תונושארה תוגולפה

-כ) תוגולפ 9 לש ןקתה יולימ ידכ דע ח"מלפל םישנא סייגל היהי השק יכ ,ררבתה הרהמב
הסיוג תיעיברה ,ןורשב תחא ,לילגב ןהמ םייתש .תוגולפ שש ומקוה השעמל .(שיא 1080
.םילשוריבו ביבא-לתב ומקוה תונורחאה יתשו ,(םיביבר דע ןויצל-ןושארמ) םורדה יבושייב
.שיא 600 -כ ח"מלפה תוגולפ ששל וסייגתה 1942 סרמ ףוס דע
םקשנ לע ח"מלפ ישנא

אל תוגולפה רתי .ןרוא-תיבו רסוניגב םינומיא שדוחל 'בו 'א תוגולפ וזכור 1941 ילויב
וידיב ןיא יכ ,עידוה ןוילעה דוקיפהש רחאל ,םימי הרשע ןב םינומיא הנחמל אלא וכז
.אלמ סויג תוסיוגמ תודיחיכ "ץחמה תוגולפ" תא םייקלו ףיסוהל םיעצמא

טלחוה .תסיוגמה הביטחה לש המויק ךשמהל ךרד ושפיח ח"מלפה הטמו תיצראה הדקפמה ישנא
םהיתבל ורזחי םירבחה ראשו ,הלועפל ןיערג ושמשיו םהידיקפתב וכישמי תוגולפה ידקפמ יכ
"הנגה"ה תוביטח ראשכ הנמאתת ןהו "הנגה"ה תוזוחמ יפל תוקלחמ הנבכרות .םתדובעלו
,תועסמלו םיזכורמ םינומיא ימיל םעפל םעפמ הנסנכתתו ,תותבשבו ברעה ירועישב תובדנתהב
.אלמ סויגל בוש םיבדנתמה וארקיי םוריח תעשבו

ארויג הדש קחצי לש ותרזעל ארקנ םישדחה םיאנתב םירבחה לש םנומיאב ךישמהל תנמ לע
- 1941 רבמצד םישדוחב .ישאר ךירדמכו ח"מלפה דקפמ רזועכ ,םיקיפאמ ("הרו'ז") ןאניש
פ"אפקלו תואנחמל ןושאר יצרא סרוק קמעה-רמשמ תשרוחב ח"מלפה הטמ ןגרא 1942 ראוני
.(םינפ לא םינפ ברק)

לש םינומיא הנחמ
שבוכה תמרב ח"מלפה


ןושארה דקפמה
חמלפה לש

םיסרוק .קמעה-רמשמבו הדע-תעבגב ,םינולאב תותיכ ידקפמל םיסרוק השולש םג ומייקתה
.םיכורא עסמ יליגרת םג ,ליגרה םינומיאה רמוחמ ץוח ,וללכו םימי 45 וכשמנ הלא
םיארוטל ,םיארוטל םינוש םיגוסמ םיסרוקו תונחמ ןוגראב תוברהל םג הלדתשה הדקפמה
ףוגל םתוכייתשה תשגרה תא םירוחבה ברקב תעטלו םירייסל ,םיעלקמב םיכירדמל ,םימדקתמ
240 וסנכתה 1941 הכונחב :םיילילג םיסוניכ ינש םג ושמיש וז הרטמל .שממ לש יאבצ
'ו ,'ה ,'ד תוגולפמ שיא 140 -כו ,א"מרה תוחכונב קמעה-רמשמב 'ג-ו 'ב ,'א תוגולפמ ,שיא
תומשרתהו רדהנ דמעמ" לע בתכנ 'ה הגולפ ןולעב .ןיעידומב םיבכמה תורבקב ופסאתה
.(הדש) "קחצי ונרבח לש םיצרמנהו םירצקה םירבדהמ הקזח
הדקפ ןתני קר ןקזה
!םינומיאב

הלירגה תיילוח
ןה הלירגה תולועפ" יכ העדה םינושארה וימיב הררש ח"מלפה לש תיאבצה ותבשחמב
ןולע) "יפרגופוטה הנבמ תאפמ ןהו ינידמה הבצמ ללגב ןה לארשי-ץראל רתויב תומיאתמה
תונוש תופוקתב הלירג תודיחי לש ןהיתונויסינ תא ודמל ח"מלפה יכירדמ .( ח"מלפה
דבכנ םוקמ .היינשה םלועה תמחלמ תונשב םינזיטרפו ודנמוק תודיחי לשו תונוש תונידמבו
תוערואמה ימיב ח"מלפה ינושארו (ש"ופה) הדשה-תוגולפ לש םהיתונויסינ תקידבל שדקוה
.ודמלנו ורקחנ תויברעה תויפונכה תולועפ םג .המחלמה תונשבו

.ח"מלפה שפנ איה הילוחה" .הילוחה - רתויב הנטקה תיאבצה הדיחיה לש החופיט אב ןאכמ
דחא בתכ - .םהל לודג שא חוכש - םיבר ןיב םיטעמ דימת היהנ ונא - ןטק םישנא רפסמ
- ינשב דחא םיחטוב ,הכלהכ םינמואמ - .םיבר תומוקמב לועפל ךירצ דחא לכ - םיכירדמה
ונלש הילוח דקפמ" ."ברקה לש תושדח תויטקאט תורוצ חותיפל דוסי ונל שמשל םיכירצ
אוה .תיאבצ הדיחי ,אבצ - ומצע ינפב שיא לכו ,איבצמ ומצע תוארל ,ןכ םא ,בייח
."אנושל קזנ לש םומיסקמ תמירג לעו םישנא לש םומינימ לע תונבלו וישעמ תא ןכתל ךירצ
שיאה תואצמתה" ."םימ ילבו ןוזמ ילב םג םימעפ ,ברק יאנתבו הלילה לכל תאצל לגרתהל שי"
תייח'ל ותוא תכפוהו הלילה יאנתל האלמה ותולגתסה תא האטבמ הלילה תועש לכב הדשב
.(ןיקנבט ףסוי) "ח"מלפה שיאמ שרדנכ ,'הליל


ב"כ קרפ ,טבה"שמ ל"צוהה ,הנגהה תודלות רוציק :ךותמ