!!!ךומכ ןיא ,שפוח ,שפוח

.תוריל יתש ךסב םולשת םע םימי העברא לש השפוח לבקל ונייה םיגהונ ,תועובש המכ ידמ
םא םגו ,העיסנה ימד תא השעמל הוויה הז םועז םוכס רשאב ,"ןרפת"ל יאחמלפה בשחנ ןאכמ
המצמצ אל וז הדבוע ךא .השפוחב םיכרצה תמועל ספאכו ןיאכ אוה ירה ,אוהש םוכס רתונ
ובשחנ םיפוצר תועובש השיש יכ .השפוחל האיציה ברע ונתוא תפפוא התיהש תובהלתהה תא
םיטבזי'צו תובר תויווח םייתניב ורבטצנשכ דועו ,וב לזלזל ןיאש ןמז קרפכ וניניעב
םנמא ...םייניע ןוילכב םהל םיפצמ רבכ םינושה םידידיהו תיבה ינב רשא םישדח
,ךידידי גוחבו תיבב ךא ,ךייחו ךישעמ לע רבד יצחו רבד תולגל הרשפיא אל היצריפסנוקה
אל ,םירתוימ םירובידמ למגיהל ךנוצר לכ םע ךליאו ןאכמו ,ח"מלפב תרשמ ךנהש תוחפל ועדי
תינולפ היווח לע רפסמ וא טבזי'צ שחול םיתעל תייהו טופטפה רצי לומ דומעל תלוכי דימת
...תינומלא
הרטעמ ריסאה

תועובש השולש .הנחמה ילהאב ולהנתהש תוחישה זכרמב דימתמו זאמ שפוחה דמע ,השעמל
תוינכותמ תוינכות לע ,יוליבה תויורשפא לע ,ברקה שפוח לע ונחחוש רבכ שפוחה ינפל
רפסל וניברה ,שפוחה רחאלש תועובשה תשולשב .האיציה דע שממ הז אשונב ונשדו ,תונוש
..דע ...םיבר םימי ךשמב וביל ירוהרהמ חש דחא לכו ,וניליב דציכ ,שפוחה ונילע רבע דציכ
..אבה שפוחה

ונעסנו םוק ונמדקה םיתיעל .םיכרד תואקתפרה בורל הוולמ התיה השפוחל ונתאיצי
אלש תוכזב שמתשהל ונצלאנו שיו .תוקריו בלח הפיחל הליבוהש קשמה לש אשמה תינוכמב
."פמרט"ב ונלזמ תוסנל ,ונייהד ,םירחאל הקנעוה
תלוז תרחא הרירב ונל הרתונ אל ןכ לע .רתויב םישולק רהמ עיגהל ונייוכיס ויה ןאכו
...תוינוכמה תא ךכ י"ע רוצעלו שיבכה לש ובחרל היח תרשרש רוציל

אל ןעמל רבע לכל םירזפתמו תינוכמהמ ונא םידרוי תוריהזב .הביבא-לת םיעיגמ ונא
.ליגרכ םיכשמנ ריעב םייחה .בל תמושת לכ ררוענ
ןמטיו ןמטיו

.םינוק תואלמ תויונחה .םדאמ םיקקוש תובוחרה .ןורחאה ונרוקיב זאמ יוניש לכ לח אל
תואמ .גהונ וגהנמכ םלועו הבר ליגרכ העונתה .םשו הפ םהל םיקחשמ םיביבחה לארשי ידלי
לע עדוי אל שיא ונינפ לע םיפלוחה לכמ ...ויקסעל שיא שיא ונינפ לע םיפלוח םישנא
תא ולא םיעגרב םישיגרמ ונאו .םהב ונפתתשה לומתא קר הזש םיעצבמהו תולועפה
לכ לע ינומלא תויהל ךתוא םיבייחמה םיילגיל-יתלב םייחה תא ,היישקו תרתחמה לוע
ילבמ ,םעה ןעמל לילו םמוי לעופה ינומלא .וריכמ אל שיאש ינומלא .לעשו דעצ
...ומויק לע עדי םעהש
םפש ילש חאל שי

וחפט "!הקטומ !ןלהא" .ע"נדגה ימימ ידידי םהינש ,קיזייאו הדוהיב יתשגפ התיבה יכרדב
..תיביטקניטסניא יתינע ,"רפסל המ יל ןיא" ..םש יאמ "תושדח" ומשל ושקיבו יפתכ לע םיינשה
.טק עגר יתרהרה .יב ריצפהל םה םיפיסומ "!רפס ,קליחד !הקטומ רפס"
..הקטומ קליחד

יתינע ,"שדח לכ ןיא" ...ח"מלפה סונכ ,'ב ה ילע ,םייח יתעבג ,ידעלג רפכ ...לע םהל רפסלה
ןיא יכ םינמאנה ידידיל ןיבהל יתיתב ,יתפש לע יתילעה לק ךויח .ילוק תא יריבגהב בוש
,ויתודג לע אלמ ונבילשכ השפוחב םיכלהמ ונייה ךכו ..רדחה ןמ תודוס םילגמ
..םימ םיאלמ וניתויפו

.השפוחה םות םע הנחמל ונכרדב שגפמ תדוקנ ונדידל התיה הירבט
דגא תפוק

ונבשי אל ,ולא תוטעמ תועשב ךא .הנופצ ונכשמהש ינפל תונורחאה תועשה תא ונישע הב
ונוליחה ,םירבד רמוא ילבו ,ריעב םילודגה ןמ הפק-תיבל סנכהל ונייה יגבונ .השעמ ספאב
המ תעדל שקבמ רצלמהשכו .וב ואצמנש תואסכהו תונחלושה לכ תא דחא םוקמב זכרל
תא איצוהל ונצלאנ הז בצמב ...בלכה רובק ןאכ רה .הידמוקה הלחה זא - ןימזהל וננוצרב
ילב הדוס סוכב ונתוא םיכזמה םילימ תורשע םיפסאמו ,תיבגמ לע םיזירכמ ,םיקירה וניקנרא
....שק
..ונילע הבוטה דיכ ,הביבס ובבוסש םיטבזי'צה תמועל רעזמ התיה היתשה ךא
."הנחמל רוזחל ונתעש העיגה" ,ןולגעה הדוהי ונב רעוג ,"אירבח ונ"
..םיתמ ומכ...םירזוח ונאו
יל דרגמהנגהה ןויכרא תובידאב ,םחול לש ויתונורכז יקרפ ךותמ - 'ץיבובוקעי יכדרמ לש ותודע