םיטירבה םע םינפ לא םינפ
ידעלג רפכב רפסה ליח םע תושגנתה
םירשגה ץוציפ ליל
הרוחשה תבשה
קבאמה ביבס
ןופצה לובגב 'ב הילע