י"חל תמקהל עקרה
וקימעה ורצונש תושדחה תוביסנהש םג המ ,תוינכתה לכ ושבוש היינשה םלועה-תמחלמ ץורפב
ןויסנ ידכ ךות ,1939 יאמב .ןוגראה תגהנהב הבשחמה ימרז ינש ןיב יגולואדיאה ערקה תא
רטוש ידי-לע לאיזר ההוז ,הפיחב גרבנטור סחנפ םע השיגפל דול הפועתה-הדשמ אירמהל
תדקפמ ירבח םג עיתפמב ורצענו ורסאנ טסוגואב 31 -ב .ןיפירצ הנחמב רצענו יטירב
תא ובטיק ןוגראה ישאר ןיב םיבקונה םיחוכיווה .הנחמ ותואב ,ריאי םהיניב ,ל"צאה
םתסנ ךכב יכ ,ורבסש הלא ידי תא קזיח (1939 ריאמ) "ןבלה רפסה" םוסרפ ;תקולחמה
טדנמה ןוטלש םע קשנ-תתיבשל םיכסהל הטנ לאיזר .הילגנא םע תירוטסיהה תירבה לע ללוגה
המחלמה ץורפ ינפל דוע קספ ריאי וליאו - ץראב תיטסינויזיוורה הגהנהה תעפשהב ילוא -
םימחול טבש ,ןירוח-ןב טבש ןויצב רוצינ ונא ...רז דודגב םחלינ אל" - תורורב
ץראה תא לאגייו םילשורי תא םירז ידימ שובכי רשא ,ימואל יאבצ ןוגרא ,םישבוכ
,החנהה תא לביק אלו (םיטירבה) בייואה ןיבל (רלטיה) ררוצה ןיב ןיחבה אוה ."דעו םלועל
עבשומה אנושה תסבהל הלועפ םילגנאה םע ףתשל שי תימואל-ןיבה תיזחב הרומתה תובקעבש
ורצעממ ררחוש לאיזרש ,ךכ לע וירבח בלבו ובלב הרבטצנ הבר תורירמ .לארשי םע לש
םכסה") קשנה-תתיבש לע טלחוה ןהבש ,תיטירבה תשלובה ישאר םע ויתוחיש תובקעב םהינפל
בושייהו ליאוה ,הרומת אלב םיטירבה ידיל ןוגראה תריכמ הז דעצב האר ריאי ;("ריהק
-ב .ןוחצנה אובב ץראה לע ןוטלשה ול חטבוה אלו המחלמב תירב-לעב רותב רכוה אל ירבעה
,העיגרה האב אל תורושה לא ךא ,םרצעממ וירבחו ריאי םג ףוס-ףוס וררחוש ינויב 18
םימי רובעכ יכ םא ,ודיקפתמ רטפתה לאיזר ,ףירחהו ךלה ימינפה קבאמה - אוה ךופהנ
(ילויב 17 -ב) יקסניטוב'ז חלש קרוי-וינב ובשומ םוקממ .הנממ וב רוזחל לדוש םידחא
םלוא .ותארוהל תייצל ריאימ שרד ינש קרבמב ;ל"צאה דקפמל שדחמ והנימו לאיזרל קרבמ
גוליפה היה םימי 10 רובעכו ,יקסניטוב'ז תמ טסוגואב 4 -ב .קימעהו ךלה רעפנש ערקה
הרושה ירבח בור ךא ,ריאי לש והנחמל ופרטצנ םידקפמה בור .תרמגומ הדבועל ןוגראב
האר ריאי .קשנה ינסחמ תקולח לע קבאמ םג ךרענ סומלופה טהלב .לאיזרל םינמאנ וראשנ
- ,"לארשי-ץראב ימואלה יאבצה ןוגראה" םוקמבו ,ל"צאה לש ימיטיגלה ךישממה תקזחב ומצע
- םימילו ,"לארשיב ימואלה יאבצה ןוגראה" םשב גלפתמה ונוגראל ארק - ורוקמב ל"צאה םש
.(י"חל) "לארשי תוריח ימחול"

טבה"שמ ל"צוהה ,1981 רבמצד ,12 תישדוח הריקס :ךותמ