םהילויטל ואציש רעונ תועונת
ח"מלפה דקפמ רמא ואצומבו טרופס םוי ךרענ סוניכה תרגסמב .ח"מלפה דקפמלו ל"כטמרל
.תירבה תולעב ןוחצינ ברע םידמוע ונא" :תידוהיה תונכוסה תא גצייש ,תרש השמל הדש קחצי
חכשנ אל םלועל --- .םלועה תמחלמ םויס םע ליחתת איה .המחלמה המת אל ונליבשב םלוא
םינכומ ונא --- .הדמשהמ הלצהל ועווש םידוהיהשכ אקווד ץראה ירעש תא הלענ הינטירבש
."ונוליעפתש םישקבמ ונא ,הלועפל
תשרוחב ןוילעה דוקיפה ירבח
.מ :תימדקה הרושב) קמעה רמשמ
.י ,ירוד .י ,במולוג .א ,הנד
(הדש .י ,ילילג

תפוקת ףוס תא למיסש ,ינשה יצראה סוניכה ךרענ המחלמה םות רחאל םידחא תועובש
ילגרל דורח לחנב ךרענ סוניכה .המחלמהו קבאמה תפוקת תישאר תאו םינומיאהו תונגראתהה
שיא 500 תב םיאולימה תדיחי .םידודג העבראב ודקפתה ח"מלפ ישנא 2,000 -כ .עובלגה
תונבלה םהיתוצלוחב 'י הגולפ ישנא םיאמיה וטלבתה יעיברה דודגב .דוחל הרדתסה
םינוריווא לש הנטק תסייט תעפוה סנכה יפתתשמ ולביק תובהלתהב .תלכת ישובל םיסייטהו
.םתכרב תא הצרא וחינצהו םינגפמה ישרגמ לעמ וגחש

ח"מלפה לש סיטה 'חמ

סנכתמ ח"מלפה
ילילג לארשי רסמ הז סנכב .םתרשכה תא התע הז ומייסש ,ח"מלפה יסייטמ המכ ויה הלא
ץבוש טומה די לע ותניפבש ,לוחכ לגד :הדש קחציל הביטחה לגד תא תיצראה הדקפמה םעטמ
למס היה םוקר לגדה זכרמב ."ח"מלפ" תויתואה עברא תומידאמ ויתחתמו ןטק ימואל לגד
.ברחו םילבש יתש :ח"מלפה

קבאמה ימי םצעב ,ןכמ רחאל םישדוח המכ הדש .י בתכ - הז למס ינפל םוד ונלוכ ונדמע"
."העשה הבורקש ונעדי - .םיטירבה םע

ב"כ קרפ ,טבה"שמ ל"צוהה ,הנגהה תודלות רוציק :ךותמ