יוניפל תננוכתמו פ"וקסנוא לש בורה תינכת תא החוד הינטירב

C.P.(47)259 ,הניתשלפ .טניבקל ץוחה רש ריכזת
1947 רבמטפסב 18 .רתויב ידוס


יללכ
תיביטנרטלא הקולח תינכות תפיכא
טועימה תינכות תפיכא
הניתשלפמ הגיסנה
תוצלמהיללכ
,דציכ ןיבהל השק יכ דע ,םיברעה יפלכ תנגוה-יתלב הכ רורבב איה בורה תינכות .8...
תוקצומ תוביס םג ןנשי ."וננופצמ םע התוא בשיל לכונ" :ןגודק רדנסכלא ריס לש ויתולימב
תיברע תוממוקתה שיחי תאז עצבל ןויסינה .וז תינכות לש העוציבל תוירחאה תא תוחדל
תוחפ ,ליעפ ןפואב ךמתיתו ימלסומה םלועה לכ דצמ ירסומה רושיאה תא לבקתש ,הניתשלפב
חולשל ךרוצ היהי הזכ בצמבש םיריהצמ תוטמה ישאר .תונכשה ברע תונידמ ידי-לע ,רתוי וא
.היזיבידמ תוחפ אל לש ףקיהב תורובגת ןוכיתה-חרזמל
תיאבצה היעבהמ רתוי תורומח הנייהת ךורא חווטל תויגטרטסאהו תויטילופה תואצותה .9
תויברעה תונידמה תא ךופהנ ךכו ,הניתשלפב תיברעה תודגנתהה יוכידב קוסענ ונא .תידיימה
תבייח ןוכיתה-חרזמב ונלש תיגטרטסאהו תיטילופה תכרעמה לכש תעב ,תוביואל תויאמצעה
וקנעוי הארנה יפכש ,תויזוחה תויוכזה .ולא תונידמ םע הלועפ ףותיש לע תתתשומ תויהל
דחיו םיברעה לש בוטה ןוצרה ןדבוא לע בולע יוציפ ווהי ,תידוהיה הנידמה ידי-לע ונל
יחרכה קלח איהש ,ןוכיתה חרזמב הנתיא תיגטרטסא הזיחא התוא ססבל וניוכיס ומיע
.יטירבה םימעה רבח לש הנגהה תוינידמב
ךומסל לכונ ,הקולחה חותינ םלשוישמש ןועטל ןושאר טבמב ,ןתינ ,הלא םילוקישל הנעמכ .10
םיברעה םע הילגנא יסחי דוע ויהי אל ןמז קרפ ירחאש ךכ ,םיעצפה תא אפרי ןמזהש ךכ לע
דוע בר ןמז רובעי אל הארנה יפכ .ידמ תימיטפוא תיזחת היהת וז םלוא .ךכמ םיעפשומ
תוגלפמ י"ע ףחדיתו ,ןיסולכוא ףדוע תייעב ינפב ןמזה ךשמב דומעתש - תידוהיה הלשממהש
תא ביחרהל הסנת - יפוס רדסהכ הקולחה תא ולביק אלש ,תוינוציק תוינמואל תויטילופ
תיברע תויטנדיריאש ירה ,ןמז-קספ ירחא חתפתהל הלולע תידוהי תויטנדיריא םא .היתולובג
טועימ םע ךא ,ידוהי ןוטלשב תירוטאינימ הנידמ תמקהל איבת הקולחה .הלחתהמ תחטבומ
היסולכואהש חינהל ריבס ,תיברע הירוטירטב ןיטולחל תפקומ ,תיסחי דואמ לודג יברע
יטדוס-ינמרגה טועימה הירוטסיהב אלימש הזל המוד דיקפת אלמת וז הנידמ לש תיברעה
לש םרוג הווהמ תידוהי הנידמ לש המויקש ררבתהל לולע ךכ .המחלמה ינפל היקבולסוכ'צב
םע הילגנא יסחי לע הקיזמ העפשה היהת יאדוב ךכלו ,ןוכיתה-חרזמב דימתמ טקש-יא
.םיברעה
תלשממ םע הקולחה עוציבב ףתתשהל הנלכות תופסונ תולשממש עצומ תלקשנה תינכותב .11
רכינ ןפואב עיפשי אל הז - קפסב לטומכ הארנש רבד - ירשפא היה הז םא ףא .ותוכלמ דוה
ךורא חווטלו הינטירבל םיברעה תדהא ןדבוא תא ענמי אל הז רצק חווטל .ןיינעה לע
הקיטילופל סנכויש השדחה הבירמה טנמלא לשב ,םירחאמ רתוי םייטירבה םיסרטניאה ועגפיי
.ןוכיתה-חרזמה לש
תיביטנרטלא הקולח תינכות תפיכא
תעצומה הפמב םינוקית ךורעל היהי ןתינו ,ולש םיוסמ םושיי לכמ לדבנ הקולחה ןורקע .12
,ולסחי ךכו ,תידוהיה הנידמב יברעה טועימה לדוג תא ותיחפי םרקיעבש ,הדעוה בור י"ע
לע דואמ םירכינ תויהל םיכירצ הלא םייוניש ךא .תיחכונה תינכותבש לוועה תא ,הבר הדימב
,הז בלש גשויש ינפל הברה דועו .הקולח תיברעה הבוגתה לע יתועמשמ ןפואב ועיפשיש תנמ
,בורה תינכות י"ע ררועתת םהידיסח לש םנובאתשכ ,התע .םתוחדל םידוהיה תא וררועי םה
.תוחפ הברהל םיכסהל םילוכי םינויצה םיגיהנמה ןיא
,וישכע העצוהש וזמ רתוי תקדוצ התוהמב ,איהש הרוצב הקולח תרצעה ץמאת םאש ,ךכ .13
תוממוקתה ינפב דומעת לעופה לא האיצוהל הסנתש המצעמ לכש היהת האצותהש יאדול בורק
בצמה תא רוצי הז רצק חווטל .תחא הנועבו תעב לודג הדימ הנקב ידוהי רורטו תיברע
חרואב עיפשי אל תידוהיה הנידמה תולובג ןוקית .םיירשפאה םיבצמה לכ ןיב רתויב השקה
תידוהי הלשממלש התלוכיב היהי אל .התמקהל ויהיש חווטה-תוכורא תואצותה לע רכינ
הירוטירטה לש ילכלכה הטילקה רשוכ לש תיטסילאיר הכרעהל םאתהב הריגהה תא רידסהל
חטש לע תידוהיה הנידמה ערתשת םא ,רתוי םדקומ חתפתהל לולע תוטשפתהל ןוצרה .םהלש
.תולובגהמ ןוצר יעבש םידוהיה ויהי לא םא ,רתוי הבר המצועב שגרויו ,רתוי ןטק


טועימה תינכות תפיכא
תינכותהש קומינה ךותמ רקיעב ,תילרדפ הנידמל טועימה תינכותל םתודגנתה ףא לע .14
םיברעה תא ענכשל היהי ןתינש ןכתי ;הקולח תורשפא לע תלד התא ירמגל תרגוס הנניא
ןויסינ לכ ןכלו ,ללכ תלבוקמ וז תינכות ןיא ,ךדיאמ םידוהיה לע .הז ןורתפל םיכסהל
ישאר םירבוס וז החנה ךמס לע .ידוהיה רורטה תפרחה ויתובקעב איבי לעופה לא האיצוהל
ויתוחוכ לש ןנכותמה םוצמצב בשחתהב םלוא ;תורובגתב ךרוצ היהי אלש תוטמה
ןובשח לע קר השורדה המצועה תא םייקל לכונ ובש בצמל בורקב עיגנ ,ןוכיתה-חרזמב
.יהשלכ תרחא תובייחתה
הלועפ ףותישב הכורכ תינכותהש אוה ,טועמה תינכות תא לישכמה ירקיעה ישוקה םלוא .15
יתשמ םילואש וז תינכותמ םיבר םיטרפ .התופכל ןתינ אל ןכ לעו ,םימעה ינש ןיב ןוצרמ
וחינה זא ךא .ןודנולב רבעש ףרוחב הניתשלפ תדיעו ינפב וחנוהש תועצה לש תורדס
דצמ ןהו םיברע דצמ ןה יהשלכ המכסהל וכזי ןכ-םא-אלא ,עוציב-תונב הנייהת אל תועצההש
.םידוהיה
לע לוטיתש המצעמ לכש יאדול בורק ,טועימה תינכות תא ץמאל תרצעה טילחת םא ,ןכל .16
לכות אל ךכו תקפסמ הדימב הלועפ ףותישב הכזת אל לעופה לא האיצוהל תוירחאה תא המצע
.םינשה שולש תב רבעמה תפוקת םות םע הניתשלפמ ץלחהל

הניתשלפמ הגיסנה
לש המישמה תא המצע לע לוטיל ותוכלמ דוה תלשממ תטלחהש ,הארנ םימדוקה םיפיעסהמ .17
םורגת (טועימה ח"וד ,בורה ח"וד ,תויללכה תוצלמהה) השולשה ןיבמ אוהש ןורתפ לכ עוציב
תשולשמ דחא לכ יבגל תוירחא תלבק וענמי ולא םיקזנש םירבוס םא .םירומח םיקזנ
היהת וז ךרד .תיביטנרטלא הלועפ ךרד טוקנל ותוכלמ דוה תלשממ לע יזא ,תונורתפה
לכ ריבעהל תרצעה לש התלוכי-יא י"ע רצוייש והשמ המודה בצמב ,הדימ התואב תיחרכה
.םישילש-ינש לש שורדה בורב איהש הטלחה
ותוכלמ דוה תלשממ .ךשמיהל ול תתל ןיאו לבסנ-יתלב וניה הניתשלפב יחכונה בצמה .18
תא תגציימה הלשממל היתויוכמס תרבעה תא רשפאיש והשלכ רדסה ןנכתל הליכשה אל המצע
ותוכלמ דוה תלשממ ןיא וילע רדסה עיצת םא וא ,תאז השעת אל תרצעה םא .ץרא היבשות
ןורחאה יעצמאכ הניתשלפמ תגסל - איהו ,תחא הרירב רתווית יזא ,תוירחא לוטיל הלוכי
.יאנת לכ אלל
וילא דומצבו רדגומ ןמז ךות תיטירב הגיסנב םויאמ האצותכש ,תעדה לע תולעהל ןתינ .19
םידדצה ינש ,ונתאיצי םרט םידוהיהו םיברעה ןיב גשויש םכסה לכ עוציבב עייסל העצה
םא ךא .תענמנ-יתלב הניה תרחאש ,םיחרזאה תמחלמ תא עונמל תנמ לע הלועפ ףתשל וצרמוי
.הזכ םכסהב התונתהל ןיא ,הגיסנ לע טלחוי
היהיש ןכתי .םתובישחב טיעמהל ןיאש תונורסח םנשי ידוהי-יברע םכסה רדעהב הגיסנל .20
להנימה דיקפת ובש ןמז-קספ ;המצע הגיסנה ןיבל גוסל ונתנווכ לע העדוהה ןיב ןמז-קספ
תויוכמס תא ריבעהל ןתינ הילאש הלשממ רדעהב .תמדוק הפוקת לכבמ השק תויהל לולע
וא ןלוכ ,ברע תונידמש יאדול בורק .שארמ תויופצ-יתלב תואצות וניוניפל הנייהת ,ןוטלשה
לע ןמצע ןיבל ןניב ךסכתסהל תולולע ףא ןה .תאז תובקעב ואוביש תומוהמב הנברעתת ,ןקלח
תצעומלש הביל תמושתל ןיינעה אבוי בורקבש ,חינהל ריבס ,הרקמ לכב .ץראה דיתע
.ןוחטיבה
םימד תוכיפש לש ןמז-קרפ ריחמב לעופה לא אצות הניתשלפמ ונתגיסנ םא ףא ,ךדיאמ .21
אל ףאו םייטירב םייח ודבאי אל .םיבושח ,תונורתי ינש הל הנייהת ,הנידמב והובו והותו
טוקננ אלו תרחאה לש התבוטל תחא תיאניתשלפ הליהק יוכידב םייטירב םיבאשמ וזבזובי
תינכות תפיכאל האוושהב תוחפל) .ןוכיתה-חרזמ ונלש םיסרטניאה יפלכ תינסרה תוינידמב
.(הלש הסריג וא בורה
לכ אלל ,םיברעה ןהו םידוהיה ןה ויה ,הזכ בצמב הניתשלפ תא םיריאשמ ונייה ול .22
טדנמהמ תועבונה תויובייחתה ,םהיפלכ וניתויובייחתה יולימ-יאב ונתוא םימישאמ ,קפס
.יטילופ קדצ לש םייללכ תונורקעו
:ידי-לע דואמ שלחי המשאה ףקות םלוא
.רדסהל עיגהל םינשנו םירזוחה וניצמאמ לע ח"וד .א
.ינידמ הלועפ וק לעופל איצוהל תודחואמה-תומואל רשפאלו דצה ןמ דומעל ונתונוכנ .ב
.םמצעב םידוהיהו םיברעה ועיגי וילאש ,םכסה לכ לע לקהלו םייקל ונתונוכנ .ג
רבכ .וז המשאהל ששחמ יד ילב דע הניתשלפב ראשיהל ונמצעל תושרהל םילוכי ונא ןיא
הנוכנ ותוכלמ דוה תלשממ ןיא"ש ,ןודנול תדיעול רבעש ראורבפב ונשגהש ךמסמב ונעדוה
לע םיכסהל םילוכי םידוהיהו םיברעה ןיאש םושמ קר ,יד ילב דע הניתשלפב לושמל ךישמהל
הלועפה יווקמ דחא לכש רוכזל שי ,ןכ ומכ ".הילע ןוטלשה תא םהיניב וקלחי ובש ןפואה
.םיברעה דצמ וא םידוהיה דצמ המשאה התואל ונתוא ףושחי םיעצומה םירחאה םיינידמה
תוצלמה
אבצה תוחוכ תא איצוהל ונתעדב םישוחנ ונא ,ןוצר עיבשמ רדסה רדעהבש ,טלחוהשמ .23
ךרדב וז הנווכ לע תוריהבב עידוהל ונילע ,בורקה דיתעב הניתשלפמ םייטירבה להנמהו
עצבלמ תגסל בטומש ,השוחנה ונתטלחה לע העדוה קר .תירשפאה תלעותה ברימ תא איבתש
וז הרטמשכ .רדסהל יוכיס הלעתו תואיצמה שוח תא ררועת ,ונילע תלבוקמ הנניאש תוינידמ
...השוחנ ונתטלחהש תרצעב םדקומ בלשב ריהבהל שי וניניע דגנל
י"ע וא תרצעה תצלמהב וא) ,ןורתפ רוציל תקפסמ היהת וז העדוה תעפשהש יוכיס שי .24
תוירחא לבקל הקדצה שיש ,שוחת ותוכלמ דוה תלשממש (םידוהיהו םיברעה ןיב רישי םכסה
.וילע
,תרצעה תליענ תעב יוכיס לכ ךכל ןמתסי אלש הרקמב ,םינכומ תויהל ונילע םלוא .25
.הניתשלפמ יטירבה יחרזאה להנמהו תוחוכה וגוסי וב ךיראתה לע תפסונ הרהצהב עידוהל
לקהל הרטמב םידוהילו םיברעל יטירב עויסל ונתעצה תא שדחל םג ונילע ,ךכ לע ונעידוהב
.ץראה תא ונבזוע םרט עיגהל וחילצי וילא ,רדסה לכ לע
ןיווב טסנרא
ץוחה דרשמ
1947 ,רבמטפסל 18


.יטירבה יתכלממה ךזנגה .יטירבה ץוחה דרשמ יקית :ךותמ
Public Record Offic. FO/371/41879/E8773