הדצמל עסמב

.רדא שדוחב הנשב הנש ידמ הדצמל ליפעהל ח"מלפב איה תרוסמ
ח"מלפה ךרעש ןורחאה עסמב ףתתשהל הלודג היווח ונל וז התיהו
.1946 תנשב

ונאשנ םיטקודורפו לכוא .לילה תדר םע לחר-תמרמ האצי ונתגולפ
הלועה אשמ ונמעשכ הכלהכ ונייה םידייוצמ .םימי עובשל ונמע
ישושתל שדוק ןהש םימ תוימימ יתש אשנ דחא לכ .וליק 20 לע
םייברג ,הצחר ילכ ,רמצ תוכימש ןכ ומכ .םיעוצפל וא חכ
.הזב אצויכו ,בורל םירומיש תואספוק ,חבטמ ילכ ,הפלחהל

ףוגה ידצב ןהל ודנדנתה חור תורונמ .הרוגחה לא ורשקנ תותבחמ
.רבדמה לש טהולה םוחב םיבר םירטמוליק םיכלהמ ונייה ךכו

סודרוה-רה ינפ לע ונרבע ,עוקת רבדמל ונעגה רקב תונפל
יא הפ יא םיארנ םינייוזמ םיברעשכ הדוהי רבדמב עונל ונכשמהו
םה םילכתסמ .ונא ימ אדוולו ברקתהל םה םיסנמ םיתעל .םש
וליאכ ,ונמכש לע םילטונ ונאש דויצה רבע לא בר ןוהמתב
ופקתוה תחא אל יכ דשח וררוע םהיתועונת .תאז ואר אל םלועמ
םיעדויו לזגו דושמ המה םייח .םהיתועסמב ח"מלפ תודיחי ןאכ
ונצלאנ .בר ןמזל םהל קיפסיש םשקובמ תא ואצמי ונלצא יכ םה
תא ,"דבכה" ונקשנ תא תוזירזב ונבכרהו ,לגעמ רוציל אופיא
ואר אל יכ ,המוד .םינוש םילימרתב ויקלחל קרופמ היהש ןטסה
רהמ שיח ומלענ םהיתובקע יכ "הזכ לודגו ןכוסמ" קשנ םלועמ
תעמשמ .תטהולה שמשה םוחב םיכלהמ ונא .םהירוחאמ ספ םריאשהב
.םרח אלל תוקשקשמה תוימימהמ םוגלל ונל תרשפאמ הניא םימ
םיקתונמ ,רבדמ בלב םיכלוה .קיעמ דבכה אשמה .הבר תופייעה
.םימו לצ אלל ,בושיי לכמ

ונלצינו הינח ונעבק ןאכ .ידג-ןיע ןיעמל ונעגה ברעב תרחמל
.םילגרה תפיטשו םייברגה תסיבכל ונתחונמ

ךימנה אוה .ונביבסמ גוחל לחהו ונלעמ עיפוה ןטנטק "סומירפ"
םיקתונמ ראשנ אל ןעמל רקובה ינותיע תא ונל ךילשהו סוט
ונכרד ונכשמה ידג-ןיעמ .ונלוכל לודג עגר הז היה .םלועהמ
םיטקשהו םיחולמה םימה דיל ונרבע .הדצמ רבע לא חטבומ-עסמב
הרצק החונמ רחאל .וניניע תא ביהרמ ףונהשכ חלמה-םי לש
.רהה שאר לא ליפעהל הגולפה הלחה הדצמ תולגרמל

ונאשכ הצחמו העשכ ונספיט ןכוסמו לולת ,לתפתמ רצ ליבשב
םידדצה דחאל הלק הייטסו ליבשה אוה רצ .תודיבכב םימשונ
.המוהת ךליפהל הלולע

.ברה ולולת תמחמ ונדויצ לע תולעל היה רשפא יא רהה שאר תא
ןעמל םילבח רושקלו הלעמ ספטל ןכ לע וחלשנ םירייס רפסמ
לע ול דמע ינידנולב רוחב .התיילעב םהב רזעיהל הגולפה לכות
הרצוצחה לוקו תורושב הכרענ הגולפה .הרצוצח ודיבו הגספה
דעמש רבח לש ותאירק העמשנ רפסמ תוקד רובעכ .לעמ הלעו עקב
התנע הגולפהו !וליפעהו ולע .םכל תארוק הדצמ" :קוצה לע ול
.חכשי לב הזחמ הז היה !"הלענו ליפענ" :לודג לוקב ותמועל
.םילבחב םירזענ ונאשכ קוצה לע םיספטמ ונוליחה תורוש תורוש
.המחה תעיקש םע הלעמ ועיגה םינורחאה

םיילענ .הריש םהיפבו הגולפה ישנא ובשי תוכעוד תורודמ ביבס
...ריוחמ רחש הגונ תורודמ ...תפשפש רבכ תובר

רש וירבח תיוולב רנייפ םייחו םיטבזיצ ועמשנ קוצה תוניפ לכב
ינפ לע ונרייס רקב תונפל .הדצמ תגספ לע הליל ."ףיכה-איש" תא
תויבח ונינפ תא ולביק ןאכ .םודס רבע לא ונעסמ ונכשמהו קוצה
םודסל סנכהלמ ונענמנ .תינכתל םאתהב ונכוהש ןוזמ יכרצמו םימ
ילעפמב זא ואצמנש םיטירבה יניעמ רתסומ היהש םוקמב ונינחו
,תולוח םירבוע ,עגימה ונעסמב ונא םישוע תולילו םימי .גלשאה
תירבעה הדוקנה .םמושה בגנב םיכישממו ,םישתכמב םיבכעתמ
הכרענ ןאכ םינפה תלבק .'גולסע התיה ונב השגפש הנושארה
תוארל ונל ןתינ ןאכ .רתויב תיבבל התיה ךא תויורשפאל םאתהב
ונלוכי ןאכ .םימה זוכירו היחמצה חטשב םיכרענה תונויסנב
םיכפוהה ,םיריעצ םיצולח לש הריציה לעפמב וניניע-וב תוזחל
הדוקנה זא דוע התיהש 'גולסעמ .חתפתמ בושייל הממש רבדמ
השעמל ונמייס וב ,תורוד קשמל ונכרד ונכשמה רתויב תימורדה
םושמ היה ןאכ םג .וניניע הארממ ונמשרתה ןאכ םג .עסמה תא
הכפהנו ,הב חמצ אל רדרד םגש עקרקב תוזחאיהו תוריסמל למס
הראפתל אהיו בחריו ךלי דועש חרופ בושייל םינש למעב
.לארשיב

דקפמ י"ע הנכוהש עסמה םויס תביסמ תורודב הכרענ ברעב
תא ןמלק השמ םכיס םיכורע תונחלוש דיל .ןמלק השמ הגולפה
ןחבמב הגולפה תא דימעה רשא "יאבצ עצבמ"כ עסמה ימי תרשע
תא אוה םייסמ ןחבמב הדמעו המצע תא החיכוה הגולפה .רומח
,םימ הרשע ךשמ רבדמ יאנתב תכשוממה הכילהה ,ןכא .וירבד
לבסל ונולשיח קר הלא לכ ,דבכה אשמהו ונפוג התסיכש העיזה
לייחל הכרבל ויהי הלאכ תועסמ .םיאנת אל םיאנתלו ינפוג
לכ תנקסמ הליל ותוא התיה ידכב אלו .הקוצמ ימיב םחולה
:יכ םיפתתשמה
...."וימימ עסמב ףתתשה אל - הדצמל עסמב ףתתשה אלש ימ"


יכדרמ לש תישיא תודע ,םחול לש ויתונורכז יקרפ ךותמ
הנגהה ןויכרא ,'ץיבובוקעי