ןילופב תיאמצע הלועפ
ורזח ,ימוהת םהרבא דקפמה לש ותושארב ,וירבחמ קלח ;ל"צאב גוליפ לח 1937 ביבאב
ףיסוה ,יטננימוד בור יטסינויזיוורה הנחמה הוויה םהבו ,ינשה וקלחו ,"הנגה"ה תורושל
תוכמסה-רוקמ ,ל"צאה איבצמל ילמרופ חרואב הנמתנ יקסניטוב'ז .יאמצע ןוגראכ םייקתהל
דחא רבכ השענ איהה תעלו ,"הנגה"ה םע דוחיאל םיינוציקה םידגנתמה ןיב היה ריאי .ןוילעה
.הדקפמב םירבדמה-ישארמ

אצי ריאי .ל"צאה ןיבל היולגה תיטסינויזיוורה העונתה ןיב םיכוכיחה ופירחה 1938 -ב
םיאתל םיסייוגמה בור .ל"צאה לש םייאשח םיאת הב םיקמ לחהו ןילופל ןוגראה תוחילשב
ינפב ץילמה יקסניטוב'ז .הידקפמ ברקב חור-תרומ ררוע רבדהו ,ר"תיב תורוש ברקמ ואב הלא
לש תיאמצעה תינידמה ותוליעפ ךא ,ותוחילשב ריאיל עייסל תיטסינויזיוורה הגלפמה ישאר
לוסנוקה ידימ ריאי לביקש ,הצלמה בתכמ ךמס לע .הלודג חור-תרומ ולצא םג הררוע ריאי
ידכו ,השרווב הלשממה ידרשמ לש תותלד המכ וינפב וחתפנ ,םילשוריב ןילופ לש יללכה
ןילופב םיללובתמה םיידוהיה םיגוחל אקווד ריאי הנפ ןוגראב הכימתה סיסב תא ביחרהל
ובש ,"ןדרי" ןודעומ םקוה ןמסרטש ילילו קירנה ר"ד לש םעויסב .הבר הדהא םלצא אצמו
המילוזורי" - תינלופב ןועובש השרווב ודסונ ןכ .ל"צאה לש היגולואדיאה יקרפ ועמשוה
"הנולוווזוו


תפמ לע "ךכ קר" ברקה למס הנושארל ססונתה הזה ןותעה לע ;תררחושמה םילשורי)
"טאט יד" שידייב ןוגראה ןואטבו (ןמסרטש 'בגה ,ותכרוע לש התאצמא ירפ - לארשי-ץרא
רואל הזה ןותעה אצי הליחת ;ןילי-ןמדירפ ןתנו ןילרמ לאומש לש םתכירעב ,(שעמה)
םיגוחה םעטמ חלשנ וב םסרפתנש רמוחה בור .ןומויל ךפהנ ףוסבלו ,עובשב םיימעפ-םעפ
.ןיביי .ה.י ר"ד היה םיירופה ויבתוכמ דחאו ,ראב "םייטסילמיסכמ"ה


ימלועה סוניכב .ואישל יקסניטוב'ז לש והנחמב יגולואדיאה בירה עיגה 1938 רבמטפסב
,"תיטסיביטקא"ה" העיסה לש הגיצנ .םיעלקה ירוחאמ ריאי לעפ השרווב ר"תיב לש ישילשה
הלעהו "תיאבצה תונויצה" תא ומואנב םמור ,ןילופב ר"תיב תוביצנ ןיצק היהש , ןיגב םחנמ
יעורז אשא אלו ימע תנגהל יעורז ןיכא" םוקמב - יר"תיבה רדנה יונישל העיבתה תא
תא הלביק ,םנמוא ,הדיעווה ."יתדלומ שוביכלו ימע תנגהל יעורז ןיכא"ל - "הנגהל אלא
,םכסוה - ערקה תא תוחאל ינוגרא ןויסנ השענ (1939 ראורבפ) סיראפ תדיעווב .ןוקיתה
האב אל ךכב ךא .ר"תיב ביצנ ןהו ל"צאה דקפמ ןה לאיזר דוד שמשי לארשי-ץראב יכ
שקיב אוה .ןילופב תיאמצעה ותלועפב ךישמהו סיראפ תדיעוומ רדענ ריאי .המויסל תקולחמה
המקרנ .ץראה שוביכל ןנוכתהלו קשנ םהידימ לבקל ,ידוהי אבצ תמקהב םינלופב עייתסהל
ץראל שולפיש ,שיא 40.000 ןב ידוהי אבצ רישכהל התייה הרטמהשכ ,"40" -ה תינכת
ברעמ-םורדב הנאפוקאז ירהבש בוכירדנא רפכב ךרענ 1939 ביבאב .הנשבכיו 1940 תנשב
ןמ ןאכל ועיגה םידקפמה יריכבמ 25 .ריאי לש ותוירחאב ל"צאה יכירדמל סרוק ןילופ
אבצ-יניצק ידי-לע תרתחמ ימחול ןומיאו רידס יאבצ ןומיא תועובש המכ ךשמב ונמואו ץראה
.ינלופ

טבה"שמ ל"צוהה ,1981 רבמצד ,12 תישדוח הריקס :ךותמ