י"חל תרתחמ ללוחמ - (ריאי) ןרטש םהרבא
(וחצריהל הנש םיעברא)
(הפיח תטיסרבינוא ,הנידמה עדמל גוחה) הבדנ ףסוי 'פורפ

,הרובג-תוישרפ לע קפרתמ רעונה .תכלוהו תפעתסמ לארשיב תורתחמה תורפס
יכזנג .ותואמצעלו ותדלומ רורחשל ויקבאמב ירבעה בושייה תא ןתעשב וריעסהש
,יטירבה טדנמה תפוקתמ "הנידמ-תודוס" םכותב םירצואה ,םייטרפ םינויכראו רוביצ
.דוהה-יבר לומתאה-יקרפ לעמ תויאשחה-ךסמ לוגנ טעמ-טעמו ,םיכלוהו םיפשחנ
תוירחא-תמרב ןיב ,תוערואמה בוציעב קלח ולטנש הלא לש םטע ירפ ,תונורכז-ירפס
תוילוח תמלשהל םיעייסמו ןיינע-ךפונ םיפיסומ ,הרוש-ימחול תרגסמב ןיבו ההובג
.םימלענה םהידדצמ המכ תראהלו םישעמה רופיסב תורסח

םידדחתמ התוישיא ראתימ יווקש ,תורתחמה תפוקתמ תוינוגססה תויומדה תחא
ירקיע ומקרנ םמוחתבש ,םיפתרמה תכשחמ התמוק אולמב החיגמ איהו םיכלוהו
תעונת ללוחמ - ריאי-ןרטש םהרבא לש ותומד איה ,תונורחאה היתונשב היתולועפ
.(י"חל) "לארשי תוריח ימחול"

ול ושחרש הקומעה הצרעהה רשפ המ ?ודוחיי היה המו ןרטש םהרבא היה ימ
דצמ ויביואו ויבירי ויפלכ וליגש הזעה המטשמה רשפו ,דחא דצמ ,וידימלת-וירבח
תודלותב ריאשהש םושירה והמו ,וייח תונש 35 -ב םישגהל ודיב הלע המ ?רחא
?לארשי-תנידמל ומדקש םימיב בושייה

הרזחבו היסורל
תירבעה הטיסרבינואב
ל"צאה תא ללוחש גוליפה
דירפמהו ףתושמה - ריאיו לאיזר
"לזרבה תרות" ןעמל הקיסלקה תשיטנ
ררושמה ריאי
ריאיו יקסניטוב'ז
ןילופב תיאמצע הלועפ
י"חלה תמקהל עקרה
הייחתה ירקיע
ףוסה

טבה"שמ ל"צוהה ,1981 רבמצד ,12 תישדוח הריקס :ךותמ