תונושה תודיחיה

תימיה הקלחמה
סיטה תקלחמ
םינלבחה
תיברעה הקלחמה
תינמרגה הקלחמה
הדגירבל סויגה לע חוכיוה
םיאולימה תביטח
תימיה הקלחמה

לש ןושארה ימיה סרוקה ,"היילעל דסומה" םע ףותישב ,הירסיקב חתפנ 1943 ראוניב
.ינש סרוק םיוק ןכמ רחאל .םישדוח השולשכ וב ונמאתה הביטחה יקיתוומ שיא 35 .ח"מלפה
תונש ,םינשל ןיינע והז .םידחא םישדוח ךשמב םישענ םיאמי ןיא - םיכינחה דחא בתכ - יאדו"
םישנאה ןיב ינושאר רשק קר ,תומלתשהל סיסב קר אוה םיסרוקה ונתנש המ .ןויסינו הדובע
.ח"מלפה לש תימיה הדיחיל דוסי וחינה הלא םיסרוק ירמוג ."םיהו
לש םי ינומיא
1944 ,הירסיקב ח"מלפה


תוניפס תלבוהב לחה ,הלפעהה עוציב (א :םיירקיע םידיקפת העברא ודעונ וז הדיחיל
םיימי םינלבח תרשכה :תימי הלבח (ב ;ףוחב םיליפעמה תדרוהל תוריס תטשהב הלכו םיליפעמ
,תודיחי תעסהל טיש ילכ תלעפה :תימי הלבות (ג ;םיניוע ףוח-ינקתמו טיש ילכב העיגפל
.התיחנ תודיחי (ד ;וקתוני םייתשביה הרובחתה יכרדש הרקמב ,תשומחתו תקפסא
הירסיק ריש

--- םיה תדובעב תונושארה תועידיה תא תעדל" הביטחב שיא לכ לע יכ ,טלחוה 1943 ץיקב
,םיינומה םינומיאב לחוהו "תוירטנמלא םי תולועפב םילגר-ליחכ ףתתשהל ולכוי ןעמל
.הביטחה ירבח בור תא ופיקהש

םי-תודש ץוביק הנחמב דחוימ סיסבב םיימיה םיסרוקה ימייסמ לכ וזכור 1944 ףרוחב
תלהנה ןיב םתחנש ,דחוימ הזוחב .למנ ילעופכ הפיח למנל "םיאמי"ה ורדח ןאכמ .םייח-תירקב
ורשפאש הדובע ירדס ועבקנ ,ח"מלפה הטמ ןיבל למנה ידבוע לע תיארחאה "הנוב ללוס"
ינחבממ דחא הז היה - םירבחה דחא רפיס - תולבסב ונדבע" .ןיגוריסל םינומיאו הדובע
."םינרוחה םע תורחתב דומעל ונילע היה ,וילע ונרבעש רתויב םישקה לבסה
ו'צוק

למנב השק

השק למנב םא

."הטמה תגולפ" - 'ז הגולפמ םיאמיה תא דירפהל ח"מלפה הטמ טילחה 1945 לירפאב
- הלמה לש הנושארה תואה ,'י הגולפ) תדחוימ הגולפב םנגראלו םרפסמ תא לידגהל
הירסיקב ,םיליפעמב ,רוגיב ,הפיח למנב - ץראה יפוחל ךומס הססבתה וז הגולפ .("םי"
יאבצ-ימיה וחוכל ןיערג השמיש וז הגולפ .הלפעהה תושדחתהל הלוכ הכורד איהשכ ,םייפשבו
.ל"הצ לש
םיליפעמ דירומ ינב

סיטה תקלחמ

םייקתה 1943 ץיקב ."רבדל םיעגושמ" דצמ ח"מלפב האב סיטב קוסיעל הנושארה הפיחדה
ןיינעל ורסמתהש ח"מלפ ירבח לש ןיערג דכלתה ויכינחמו ח"מלפב הייאדל ןושאר סרוק
"ןוריווא" תרבח לש םינטק םייחרזא םינוריוואב םיסייט ןומיאב לחוה ןכמ רחאל הנש .סיטה
,הלמרב הפועתה הדשב ונח םינוריוואה ."הפועתל ילארשי-ץראה בולקה" תרגסמב
תמחלמ ףוסב .הלמרב סיטה ינומיאל ואצי ונממו וב ודבעו ןענ קשמל וחלשנ םינמאתמהו
ריואה-ליח לש ןושארה ןיערגה תמקהב ופתתשה הישנאש ,שיא 17 תב הקלחמ השבגתנ םלועה
.לארשי תנידמ לש
ןענ ץוביק ,ח"מלפה לש סיטה 'חמ


םינלבחה

.קמעה-רמשמ תשרוחב עבקנ ח"מלפה לש יזכרמה םינומיאה הנחמ
ויה ."הנגה"ה ינסחממ ולוכ היה קשנה םלוא ,םיטירבה תאמ ונתינ תשומחתהו ץפנה ירמוח
ילרטסואה אבצה תשילפ תעב "הנגה"ה יחילש ידי-לע ופסאנש םיתפרצ םיבור האמ הלא
ןושארה סרוקה .םיטירב םיניצק תכרדהב תופלצלו הלבחל םיסרוק וללכ םינומיאה .הירוסל
םעפב .ח"מלפה תוגולפ לכמ שיא 150 -כ וב ופתתשהו 1942 לירפאב חתפנ םינלבחל
."הנגה"ה ינומיאב שאר ףנעכ תונלבחה הסנכנ הנושארה
םינלבחה ריש


תיברעה הקלחמה

.הצובק לכל םימי םייעובש וכשמנ ,"הנגה"ה ישנאל שדח עוצקמ אוה ףא ,תופלצל םיסרוקה
ךיאו םייברע םיגהנמ ונדמל - םירבחה דחא רפיס - הז סרוקב" .תורייסל םיסרוק םג וכרענ
."םיברעכ שבלתהל
רמשמב ,ח"מלפה לש תיברעה הקלחמה
קמעה

םיברעתסמה ריש

תבש לש יוג

,םויסה דקפמב .1942 יאמב 30 -ב תימשר וינומיא תא םייס קמעה רמשמב ןושארה רוזחמה
.םיאח"מלפ 427 ובצייתה ,םיטירבה "םידידי"ה םע "הנגה"ה ןוגרא ישאר וחכנ ובש

תינמרגה הקלחמה

שיא םישישכ - הדיחיה ישנא ."תינמרג הקלחמ" םג המקוה תינמרגה השילפל תונכהה תרגסמב
ךות גופסל ולדתשה םה .םיצוביק ירבח - לודגה םבור ,הפוריא-זכרמ ילוע ןיבמ ורחבנ -
היה - ןירוח-ןב הדוהי הדקפמ רפיס - ונלש הנחמה" .יצאנ אבצ שיא לש יווה תא םהינומיא
אובמ לע .םיינמרג םילגדבו םילמסב התוא ונטשיקש הרעמב ונייח .ינמרג אבצ הנחמ שממ
,םיינמרג רדס יליגרתב ונמאתה --- .המלש תיאבצ תשובלתב 'םיצאנ' םילייח ורמש הרעמה
- - - .תלבוקמה תינמרגה הקיטקטה תא ונדמל .יללכ ןומיאבו ינמרג קשנב
..עמשוממ הקי

.ינמרג למס םג היה הקלחמה יכירדמ ןיב ."ינמרגה אבצב זא םילבוקמ ויהש םיריש םג ונדמל
הירבח וסייגתה 1944 ויתסבו ,ןיימלע-לא ימי רחא םג המייקתה תינמרגה הקלחמה
.הילטיא תיזחל ואציו "תמחולה תידוהיה הביטח"ל
תינמרגה הקלחמה


הדגירבל סויגה לע חוכיווה


דלונ שדח בכוכ
תידוהיה הביטחה" המקוה 1944 ויתסב
תרגסמב (תידוהיה הדגירבה) "תמחולה
םיבדנתמה רפסמ יכ ררבתה .יטירבה אבצה
.שרדנה ןקתה תא אלמל קיפסה אל הילא
יכ יוכיסה ,הדגירבה תמקה לע הזרכהה
תיזח ינפ לומ לא ססונתי ידוהי לגד
יכ הווקתה - לוכה לעו ,יצאנה ביואה
,האושה ידירש םע ושגפיי םידוהי םימחול
עיגהל וקבאנש הלא ןיב תובהלתה וררוע
רורחשב ףתתשיש ,ידוהי אבצ לש ותמקהל
תמקהב האר במולוג והילא .הפוריא
תא אלמל ח"מלפל הלודג תונמדזה הדגירבה
.ודועיי
ואר םה .ודרחנ ח"מלפה ידקפמ .הדגירבה תורושל ח"מלפה לש ובור תא סייגל העצה התלעוה
דמעמ תרימש לש םילוקישה ורבג ימינפ ןויד רחאל .ולוטיב תאו ח"מלפה קוריפ תא הז דעצב
הדגירבב םדא חוכב רוסחמה תא אלמל טלחוהו ,בושייה לש יאמצעה וחוכ ןיערגכ ח"מלפה
.םירחא תורוקממ

ברקמ שיא 800 סייגל העצה תונכוסה לש תינידמה הקלחמה םשב איבה (תרש) קותרש השמ
.תיללכ תובדנתה תעונתל ףונמ ושמשיש ידכ ,הדגירבל "הנגה"הו תדבועה תובשייתהה ישנא
םישנא וכלי ח"מלפהמש ,תימינפ ,תינידמ ,תיכוניח ,תיאבצ - תוניחבה לכמ בושח"ש רמא דוע
.שיא 70 דע 60 -מ - "5% - רתויה לכל" לש תילמס הרבעה לע רביד קותרש ."הביטחל

ם .ח"מלפה ישנא ןיבמ אוהש סויג לכל ודגנתה ח"מלפה הטמו "הנגה"ה לש יללכה הטמה
שי ,יטירבה אבצב תוירבעה תודיחיל וחלשנש םיבדנתמ 26,000 תמועלש ,ךכ לע ועיבצה
ח"מלפה ישנא תאצוה .ףסונ יניצר ידוהי חוכ לכ ץראב ראשנ אלו ,שיא 1600 -כ ח"מלפב
תוגייתסהל איבהל ,םמצע םיאח"מלפה יניעבו רעונה יניעב ותומד תא טעמל הדיתע אבצל
.הדגירבל וירבח תחירבלו ונממ רעונה

,םינמרגב המחלמל המצע הרישכהש ,"תינמרגה הקלחמה" קר יכ ,עצוה עגיימ ןתמו אשמ רחאל
יפ לע ףא .תינמרגה הקלחמהמ 30 םהמ ,ח"מלפהמ םישנא 43 וסיוג השעמל .תיזחל אצת
- תינמרגה הקלחמה ישנא וצלאנ ,יטירבה אבצב תרחא םילגר תדיחי לכמ רתוי םינמואמ ויהש
ילייח ראש םע דחי .המחלמה המייתסנ רבכ תיזחל ועיגהש דעו ,תונוריט לש סרוק רובעל
החירבה תולועפל עויסבו םיצאנ המחלמ יעשופ יוליגב קלח ח"מלפה יסיוגמ וחקל הדגירבה
.הלפעההו

םידודגב ח"מלפה ןוגרא

רתוי הדיחיב ותרישש ,םיקיתווה תיברמ תא ח"מלפה ןמ ררחשל טלחוה 1944 רבמטפסב
דימתמ רשק לע הרימש ךות ח"מלפל םיאולימ ליח שמשל ויה םידיתע םיררחושמה .םייתנשמ
הביטחה יקיתוומ תואמ-שמח .עבג תצובק תשרוחב הדירפ סוניכ ךרענ ערואמה דובכל .ומע
דוסי םיחינמו ליעפה תורישהמ םה םיררחושמ הז ברעמ לחה" יכ ,םהל רמאנ .דקפמב ובצייתה
םיאולימה ישנא לש םתונמאנ .(ןולא .י) "ח"מלפה לש ינגרוא קלח היהיש ,םיאולימ ליחל
ולביקו ויתורושב ובצייתהש תעב ,תויממוקה תמחלמבו קבאמה תונשב ןחבמב הדמע ח"מלפל
.םהילע ולטוהש םידיקפתה לכ תא םהילע
םיקיתווה ריש

לכש ,םידודגב ויתוגולפ דוכיל ידי-לע ח"מלפה תוחתפתה תא םדקל םג טלחוה םימיה םתואב
תמחלמ םות םעו ,שיא 750 -ל עבקנ דודגה ןקת .תוגולפ שולש תוחפל לולכי םהמ דחא
:ןמקלדכ םידודגה הנבמ היה היינשה םלועה
.גירש םוחנ לש ודוקיפב ,'ו ,'ד ,'א תוגולפ :ןושאר דודג
.רנרב ירוא לש ודוקיפב ,'ח ,'ה ,'ב תוגולפ "ינש דודג
.הפי ירוא לש ודוקיפב ,א"י ,'ט ,'ג תוגולפ :ישילש דודג
.ןומולס בקעי לש ודוקיפב 'י ,'ז תוגולפ ,הטמה דודג :יעיבר דודג
השיגפה ריש

ןיבמ ח"מלפה יכינח םיריעצ םירוחב ואב םיד"גמ תגרדל ולעש תוגולפה ידקפמ לש םמוקמב
םיריעצ תוחוכ תלעפה רבדב 'הנגה'ה תרמצ יגשומב הכפהמ םושמ ךכב התיה" .תוקלחמה ידקפמ
.(ןולא .י) "םייארחא םידיקפתל

ב"כ קרפ ,טבה"שמ ל"צוהה ,הנגהה תודלות רוציק :ךותמ