םיילארשי ץראה םינחנצה
ריעה תובוחרב ךרד ינמיס
לייחל לייחמ תרגיא
לע ססובמה םידיקפת קחשמ
תורתחמה תפוקתמ יתימא הרקמ
ליפעמ לש וכרד
תומישמ קחשמ - ילילג זכרמ
קשנה ילכ ןודיח
ךמצע תא קודב
תססבתמה תינושל תוליעפ
ירבע-יח"מלפה ןולימה לע