קשמה ירבח םע םיסחיה

טעמכ םיווש ויה םיקשמה ירבח ןיבל םיאח"מלפה ןיב םיסחיה
םש וליאכ היה ול ושחרש דובכה לכ םע ,קינח"מלפה .םוקמ לכב
דוס הז ןיא .קשמה לש םיימינפה וייחב רושקה לכב ףדרנ
םיקזנמ םעפ ידמ ולבס ח"מלפ תוקלחמ ונסכיא רשא םיבר םיקשמש
םושמ ךכב ןיא .המודכו ,םינסחמ ,םיעטמ ,םילולה חטשב רקיעב
אדבועב היה !הברדא ."םינבחס" םעבטמ םיאח"מלפהש הדבוע תעיבק
תודיחיה דוכילב ךרע-בר םרוגו יאחמלפה יווהה בוליש םושמ וז
.ןשובגבו
קשמה ירבח לש תילילשה םתעדמ םלעתהל היה השק ,ךדיאמ
לש המוי רדס לע וז השרפ התלעוה תחא אל .הלא "תוביחס"ל
תלפטמה ,תינלול התוא לש החורל ןיבהל השק אל .םירבח תפסא
הנחמב תולשבתמ ןה לילה תדר םעו ,היתולוגנרת תא תמטפמו
לע ,םיעטמב יארחאה לש ותגאדל ןיבהל רשפאש םשכ ,ח"מלפה
הנומטה ("ארטסקא" גוס םלוככ םבור) ,תוריפ לש תזרופמה תומכה
.םילהאה תולצחמל תחתמ "קילס"ב
וערוה וא ובטוה הביבס רשא תיזכרמה הדוקנה התיה השעמל וז
.הרומג ןוצר תועיבשו ,תידדה הנבה התיה הדובעה חטשב .םיסחיה
,הדובעל ונאצי רבכ וב עגרמ ךא ,המיקה התיה ונדידל המלבורפה
.קשמה שיאל טעמכ הוושה לובי םיקיפמ ונייה
רחא וא הז יאחמלפל רשקב "הדובע-רודס"ב םיחוכו ויה תחא אלו
תודובעל וסנכנ ונכותמ םיבר .ןמז ותואב םידחא םיפנעב שקובמה
התשע קשמה תוריכזמ .םיארחאל ןמזה תצורמב וכפהו תועובק
לש ימוי-םויה יווהה םע ונתוא רושקל ידכ םינוש םיצמאמ הדצמ
ףא ,ךדיאמו ,םיפשנלו תוביסמל וננימזהל ויה םיגהונ .ץוביקה
ךא ,ונלש תוימינפה תוביסמלו םיציזמוקל םינימזמ ונייה ונא
."ונמולש-ישנא" תא קר "ןוחטב" ימעטמ
ושקיבש םירבח ונכותב ואצמנ ,קשמה ללכ םע תודידיה לע ףסונ
יכ ,אופיא רורב .ךפיהה ןכו קשמה ירבח ןיבמ םיישיא םידידי
ונירבח ודבע םהב םיפנעה םתואב רתוי דוע האטבתה וז תודידי
.תועיבקב
התיה דימת אלש ,הדבועהמ םלעתהל ןיא תאז לכ םע םלוא
רשא םוהת הרעפנ תודידיה תחתש םינמז ויהו ןוצר תועיבש
ףא וניברה םיתעל .רתויב םישולק וארנ הינפ לע רשגל םייוכיסה
יעצמא אלא םניא קשמב ונתדובעו ונייח לכ יכ זירכהל
ונאש המ לכ יכ ונבלב ונרמא ךכ םושמו .ונתרטמ-תגשהל
םיבלושמ ונמויק יאנת יכ .םילמוע ונא דבלב ונתבוטל-םילמוע
הב-הדובעב ,םינומיא םשל הדובעב ,המדא תדובעב םדוסימ ויה
לש תיביצקת הכימת אלל ונמצע אשינו ונמחל תא חיורנ
.תודסומה
שידא סחיל ואיבה קשמה ירבח םע "םיטנדצניא"ו שי ,וז הביסמו
דגנל וניאר רשאב ,קשמה יפלכ הרומג תויתפכא אלל ,ונדצמ
.דבלב ונתרטמ תא וניניע
םיושה םייחה .תופתושהו הנומוקה ייחמ דאמ ונמשרתה תאז םע
לכ ,הריציה-תוודחו םייחה-חרוא ,החפשמהו הרבחה ייח ,שפנ לכל
.בר דה ונכותב ואצמ הלא
תואיל אלל למעה ,רוסמ ץולח ץוביקה שיאב וניאר םימיה לכ
ונעדי ונבל יקמעב וניניע דגנל רידת בצינה בגשנ לאידיא ןעמל
םג םאו .םפא-תעיזב םחל םיחיורמה הלא םיצולח ריקוהלו ךירעהל
ונב קלד דימת דימת ,ונתוגהנתהב תאז ונחכוה דימת אל
.תדבועה תובשייתהה ישנאל הצרעההו הבהאה ץוצינ

,'ץיבובוקעי יכדרמ ,תישיא תודע ,םחול לש ונמוימ םיקרפ :ךותמ
הנגהה ןויכרא