"לארשי תנידמ תמקהו תידוהיה תימואלה העונתה" רפסה ךותמ קרפ1947 - פ"וקסנוא תדעו תוליעפ


קרוי-וינב ,ברע תונידמב ,י"אב) תויודע פ"וקסנוא תדעו התבג 1947 תנש לש ץיקה ישדוחב
.ם"ואה תרצעל היתוצלמה תא השיגה רבמטפס תישארבו ,(הפוריאב םירוקעה תונחמב םגו
:תויביטנרטלא תועצה יתש ללכ הלש ח"ודה
(םירבח 3) טועימה תצלמה
(םירבח 8) בורה תצלמה
תילארדפ הנידמ לארשי-ץראב ןנוכל שי
.תימואל-וד
- תונידמ יתש לארשי-ץראב םיקהל שי
תילכלכ תירבב הנייהתש - תיברעו תידוהי
.היינשה םע תחאה

.םייתסהל בייח יטירבה טדנמה ןוטלש יכ ,םכוס הדעווה ירבח לכ תעד לע
ורמא הבש ,ם"ואב העבצהב הל יופצה ןמו הדעווה תוצלמההמ םלעתהל הלכי אל הינטירב
יטירבה תובשומה רש זירכה ךכיפל .הדגנ הלועפ ףתשל תוצעומה-תירבו תירבה תוצרא
וז הטלחה .לארשי-ץראמ היתוחוכ תא איצוהל תדמוע וצרא יכ ,רבמטפסב סנו'ג 'ץירק
ןכתיי ;ם"ואב טדנמה םויסל הטלחה םידקהל ושקיב םיטירבהש ןכתיי :םינוש םישוריפל התכז
יניעב םהינפ ושפכוה הללגבש ,תידוהיה הלפעהב המיחלה תקעוממ ררחתשהל וצרש
בר אבצ ץראב קיזחהל הינטירב תא הצליא ,הקספ אלש תורתחמב המחלמה םג ;םלועה
אוה התטלחהל רבסהה ילוא ךא ;הז לטנמ רטפיהל השקיבש ןכתיו ,תובורמ תואצוהל המרגו
םיברע ןיב המחלמ ץורפת ץראב יכ ,םותס יובמל ועיגי ם"ואב םינוידה יכ הנומאב
.דוסי תרסח התיה אל וז תיזחת .רוזחל םיטירבה ןמ ושקבי םידוהיה יכו ,םידוהיהו