תיללכ הריקס - היריב תשרפ

.תפצ תברקב רשא ,היריב תוסירה תא םמוקל םידוהי יפלא ולע ,14.3.1946 ל רוא
תושמשמ ןה יכ הדשחש ,הרטשמה יניעב םינינצכ ויה היריבבו םיתיז-ןיעב ח"מלפה תויוזחאיה
.תורחא ירמ תולועפלו הירוס לובגמ םיליפעמ תרבעהל םיסיסב
שופיח ךרענ ,ןענכ-רה תרטשמב ובשיש םירטושה ןיבל ח"מלפ תיילוח ןיב תוירי תפילח רחאל
ישנא) היריב ישנא 24 לכ .היריבל ךומס ולגתנ םינטק קשה ינסחמ ינשו תויוזחאיהה יתשב
.וכע אלכל ורבעוהו ורצענ (ח"מלפה לש "תיתדה הקלחמה"
דוה תוחוכ ידי לע קזחויו ספתיי היריב םשב ועדיה ידוהיה בושייה"יכ ועידוה תונוטלשה
תריקע לש ןושאר הרקמ הז היה ."השדח העדוהל דע יוציפ אלל הרטשמה תוחוכו ותוכלמ
תא שדחמ םיקהל לטוה "הנגה"ה לע .ןכוסמ םידקתכ ספתנ אוהו ,אבצה חוכב תירבע תדוקנ
.השובכה הדוקנה לש התברקבו התמדא לע היריב
.קשנ ילב תודגנתה לש ךרדב עצובת הלועפהש טלחוה
,שיא 2300מ רתוי .יח-לת יללח תורבקל יתרוסמה היילעה םוי 'ב רדאב א"יל עבקנ עצבמה
ונגרוא ,קמעה ןמו לילגה ןמ םישנא ןכו ,ע"נדגה יכינחו תויצולח רעונ תועונת ירבח
םהשכ היריב רבעל דרבו ףטוש םשגב םישנאה ואצי ,רדאב א"יל רוא ,לילה תוצחב .היילעל
רחש םע .םישיבכה לע ובצוהש הרטשמ תורמשמ ףוקעל ידכ ,םירה יליבשבו תוידאווב םירבוע
ירבע לגד .תונליא תליתשב ולחהו רדג וחתמ ,םילהוא ומיקה ,היריב תוביבסל םישנאה ועיגה
כ אלא םוקמב וראשנ אלשכ ,ברע תעלו ,ברה ןומהה רזפתיש דע ופיצ תונוטלשה .הנחמב ףנוה
םילהואה ,"שבכנ" הנחמה .םיקנטבו םיניירושמב הרטשמו אבצ תרובגת האבוה ,שיא 150
.ורצענו תוינוכמל וררגנ ,תיביספ תודגנתה וליגש ,םישנאה ,וסרהנ
םישנא תואמ ואצי הפנב "הנגה"ה דקפמ תוארוה יפל .הביבסב הטשפ "שוביכ"ה לע העומשה
םיבדנתמ ואיבהו וסמע תוינוכמ .תישילשב היריב תא םיקהל ברעב וב תפצמו הניפ-שארמ
ןכה ודמע תפצב םידוהיה .תבשה םוי םצעב םיפסאנל םחל תופאל וריתה תפצ ינברו ,םישדח
,העידיה העיגה ,םירופה גחב .הדוקנה לע םתפקתה תא אבצה ישנא ושדחי םא םהינומהב תאצל
ןויסנה .רועייהו העיטנה תדובעב וכישמיו םוקמב וראשיי שיא םירשעש ומיכסה תונוטלשה יכ
.חילצה אל ידוהי בושיי לטבל
תעיבט רוסמל היריב יריסא ווטצנ רשאכ .הירבח לע ךרענש טפשמב ךשמה היה היריב תשרפל
תתיבש וזירכה םיריסאה .תועבצא ורבשו םהידי תא ופפוכ ,םוכיה םירטושה .ובריס - תועבצא
ןכמ רחאל הנש תיצחמכ .תונוטלשה ידיב ונוע "הנגהה יריסא"ש הנושארה םעפה וז התיה .בער
יריסא ודוה ,םיטפושה ינפל םבצייתהב .םילשוריב ,ךכל יארחא היהש יטירבה ןיצקה הרונ
םהמ שיא םירשעכ .ןגמ קשנ אוה יכו םהלש היה הדוקנה די לע אצמנש קשנה יכ היריב
.רסאמ תונש עבראל תונודנ

392 'מע ,טבה"שמ ,רואל האצוהה ,הנגהה תודלות רוציק ךותמ