!!!"קילס"

,המוק-ךומנ רוחב ."רקילס"ה הקסוי ונדידל היה םיבו'גל דדומה
.הגולפב ישאר "רקילס"כ שמישש ,תויציבמא לעבו ףקשוממ

קילסל הסינכ תלד
יא אוה קוסע יכ עדת עודי םירבח רפסמ םע תולילב םלענשכל
לע ועדי דבלב םישנא השמח .ותנפצהב וא קשנ תאצוהב םש
לכ .םכותב אצמנה לעו "םיקילס"ה לש םיקייודמה תומוקמה
.רומח "סקז" תניחבב םהל היה הז רבדו המואמ ועדי אל םירחאה
הכז הב קסעש ימ לכו רתויב תנינעמ התיה םיקילסב הדובעה
לא םיאצוי ונייה לילה תדר םע .ח"מלפבש תולודגה ןמ היווחב
.שארב דעוצ הקסוישכ "קילס"ה רבע
תבכש תא ףושחל תנמ לע הריפח ילכ ומע אשנ ונתאמ דחא לכ
תודמע תועיבקב וספת ונתאמ השולש .אובחמה תא הסכמה רפעה
ףושיחב ולמע םירתונה ינש םע הקסויו םינוש םינווכב תיפצת
.םיכרצל םאתהב קשנב לופיטבו חתפה
רתויב לודג היה דחאה .םלדגב םינוש םיקילס השולש ויה ונל
לש תולודג תויומכ ואצמנ וב .יזכרמ קשנ ןסחמכ שמישו
אלא חתפנ אל הז ןסחמ .המודכו ,רוגח ,תשומחת ,קשנ ,ץפנ-רמוח
.ףקיה-בר עצבמל האיצי ברע וא קשנ לש טרופסנרט עיגה ןכ םא
חטשב אצמנו בר קמועב המדאל תחתמ היה יונב הז "קילס"
היה יובח ,רתוי ןטק ,ינש קילס .קשמה תולובגל ץוחמ םיעטמה
קשנ ואצמנ הז "קילס"ב .קשמל ץוחמ אוה ףא ,תוילוכשא יצע ןיב
.הרקמ לכל םינכומ תשומחתו
םינומיאל ודעונש קשנ ילכ ונמטנ רתויב ןטקהו ישילשה "קילס"ב
.קשמה ךותב ןכ לע רתסוה אוהו ,םינורמתלו
.תיללכה הריפסומטאל םאתהב תחא אל ונוש אובחמה תומוקמ
תומוקמ תפלחה םהירחא וררג םיטירבה לש קשנה ישופיח
יעצמא תרבגהו קילסה תקמעה ,הינבה תטיש יוניש ,םיקילסה
ידכ םימיכ תוליל דובעל ונצלאנ ולא םירקמב .םירחא ןוחטב
ישוקבש םיעלס תמדא ונקלחב הלפנ םעפ אלו שדחמ לכה רופחל
.שורדה קמועה תא הב רופחל ונחלצה בר
םיקילס ורפחנ הליחת .םיבר םילוגלג םנמזב ורבע "םיקילס"ה
ישופיח רחאל .תפרבו הוורואב ןכו םילולה תפצרל תחתמ
.םרכל םיקילסה תא ריבעהל טלחוה ,תדבועה תובשייתהב םילגנאה
הדובעה םויס ברע שממו םיבר םימי הגופה אלל ונדבע ןאכ
.ונתאמ םירטמ האמ קחרמ ידכ ,קשמ ירבח ינש עיתפמב ועיפוה
התוסכל ,ונתריפח לטבל ונצלאנ ,ונתדובע וליג אמש ששחה לשבו
ומוקמ תפלחהב ךרוצ היהשכו .שדח םוקמב ליחתהלו ,המדאב בוש
קקדזהל אל ידכ םידקפמה םג הדובעל וסיוג ,לודגה קילסה לש
.הפוג הקלחמה ךותמ םיפסונ םישנאל
תא אוצמל ידכ המדאב ששגמ רקילסה היה שוקמ לש ודוח םע
תא םיקלסמ ףתושמב ונייה תאז רחאל .בנשאה לש קייודמה םוקמה
הטמ םידרוי ונייה ותמרה םע .ץעה הסכמ תמרה םירשפאמו לוחה
.אובחמה תא ריאמ סיכ-סנפ לש לפאומ רואשכ
קשנ ותוא ,בושייה לש ןגמה קשנ היה ןומט המדאה קיחב ןאכ
ןוטלשה י"ע שקובמ הכש קשנ ותוא ,ףקות לכ ינפמ ונילע ןגיש
.יטירבה
טינילי'זה חיר .קילסב יתאצמנש םעפ לכב רחרחס ילע היה ישאר
תופוכת ונצלאנ יכ דע ררחסמ הכ היה םינושה ץפנה ירמוחו
.המדאה ינפ לעמ חצ-ריוא םושנלו בנשאל דעבמ ונשאר איצוהל
"ונחפוק" תאז םע ךא ונילע לטוהש דיקפתה לדוג לע התיה ונתואג
תחא אלו ונתושרל דמע אל יונפה וננמז .םירחאה תמועל ודי-לע
םתחתו תונוש תוינכתמו תוברת-יברעמ למגיהל ונחרכ-לעב ונצלאנ
הריפח-ילכ םילטונ ,הדובע ידגב םישבול ,להאל םירזוח -
.רתסנה קילסה לא םיחיגמו
היה םכותב רתסוה רשא לכו ונחוכ היה הלא "םיקילס"ב ךא
!םימיה תוברב הלצה ןגוע שמישו הכרבל


יכדרמ לש תישיא תודע ,םחול לש ויתונורכז יקרפ ךותמ
הנגהה ןויכרא ,'ץיבובוקעי