1947 רבמבונב 29 ,תודחואמה תומואה תרצע תטלחה


המדקה
תואמצעו הקולח ,טדנמה םויס
תואמצעה תארקל הנכהה ישעמ
רבעמהו ילכלכה דוחיאה
תודחואמה תומואל תופרטצהה
1947 רבמבונב 29 ,תודחואמה תומואה תרצע תטלחה

לארשי-ץרא לש דיתעה לשממה
,תרצעה
Special ) תדחוימ הדעו םיקהל ידכ ,טדנמה-תמצעמ לש התשקב יפל ,דחוימ בשומל הסנכתנש
לארשי-ץרא לש דיתעה לשממה תלאשב ןוידל תונכהה תא תושעל תוארוה הל תתלו (Committee
;ינשה ליגרה בשומב
תייעבל םיעגונה םיניינעהו תולאשה לכ תא רוקחל תוארוה הל הנתנו תדחוימ הדעו המיקהו
;היעבה ןורתפל תועצה ןיכהלו ,לארשי-ץרא
תוצלמה רפסימ ובו ,(א 364 ךמסימ) תדחוימה הדעווה לש ןובשחו-ןידה תא הנחבו הלביקו
- תדחוימה הדעווה בור ידי-לע הרשואש ,ילכלכ דוחיא בגא הקולח תינכתו דחא-הפ ולבקתנש
יסחיבו תיללכה החוורב עוגפל ידכ וב שי הזה ןמזב לארשי-ץראב בצמהש ,הרובס יהירה
;תומואה ןיבש תודידיה
לארשי-ץראמ התאיצי תא םילשהל תננוכתמ איהש ,טדנמה-תמצעמ לש התרהצה לע התעד תנתונו
;1948 טסוגואב 1 םוי דע
םירבחה ראש לכ ינפלו,לארשי-ץרא לע טדנמה-תמצעמ רותב ,תדחואמה הכלממה ינפל הצילממו
תינכת תא ,לארשי-ץרא לש דיתעה לשממה ןיינעב ,עצבלו לבקל תודחואמה תומאו הלש
;ןלהל תנתינה ילכלכ דוחיא בגא הקולחה

ילכלכ דוחיא בגא הקולח תינכת
לארשי-ץרא לש םידיתעה לשממהו הקוחה :1 קלח
תואמצעו הקולח ,טדנמה םויס .א
1 םוימ רחואי אל םינפ לכ לעו ,ירשפאה םדקהב םתי לארשי-ץרא לע טדנמה
.1948 טסוגואב
.1
םתאצוה םלשותש ןפואב ,לארשי-ץראמ הגרדהב ואצוי טדנמה-תמצעמ לש תולייחה
.1948 טסוגואב 1 םוימ רחואי אל םינפ לכ לעו ,ירשפאה םדקהב
.2
תא םייסל התעד תא ,השעמל םדוק רשפאה לככ הברה ,הדעוול עידות טדנמה-תמצעמ
.רוזיאו רוזיא לכ תונפלו טדנמה
הנידמה םוחתב םייוסמ חטשש ,חיטבהל התלוכי בטימכ ץמאתת טדנמה-תמצעמ
ונופי ,תרכינ הילעל הקיפס ידכ םהב שיש ,ותביבסו םי-למנ הז ללכבו ,תידוהיה
.1948 ראורבפב 1 םוימ רחואי אל םינפ לכ לעו ,רשפאה לככ םדקומ ךיראתב
,םילשורי תיירקל דחוימה ימואלניבה רטשמהו ,תיברעו תידוהי ,תויאמצע תונידמ
יוניפ םלשויש רחאל םישדח ינש לארשי-ץראב ומוקי ,וזתינכת לש 3 קלחב ראותמה
.1948 רבוטקואב 1 םוימ רחואי אל םינפ לכ לעו ,טדנמה-תמצעמ לש תולייחה
ראותמכ ויהי םילשורי תיירקו תידוהיה הנידמה ,תיברעה הנידמה לש ןהיתולובג
.ןלהל 3 -ו 2 םיקלחב
.3
תואמצעה תעיבק ןיבל לארשי-ץרא תלאשב התצלמה תא תרצעה תלבק ןיבש הפוקתה
.רבעמ-תפוקת היהת תידוהיהו תיברעה תונידמה לש
.4


תואמצעה תארקל הנכהה ישעמ .ב
דחא גיצנ ,תודחואמה תומואל תורבח ןהש תוינידמ יגיצנ השימח לש הדעו םקות
תסיפת ךותמ תרצעה ידי-לע ורחביי הדעווב תוגצוימה תורבחה-תונידמה .הנידמ לכל
.תוניחב ראשו תיפארגואיג הניחבמ ,רשפאה לככ בחרנ םוחת
.1
הגרדהב לארשי-ץראב ןוטלשה רסמיי ,היתולייח תא איצות טדנמה-תמצעמש הדימב
.ןוחטבה-תצעומ לש התכרדהב ,תרצעה תוצלמה יפ-לע לעפת איהו ,הדעוול
תוינכת לא הלש האיציה תוינכת תא תורשפאה תדימ אולמב םאתת טדנמה-תמצעמ
.ונופ רשא םירוזאב ןוטלשה תא להנלו לבקל הדעווה
.2
תונקתה ת ןקתל תכמסומ הדעווה היהת יביטרטסינימדאה הז הדיקפת יולימב
.ךרוצה יפל ,םיכרד ראש טוקנלו תוצוחנה
עוציב תא תוהשהל וא בכעל ,עונמל ידכ הלועפ לכ השעת אל טדנמה-תמצעמ
.הדעווה ידי-לע ,תרצעה םהילע הצילמהש ,םישעמה
לש תולובגה תבצה םשל יוארה תא תושעל הנפת ,לארשי-ץראל הדעווה עיגתשמ
תוצלמה לש םייללכה םיווקה יפל םילשורי תיירקו תידוהיהו תיברעה תונידמה
תולובגב םייוניש תושעל שי ,ןכ-יפ-לע-ףא .לארשי-ץרא תקולח ןיינעב תרצעה
וגלפי אל ,ללכ ךרדב ,תונידמה תולובגש ןפואב ,וז תינכת לש 2 קלחב םיראותמה
.םיקחוד םימעט ינפמ רבדב חרכה היהי ןכ םא אלא םירפכ-יחטש
.3
לש םיירוביצ םינוגריא ראשו תויטרקומידה תוגלפמב הדעווה ךלמיתש רחאל
תינמז הלשממ-תצעומ תירשפאה תוריהמב םיקתו רחבת ,תידוהיהו תיברעה תונידמה
לש ןהיתולועפ .הנידמ לכב ,(Provisional Council of Government)
.הדעווה לש תיללכה התכרדהב ושעיי ,תידוהיהו תיברעה ,תוינמזה הלשממה-תוצעומ
.4
יתשמ תחאל תינמז הלשממ-תצעומ רחביהל לכות אל 1948 לירפאב 1 םוי דע םא
ךכ לע הדעווה עידות ,הידיקפת תא אלמל לכות אלו רחביתש וא ,תונידמה
התעד יפל ,היוארה הלועפה תא טוקנל ידכ ,ןוחטבה-תצעומל ךכ לע ןוחטבה-תצעומל
עידויש ידכ יללכה ריכזמל תאז עידות ףאו ,הנידמ התואל סחיב ,ןוחטבה תצעומלש
.תודחואמה תומואה ירבחל
,הדעווה חוקיפב תולעופה ,תוינמזה הלשממה-תוצעומל היהת רבעמה-תפוקת ךשמב
הילעה יניינע תרדסהל תוכמסה הז ללכבו ,ןנוטלשל םינותנה םירוזאב האלמ תוכמס
.ולאה תוצלמהה תוארוהל תופיפכ ךות - עקרקהו
.5
הדעווה תאמ לבקת ,הדעווה חוקיפב תלעופה ,הנידמ לכ לש תינמזה הלשממה-תצעומ
ןיבל טדנמה םויס ןיבש הפוקתב הנידמ התואב ןוטלשל תוירחאה אולמ תא הגרדהב
.תונידמה לש תואמצעה תעיבק
.6
ןהל ןתת ,תידוהיהו תיברעה ,תונידמה לש תוינמזה הלשממה-תוצעומ ובכרויש רחאל
םייזכרמ ,םייביטרטסנימדא ןוטלש-תודסומ םיקהל ונפיש ,תואורה הדעווה
.םיימוקמו
.7
היצילימ רשפאה לככ רצק ןמז ךות סייגת הנידמ לכ לש תינמזה הלשממה-תוצעומ
הנידמה םינפב רדסה תא םייקל קיפסמ רפסמב ,הנידמ התוא יבשות ןיבמ תנייוזמ
.תולובגב תויושגנתה עונמלו
.8
םדוקיפל ,היתולועפל עגונש המב ,הפופכ היהת הנידמ לכ לש וז תנייוזמ היצילימ
,יללכה חוקיפה וליאו ,הנידמ התואב םיבשויה םייברע וא םיידוהי םיניצק לש
ידיב היהי ,היצילימה לש הנוילעה הדקפימה תריחב הז ללכבו ,יאבצהו ינידמה
.הדעווה
תאצוה רחאל םישדח ינשמ רחואי אל ,םייקת הנידמ לכ לש תינמזה הלשממה-תצעומ
םיווק יפל וכרעייש ,תננוכמה הפיסאל תוריחב ,טדנמה תמצעמ לש היתולייח
תינמזה הלשממה-תצעומ ידי-לע ונקתוי הנידמ לכל תוריחבה תונקת .םייטרקומיד
םדא ינב הנידמ לכב הלא תוריחבב ףתתשהל ויהי םירשכ .הדעווה ידי-לע ורשואיו
,הנידמ התואב םיבשויה לארשי-ץרא יחרזא (א) םהש ,הנש הרשע-הנומשמ הלעמלש ליגב
רשא ,לארשי-ץרא יחרזא םניאש יפ-לע-ףא הנידמב םיבשויה םידוהיו םיברע (ב) וא
התוא לש םיחרזא תויהל םתעדב שיש ,םדי תמיתחב העדומ ורסמי העבצהה ינפל
.הנידמ
.9
םתעדב שיש ,םדי תמיתחב העדומ ורסמיש ,םילשורי תיירקב םיבשויה םידוהיו םיברע
,תידוהיה הנידמה לש - םידוהיהו ,תיברעה הנידמה לש - םיברעה םיחרזאל תויהל
.תידוהיה הנידמב הלאו תיברעה הנידמב הלא עיבצהל םיאכז ויהי
.תוננוכמה תופיסאל רחביהלו רוחבל תויאכז ויהי םישנ
הנידמה חטשב ובשומ-םוקמ תא עובקל ידוהי םושל רתוי אל רבעמה-תפוקת ךשמב
הנידמה חטשב ובשומ-םוקמ תא עובקל יברע םושל רתוי אל ןכו ,תעצומה תיברעה
.הדעווה תאמ תדחוימ המכסה יפ-לע ןכ םא אלא - ,תעצומה תידוהיה
הלשממ רחבתו התנידמל תיטרקומיד הקוח ןיקתת הנידמ לכ לש תננוכמה הפיסאה
.הדעווה ידי-לע התנמתנש תינמזה הלשממה-תצעומלש המוקמ תא חקיתש ,תינמז
,ןלהל 'ג עטקב תנתינה הרהצהה לש 2 -ו 1 םיקרפה ואובי תונידמה לש ןהיתוקוחב
:רבדב תוארוה ,םירבדה ראש ךותב ,וליכי ןהו
.10
לע תויאשחו תויללכ תוריחבב רחבנ אהיש ,הנידמ לכל קקוחמ ףוג לש םדוסיי (א)
.קקוחמה ףוגה ינפל יארחא אהיש ,לעופל-איצומ ףוג לשו ,יסחיה גוצייה ךרד
יכרדב ,םהב תברועמ הנידמה היהתש ,םיימואלניבה םיכוסכסה לכ לש םבושיי (ב)
.הנכס ידל ואובי אל קדצהו םיימואלניבה ןוחטבהו םולשהש ןפואב ,םולש
וא םייאלמ םיימואלניבה היסחיב ענמיהל הנידמה ידי-לע תובייחתה תלבק (ג)
לכ לש תינידמה התואמצע וא תילאירוטירטה תומילש דגנ עורזה-חוכב שמתשהל
.תודחואמה תומואה לש ןהיתורטמ םע החאתמ וניאש רחא ןפוא לכב וא הנידמ
,םיינידמ ,םייחרזא םיניינעב היילפה אלב םדא לכל תווש תויוכז לש תוברע (ד)
,תדה שפוח ןללכבו ,תוירקיעה תויוריחהמו םדאה-תויוכזמ האנהלו םייתדו םיילכלכ
.תודגאתההו תוסנכתהה ,ךוניחה ,םוסריפהו רובידה ,ןושלה
םיחרזאהו םיבשותה לכל תונידמה יתשמ תחא לכב רוקיבהו רבעמה שפוח תרימש (ה)
םילוקישל תופיפכ ךות ,םילשורי תיירק לשו לארשי-ץראב תרחאה הנידמה לש
הנידמו הנידמ לכ לש התוכמסב היהת עבק-תבישי םלואו ;ימואלה ןוחטבבש
.היתולובגב
השולש תב (Preparotory Economic Commission) תילכלכ הנכה-תדעו הנמת הדעווה
םיקהל ידכ ,ילכלכה ,ותישה תילכתל םיירשפאה םירודיסה לכ תא השעתש ,םירבח
Joint ) תפתושמה תילכלכה הצעומה תאו ילכלכה דוחיאה תא ירשפאה םדקהב
.ןלהל 'ד עטקב רמאנש יפכ ,(Economic Board
.11
םויס ןיבל לארשי-ץרא תלאשב היתוצלמה תא תרצעה תלבק ןיבש הפוקתה ךשמב
אלש םיחטשב ןוטלשה תוירחא אולמב תאשל לארשי-ץראב טדנמה-תמצעמ ףיסות טדנמה
הידיקפת יולימב טדנמה-תמצעמ ידיב עייסת הדעווה .םכותמ היתולייח תא האיצוה
.הלש הידיקפת יולימב הדעווה םע טדנמה-תמצעמ המצע ףתשת ןכו .הילא
.12
לש היתולייח תאיצי םעש ידכו ,ןוטלשה יתוריש םויקב תופיצרה תא חיטבהל ידכ
תילכלכה הצעומהו תוינמזה הלשממה-תוצעומ ידיב ןוטלש הלכ אצמיי טדנמה-תמצעמ
טדנמה-תמצעמ ריבעת ,התוכמס םוחתב תחא לכ ,הדעווה חוקיפב תולעופה ,תפתושמה
םויק דיקפת הז ללכבו ,ןוטלשה ידיקפת לכל תוירחאה תא הגרדהב הדעווה ידיל
.טדנמה תמצעמ לש היתולייח םהמ ואצוהש םירוזאב רדסהו קוחה
.13
תוארוהה יפ-לעו תרצעה תוצלמה יפ-לע היתולועפ תא לכלכת הדעווה
.התורוהל ץוחנל אצמת ןוחטבה-תצעומש
.14
ןכ םא אלא ,דימ ףקות ולבקי ,תרצעה לש היתוצלמה םוחתב הדעווה השעתש םישעמה
.ןוחטבה-תצעומ תאמ תודגונמ תוארוה ןכל םדוק הדעווה הלביק
,התדובע תומדקתה לע תונובשחו-םיניד עובק רוזחמב ןוחטבה תצעומל שיגת הדעווה
.יוצר רבדה היהי םא ,רתוי תופוכת םיתעל וא ושדוחב שדוח ידמ
תרצעה לש אבה ליגרה בשומל הלש יפוסה ןובשחו-ןידה תא שיגת הדעווה
.דחא ןמזב ןוחטבה-תצעומלו
.15

רבעמהו ילכלכה דוחיאה .ד
דוחיאה ןיינעב תובחייתה-בתכב רשקתת הנידמ לכ לש תינמזה הלשממה-תצעומ
,1 ףיעס ,'ב עטקב העבקנש הדעווה ידי-לע חסוני תובייחתהה-בתכ .רבעמהו ילכלכה
םיפוגו םינוגריא לש םפותישבו םתצעב תורשפאה תדימ אולמב הב עייתסת איהו
דוחיאה תעיבקל תוארוה ליכי אוה .תועצומה תונידמהמ תחא לכ לש םיגציימ
םא .תפתושמ תלעותבש םיניינע ראש לש םרדסהלו לארשי-ץרא לש ילכלכה
ןתת ,1948 לירפאב 1 דע תובייחתהה-בתכב הנרשקתת אל תוינמזה הלשממה-תוצעומ
.תובייחתהה-בתכל ףקות המצע הדעווה
.1

לארשי-ץרא לש ילכלכה דוחיאה
:ויהי לארשי-ץרא לש ילכלכה דוחיאה תורטמ
.1
;סכמ תירב
.2
;הרז עבטמל דיחיו דחא ןיפילח-רעש תעבוקה תפתושמ עבטמ-תטיש
.3
ןופלטה ,ראוד היתורישו הנידמל הנידמ ןיבש םישיבכה ,לזרבה-תוליסמ לש םתלהנה
םיימואלניב םיקסעבו רחסמב םירושקה ריוואה-ילמנו םילמנה לש םגו ,ףארגלטהו
.היילפה אללו תפתושמה תלעותה ךרדב-
.4
;התרימשו עקרק תרשכה ,האקשה יניינעב דוחיב ,ףתושמ ילכלכ חותיפ
.5
.םילשורי תיירקו תונידמה יתש ליבשב חוכהו םימה תקפסאל היילפה אלל השיג
.6
תחא לכ לש םיגיצנ השולש השולש תבכרומ אהתש ,תפתושמ תילכלכ הצעומ םקות
תילאיצוסהו תילכלכה הצעומה ידי-לע ונמתיש םירז םירבח השולשו תונידמה יתשמ
םה ;םינש שולש לש הפוקתל הליחתב ונמתי םירזה םירבחה .תודחואמה תומואה לש
.תונידמ יגיצנכ אלו םידיחיכ םדיקפתב ושמשי
.7
,םיחילש ידי-לע וא המצעב איה ,תושעל ויהי תפתושמה תילכלכה הצעומה ידיקפת
ןוגריאה תויוכמס לכ הל ויהי .ילכלכה דוחיאה תורטמ תגשהל םישורדה םישעמה תא
.הלא הידיקפת יולימל םיצוחנה הלהנההו
.8
תוטלחה .תפתושמה תילכלכה הצעומה תוטלחה תא לעופל איצוהל ובייחתי תונידמה
.תועד בורב ולבקתי הצעומה
.9

תודחואמה תומואל תופרטצהה .ה
,םויק ללכל ,וז תינכתב רמאנש יפכ ,תידוהיה הנידמה וא תיברעה הנידמה תואמצע אובתשמ
ןיעב ונודי ,וז תינכתב ועבקנש יפכ ,תובייחתהה-בתכו הרהצהה לע הנידמ התוא םותחתשמו
לש 4 ףיעסל םאתהב ,תודחואמה תומואל הרבחכ הלבקל הנידמ התוא לש התשקבב הפי
.תודחואמה תומואה תליגמ