...לולל תוליבומ םיכרדה לכ

לכ רדגוה אל "ץיזמוק" חנומה .ח"מלפה יווהמ ינגרוא קלח דימתמו זאמ וויה םיציזמוקה
זאו ,תונוש םיכרדב "וגשוה"ש םיכירכב ונקפתסה םיתיעל .םיגייס רסוחמ היה בורלו וכרצ
.."בייוא"ב עתפ תולקתה ענמיש קייודמ ןונכתב ךרוצ היה
ראווצ לא טא טא תברקתמ דיה .הבר תוריהזב תחתפנ לולה תלד :תאזכ התיה הדובעה תטיש
,להואל ונממו ,תוצונה תוטרמנ וב סדרפל תידיימ הגיסנ .ראווצב הזירז הסיפת .תלוגנרתה
..םיללכה לכ יפל םילשבמ .."םיחמומ"ה םיבשוי רבכ םש

ידכ בושו ךולה וטטוש םילורטפו הנחמל ביבס םיינדפק םירויס וכרענ לושיבה תועש ךשמ
ינפ לע טשפתמ םיתיעל היה ףוע קרמ לש ןיזמה חירה .תומיענ יתלב תועתפה ינפמ חטבאל
ואבו ..דגנמ דומעל ולכי אלש "ונמולש ישנא"מ קשמ ירבח רפסמ ומע ףרג םעפ אלו הנחמה
תורוש יתשב ובצינש םינוש םילול ואצמנ קשמה לש ינופצה דצב .ונתחמשב ףתתשהל אופיא
רתויב תונמש תולוגנרתל ישילשהו ..םיחורפאל ינשה .תויגרפל דעונ דחא לול .תוכורא
תולוגנרתה רפסמ .....רקבל ונגהנ וב לולה תא ןייצל רתוימ הז היהי ...רתויב תולודגו
םג שגוה ,תלוגנרתל ףסונ יכ רורב .הדועסב םיפתתשמה רפסמל םאתהב דימת עבקנ "ץיזמוק"ל
אל ידכ םלוא ,קשמב ברע תחורא לוכאלמ ונענמנ ץיזמוק לילב .המודכו ,הפק ,םיטלס ,קרמ
..תירקיע הנמ לוכאלו לכואה-רדחל סנכיהל ונגהנ ,שדח ררועל
!!!!ףילחת ול ןיאש ונימב דחוימ יווה חופיטל ועייס ולא םיציזמוק יכ קפס ןיא

הנגהה ןויכרא תובידאב ,םחול לש ויתונורכז יקרפ ךותמ - 'ץיבובוקעי יכדרמ לש ותודע


תותיפ ונלכא םינש תואמ