םירשגה ץוציפ ליל


ץצפומה בקעי תונב רשג
.1946 ינויב 16
תובישי .םירכומ יתלב םישנא תוצצורתה .הנחמב תשגרומ הנוכת
הטמו קפואהמ "ומלענ" םירבח רפסמ .הטמה להואב תובישי יבג לע
.החקרמכ אוה ףא הגולפה
תא ונדמל רבכ ונא .ריואב ףחרמ והשמ יכ השגרה ונל התיה
והשמ יכ ןיבהל ונל היה השק אל .הלועפ ברע לש רכיהה ינמיס
.תובורקה תועשב שחרתהל דיתע
ידכ תוירגלובל ונצרק ,ברעה-תחורא תא ןוזפחב ונעלב םוי ותוא
.הנחמל בושל ונרהמו ,םתונרקס תא ררועל
הלימ" וזיא ויפמ עומשל ונשקבו והונפקהשכ לק ךויח הלעה .מ.מה
.תונכהה לכ תא דימ ושע .הלועפל םיאצוי ונא ברעה" ."הבוט
ולא םילמ עמשל .תוברתה ןודעומב אצמהל םכילע 20:00 העשב
תוהמ תא ונ עדי אל םנמא .םילמב ראותת אלש החמש ונתפקת
ונאש עומשל ונל היה יד ךא .םירחא םיטרפו ,טקייבואה ,הלועפה
.םיאצוי :הלמה תמועל לפט רבכ היה ראשה לכ .בו'גל םיאצוי
ונתלוכי חיכוהל ונשפנ-תאשמ איה וז ירה .םיפצמ ונא תאזל ירה
דומלב םילמעו םינומיאב םיברמ ונא ךכ םשל ירה .תישעמ הרוצב
םעזה תומכ לכ תא קיפהל תורשפאה ונל תנתינ ףוס ףוס .הרותה
."ןבלה-רפסה" ןוטלש דגנכ ונבלב הרבטצנש
.םירוצעמ העדי אל תובהלתהה .הז הלילב ונקלחב לפנ בר רשוא
טקייבואה והמ שחנל הסינ דחא לכ .םישחלתמ ולחה םילהואה לכב
?ירמה-תעונת םעפה הרחב הרטמ וזיאב .הלילה שולגנ וילא
תמסרכמ ונבלבשכ תוברתה ןודעומב ונסנכתנ קוידב 20:00 העשב
ונא" :רמאו וירבד תא חתפ ,רסמ דדוע ,הגולפה דקפמ .תונרקסה
.ןדריה-רמשמ דילש בקעי-תונב רשג תא ץצופל הלילה םיאצוי
,ונילע .ץראה יבחר לכב תובחרנ תולועפ הנעצובת ןמז ותואב
לכבו םיאנתה לכב המישמה תא עצבל .לולצה ולוקב אוה ךישממ
."ריחמ
הגיסנה תינכת ,האיציה רדס ,הלועפה תינכת לע םיטרפ רסמ אוה
.םהיתוילוחל םישנאה תומש תא אירקהו
תילוח .הילוחה םישנא השמח תונב תוילוח ששל הלצופ ונתקלחמ
עיפוהל הלולע םשמ השיג יכרד שקמל היה הדיקפתש - שוקימה
הלועפה רוזיאב טטושל הדקפוהש - הנגהה תילוח .תיטירב תרובגת
הנחת העבקש - הנושאר הרזע תילוח .תועתפא ינפמ חיטבאל ידכ
רשגה לא ברקתהל לטוה הילעש - םיצרופה תילוח .רוזיאה זכרמב
הכירצש - םינלבחה תילוח .וירמוש תא ףיקז דירוהלו רתסהב
.עלקמה תילוח ןכו רשגה לע רמוחה תא "קיבדהל" התיה
תסיוגמה הרשכההמ "םילבס" תקלחמ הליל ותוא הפרטצה ונתקלחמל
לא ץפנה-רמוח תא תאשל לטוה וז הקלחמ לע .התלוחב התנחש
רחאל קרו טינלי'ז וליק 360 םבג לע ובחס םה .טקייבואה
.רמוח לש הלודג הכ תומכב ךרוצ היה אל יכ ררבתנ הלועפה
ידכ תפסונ הכרא ונל הנתינ וירבד םייס רסמ דדועש רחאל
.הזוזתה תארקל תונורחאה תונכהה תא םייסל
לע תושיחלה ולחה בוש .תודעומ ונינפ ןאל ונעדי רבכ התע
דחא לכ .ונכרדב דומעל תולולעה תויופצ יתלב תויוחתפתה
.הלועפה עוציב תא האור אוה דציכ ורבחל ריבסהל הסינ ונתאמ
תדקפמל םירבח רפסמ ונמדזנ האיציה דעומ ינפל תוקד רשעכ
לע היה בצינ ררועמ ןועש .הפק ןא'גניפב ונדבכתנו הגולפה
שמח דוע .ויגוחמ תעונת רחא תוחיתמב םיבקוע ונאשכ ןוראה
.תרבוג תוחיתמה ...תוקד שולש דוע ...תוקד עברא דוע ...תוקד
בדו דוד .םיחא ויה וליאכ םיקבחתמו םיקשנתמ יפרו ףסוי
לע שיא םילפונ ןבוארו הדוהי .תושגרתהב םידרפנו םידי םיצחול
הנייהת המ עדוי ימ .הזל הז החלצה םילחאמו והער ראווצ
רפע תא ומדב הורי ימו בושל הכזי ונתאמ ימ ?הלועפה תואצות
י"ע ספתי ימ ?םוצ לעבו עוצפ ימו םלשו אירב רוזחי ימ ?המדאה
?ישפוח אהי ימו רהוסה תיבב אלכיו יטירבה ןוטלשה
וניבה םה .הגאד הוולמ טבמ ונב ועקת תיבב ןאכ םיראשנה הלא
זירכה ,אירבח ,הגאד לא .החלצה ונל לחאלמ וקספ אלו ונשפנל
םה .חתפה תא ונאצי .ביזכנ אל ונא .ונילע וכמס .אוהד ןאמ
...תוארתהל !תוארתהל .הירבח םולש .וניתובקעב
לכה .תונורחא תוארוה ונלבקו דרפה דיל האיציה רדסמב ונכרענ
תבריקב םלוא תולגעב ונכרד ונישע הליחת !המידק .רדסב ?רדסב
ורזחו רוחאל ונפ תולגעהו לגרב עונל ונכשמה ןדריה-רמשמ
.קשמל
ונחבה קוחרמ .ברל וצבצב םורמ יבכוכו םוקיה תא ריאה חריה
הבורקה העשב ויה םידיתע היבשותש ןדריה-רמשמ תורואב
.םתמדרתמ ררועתהל
הניתמהו המוקמ תא הילוח לכ הספת הלועפה רוזיאל ונעיגהב
.העיגה םרטש "ספאה-תעש"ל
החסה-תלועפ התיה השורד החלצה לש םומיסכמ גישהל ידכב
הרטמל .ךופהה ןוויכל םקיעזתו יברעהו יטירבה אבצה תא העטתש
הילוח .ןענכה לע התנחש "רפסה-ליח" תדקפמב ,אופיא ונרחב וז
"ספאה-תעש" ינפל רפסמ תוקד החיגה םישנא העברא-השולש תב
,רורצ הרונ ,ןומיר קרזנ .הפקתה םייבל הלחהו הדקפמה ףגאמ
וליאכ םשורה רצונו הריהמ שאו תיטיא שא ,תדדובו תפטוש
ומק הנחמב םילייחה .רפסה-ליח תדקפמ לע יתבר הפקתה תכרענ
.םתושרב ואצמנש קשנה ילכ לכב בישהל ולחהו םהיתוטממ הלהבב
הניפ-שאר הנחממ תיטירב תרובגתו ריוואב ופעוה הרזע תוטקר
ונאו התרטמ תא החסהה תלועפ הגישה התע .רהל תמרוז הלחה
.ןיינעל ונשגינ
.תוירגיסו תורטקמ הנשיעו םייטירב םידמ השלב םיצרופה תיילוח
אוה ירהו הלק הכמ הקיפסמ ךרוצה תעבו רוחאמ יולת היה ןטסה
.הלועפל ןכומ
.רשגה ירמוש לא ברקתהל היה םיצרופה תילוח לש הדיקפתמ
םינלבחל רשפאלו .םקשנ תא םהילעמ קורפל .ףיקז םדירוהל
.רמוחה תא חורמל
?"אדה ןמ" :תיברעב האירק העמשנ רשגל ךומס הילוחה עיגהב
...םיחירב קושקש עמשנ ."םירבח" :תילגנאב התיה הבושתה
דע עיגהל םהידיב הלע ןכ לעו םילגנאל דאמ ומד הילוחה ישנא
ודרוה הזירז הקינזב .םירמושה םע םילמ תפלחה ידכ ךות רשגה
ונפחד שער ומיקי אל ןעמלו ,ןדריל ךלשוה םקשנ .ףיקז-םירמושה
.וז הרטמל ואבוהש תומהוזמ םיברג םהיפל
ולכוי ןעמל רשגה תבריקב וחנוהו םהילגרבו םהידיב ולבכנ םה
.תוצצופתהה ךלהמ רחא "בורקמ בוקעל"
לובג-תרטשמ הל תרקדזמ ,הירוס לש הלובגב רשגהמ המ קחרמב
לע שאב חותפל ילע לטוה ןעלקמכ .שחרתמה לכב הניחבה אלש
יתבכש .המישמה עוציבב ונל עירפהל הסנת וזש הרקמב הרטשמה
.החוכנ תוטיבמ םיניעה .דיב בטיה תופל עלקמה .עקרקל דומצ
...בכוש ןאכ יכ תיבב ועדי וליא
לע םיצחול םינלבחהו הדוקפה הנתנ !לעפ .העיגמ ספאה-תעש
.רותפכה
שא תובהל .לילה-תוולש תא עתפל העיקבה הרידא תוצצופתה
בר הבוגב ופעוה םינבאו םיעלס .ריואה תא וחליפ ןשע תורמתו
.דוסיה דע לילכ ברחנ בקעי-תונב ורבע וילע לודגה רשגהו
ירה הנה יכ המדנ עגרלו ,תוצצופתהה םצועמ ומידאה םימשה
.ונעמש אל התומכש תוצצופתה וז התיה .ךילע םיטטומתמ הירוס
רבע לא הריהמו האנ הגיסנב ונוליחה זאו ,רסמ דדוע דקפ .תגסל
רוזחל וצלאנ ךא ןוזפיחב ועיגה םיטירב םיניירושמ .הלוחה-םי
םהילע רשאו חטשב וערזנש הרהזא יטלש בקע םהיתובקע לע
."!םישקומ-תוריהז" :םילמה יתש ,תוימשרה תופשה שולשב ובתכנ
ונרזח אל הביבסה יקשמ תא דימ ופיקי םיטירבה יכ ששחה לגרל
רבע לא הלוחה-םי תא תוריסב וניצחו סיסבל הליל ותוא
.הרעסה הככשש דע םיימוי ונישע םש .ויתוציב
ירבח רפסמ .סיסבל ונבושב ונינפ תא הלביק תיגיגח ברע-תחורא
המח םינפ תלבק ונל וכרע ,ןוחטיבה חטשב םיליעפהמ קשמ
עצבמ רחאל תוחוראה תא ונל הריכזה הנשדה החוראה .רתויב
יחילש ונא יכ הלא םיעגרב ונשגרה .קשמ ותואב "טייגניו-ליל"
.םעה
ותוא ועצובש תובחרנ תולועפ לע תונותיעב ונארק רקבב תרחממ
,ח"מלפה לש לודגה םירשגה ליל הז היהו ,ץראה יבחר לכב הליל
."ןבלה-רפסה" תלשממל דחפו תוהלב לילו

,'ץיבובוקעי יכדרמ לש תישיא תודע ,םחול לש ויתונורכז יקרפ
הנגהה ןויכרא