"לארשי תנידמ תמקהו תידוהיה תימואלה העונתה" רפסה ךותמ קרפ


1945 רבמבונב 23 ,רופלב דגנ ןיווב , הנס השמ
םוש וינפל זיעה אלש המ זיעה ןיווב --
תזרכה תא לטיב אוה - רחא ןייוע טילש
היצאטנאירואה תא רימה אוה ,רופלב
תינכתב הינטירב לש תיתרוסמה תינויצה
תויולג רוזיפו העמטה לש תשדוחמ
דע .הינטירב תלשממ לש תימשרה התוינידמכ
תוגיסנו תויטס ינפל םעפ אל ונדמעוה התע
םיפלסמ םישוריפ ינפל ,רופלב לש וקה ןמ
ןיווב אבש דע ,הזרכהה לש םימצמצמו
תא - הזרכהה לש תודוסיה דוסי תא סרהו
.תידוהיה הלאשל תינויצה השיגה
תכאלמ איה ןיווב לש ותעדוה םנמא --
ףושחנ ונא לבא ,הימרו תודסחתה לש תבשחמ
תורתסומה ,תוינודזה היתונווכ לכ תא
תא ללוש ךילוהל חילצה ןיווב .תווסומהו
.הגלפמל וירבח בור


,רופלב תזרכה תא לטיב אוה - רחא ןייוע טילש םוש וינפל זיעה אלש המ זיעה ןיווב --
העמטה לש תשדוחמ תינכתב הינטירב לש תיתרוסמה תינויצה היצאטנאירואה תא רימה אוה
ינפל םעפ אל ונדמעוה התע דע .הינטירב תלשממ לש תימשרה התוינידמכ תויולג רוזיפו
אבש דע ,הזרכהה לש םימצמצמו םיפלסמ םישוריפ ינפל ,רופלב לש וקה ןמ תוגיסנו תויטס
.תידוהיה הלאשל תינויצה השיגה תא - הזרכהה לש תודוסיה דוסי תא סרהו ןיוואב

לכ תא ףושחנ ונא לבא ,הימרו תודסחתה לש תבשחמ תכאלמ איה ןיווב לש ותעדוה םנמא --
וירבח בור תא ללוש ךילוהל חילצה ןיווב .תווסומהו תורתסומה ,תוינודזה היתונווכ
.הגלפמל

טושפה להקה תעד תא ,לודגה הבורב תונותעה תעד תא ,םירחבנה-תיבב וירבח תעד תא ,ןכא --
תוינידמה .עגרל ףא בונגי אל ונתעד תא םלוא .העש יפל בונגל ןיווב ילוא חילצה -
תדעו .ותייחת תעונתו ידוהיה םעה יפלכ הביא לש תוינידמ איה ןיוואב-ילטא לש תזרכומה
.ינויצ-יטנא עצמ אוה ,הדעול ןכוהש ,עצמה .שקב ונתוא תוחדל יעצמא אלא הניא הריקחה
.תוקבאתהל ךא םוקמ שי .תוילשאל םוקמ ןיא

ןולדיח - וז תולגתסה

לש השוריפ המ יכו .ןולדיח - איה תולגתסהש אלא .תולגתסה וא קבאמ - איה הרירבה
תולגתסה לש ישעמה השוריפ ירה ?םלוע תועורז תקבוחה ,תיטירבה ץוחה תוינידמל תולגתסה
טשראקובבו השראווב תידוהיה הטילפה תא חינהל :ןיווב לש וניד רזג תא לבקל - אוה
םידוהיה תא ריקפהל ;תושדח תויולגל רגסהה תונחמ ידירש תא תולגהל ;םימורגופ לש לרוגל
םידוהיל חוטב טלקמ תמקה לע רתוול ;ילופירטו ריהאקו דאדגאב יערופ ידיל ברע תוצראב
ידוהי טועימ לש לרוג םע םילשהל ,קפס ילב אובת ,אובתש הרצ תעל שפוחה תוצראב
,ותדמשה תנכס תא ריבגת ךא ,לשמל ,קאריעב ידוהיה טועימה יבגל ותונוילעש ,הניתשלפב
.קאריעב חבטנש ,ירושאה ץוביקל ותוא המדתו

?ןולדיח - תולגתסה לש השוריפ ןיאה

רמו ,שארמ ןותנ וניא אוה יכ ,ונמצעל שובכל ונילע תיטירבה הטילשה לגעמב ונדמעמ תא --
ןיא .ותטילש לגעמב אוהש הזיא דמעמ וא בושח דמעמ ונל עיצהל הטונ וניא ןיווב טסנרא
שבוכ דציכ :איה הלאשה .שיו שי .תיטירבה הטילשה לגעמב םוקמ ונל ןיאש ,תרמוא תאז
?הרידא המצעמ לש התטילש לגעמב ודמעמ תא תלוכיו תוכיא לוטנ אל לבא ןטק םע ומצעל
?קבאמב וא תולגתסהב

םכליבשב םוקמ יל ןיא" "ןיווב לש ותבושת תלבק יהוז תולגתסה יכ .קבאמב - איה הבושתה
.ןולדיח אופיא איה תולגתסה ."ילש לגעמב