תורישה םות

תורישה םות

רתוי הדיחיב ותרישש ,םיקיתווה תיברמ תא ח"מלפה ןמ ררחשל טלחוה 1944 רבמטפסב
דימתמ רשק לע הרימש ךות ח"מלפל םיאולימ ליח שמשל ויה םידיתע םיררחושמה .םייתנשמ
הביטחה יקיתוומ תואמ-שמח .עבג תצובק תשרוחב הדירפ סוניכ ךרענ ערואמה דובכל .ומע
דוסי םיחינמו ליעפה תורישהמ םה םיררחושמ הז ברעמ לחה" יכ ,םהל רמאנ .דקפמב ובצייתה
םיאולימה ישנא לש םתונמאנ .(ןולא .י) "ח"מלפה לש ינגרוא קלח היהיש ,םיאולימ ליחל
ולביקו ויתורושב ובצייתהש תעב ,תויממוקה תמחלמבו קבאמה תונשב ןחבמב הדמע ח"מלפל
.םהילע ולטוהש םידיקפתה לכ תא םהילע
םיקיתווה ריש

לכש ,םידודגב ויתוגולפ דוכיל ידי-לע ח"מלפה תוחתפתה תא םדקל םג טלחוה םימיה םתואב
תמחלמ םות םעו ,שיא 750 -ל עבקנ דודגה ןקת .תוגולפ שולש תוחפל לולכי םהמ דחא
:ןמקלדכ םידודגה הנבמ היה היינשה םלועה
.גירש םוחנ לש ודוקיפב ,'ו ,'ד ,'א תוגולפ :ןושאר דודג
.רנרב ירוא לש ודוקיפב ,'ח ,'ה ,'ב תוגולפ "ינש דודג
.הפי ירוא לש ודוקיפב ,א"י ,'ט ,'ג תוגולפ :ישילש דודג
.ןומולס בקעי לש ודוקיפב 'י ,'ז תוגולפ ,הטמה דודג :יעיבר דודג
השיגפה ריש

ןיבמ ח"מלפה יכינח םיריעצ םירוחב ואב םיד"גמ תגרדל ולעש תוגולפה ידקפמ לש םמוקמב
םיריעצ תוחוכ תלעפה רבדב 'הנגה'ה תרמצ יגשומב הכפהמ םושמ ךכב התיה" .תוקלחמה ידקפמ
.(ןולא .י) "םייארחא םידיקפתל

ב"כ קרפ ,טבה"שמ ל"צוהה ,הנגהה תודלות רוציק :ךותמ

המחלמה ץורפ ברע