ונידיב היריב
ו"שתב היריבב תוזחאיהה לע קבאמה
ןורבע - ובע ףסוי תאמ

היריבב ח"מלפה ישנא ורסאנ וב םויה
רדאב אי- היריבל הינשה הילעה
היריבל תישילשה הילעההיריבב - ח"מלפה ישנא ורסאנ וב םויה

תוטעש לוקל היריבב ח"מלפה תוזחאיה ירבח וררועתה ,1946 ראורבפב 28 ,ישימח םויב
תדדובה הדוקנה תא רחש םע ופיקה אבצ ישנא תואמ .ןיירושמ בכר ןואשו םייטירב םילייח
דקפמ ,םולב הדוהי לש ותלאשל .םיקדקודמ םישופיח םש וכרעו ,תפצל ךומסב ,לילגה ירהב
(,יאלקח הרשכה ןיערג לש האווסהב) םוקמה תא השייאש ,ח"מלפה לש תיתדה הקלחמה תדיחי
רהב יברעה ןויגלה הנחמ לע הפקתה ,לוכיבכ ,הכרענ שמא לילבש ,יטירבה ןיצקה בישה
הלגתנ םישופיח לש תודחא תועש רחאל .היריבל םיליבומ - םד ימתכ תרוצב תובקעהו ,ןענכ
,םיבור ,םינטס ,םינרב ללכש ,רתסומ קשנ "קילס", בשומהמ רטמ 500 קוחירב ,הבצחמב
םינדוכמ םיבורב ולבוהו ןיערגה ישנא לכ ורסאנ קשנה יוליג רחאל דימ .םיכמסמו תשומחת
.ןענכ תרטשמב רצעמה תיבל

שוכרה לע רומשל וחלשנ רטונו כ"מ
.תפצב םירטונה תנחתב בצייתהל תופיחדב יתארקנ היריב ישנא לש םרצעמ רחאל הלק העש
,רטונכ יתריש ןיידע ןכ ינפל רפסמ תועובשו ,הנגהה תורושב כ"מ-כ יתשמיש תע התואב
םילמב יל ריבסהו וילא ינארק הנוי .םוקמב הנגהה דקפמ ,טטשרבלה הנוי למס לש ודוקיפב
םירטונ רפסמ תופיחדב רגשל" ,רמא "הארוה ונלביק" .היריבב התע הז שחרתהש תא תורופס
היהתו ,ףסומ רטושכ םשל אצוי התא .ורסאנ הירבח לכש רחאל ,השוטנה בושייה תדוקנל
,יחרזמ ןימינב היה ילא הוולתהש רטונה .השדח העדוהל דע שוכרהו םוקמה תרימש לע יארחא
.יתרטשמ רדנטב דעיה רבעל ונאציו הנחתהמ םיבור ינש ונלטנ .תפצ דילי

עבט ןוסא ירחא ומכ הארנ םוקמה
הבו ןבא תמוח תפקומ הריט תרוצב התנבנש ,הדוצמה חתפב ונינפ תא המדיק הרזומ הממד
טקש היה לוכה :הקעומה הרבג המינפ ונמדקתהש לככ .קשמ תוככסו יתמוק-וד הניפ לדגמ
םיכורע תונחלוש לש הרוש הבצינ ,לכוא רדח שמישש ,ךוראה ףירצב .ברק רחאל ומכ ,שוטנו
תוגלזמ המכ .(בטורב רשבו המדא יחופת) םילישבת תוסומע ויה תוחלצה לש ןקלח ;הדועסל
רפסמ ;וסגננ התע ומכ ,םחל תוסורפ לש תויראש וצבצב םשו הפו ,ןוזמב ןיידע םיצוענ ויה
,ןחלושה לע םינועש ,םדיצ לע וטנ תואסיכהמ המכ ;הצחמל תואלמ ורתונ םימ תוסוכ
.םמוקמ תא חיטבהל ושקיב םהילעב וליאכ
םילכהו ,ץע עבצב ףרפרש לע טמ חש חול בצינ ,תוברתו האירק רדח שמישש ,ךומסה ףירצב
לע "טמ" טימהל ידכ ,ןבלה חירצב דחא ךוליה דוע היה שורד - רמגה קחשמ תארקל םיכורע
האירק רפס הדיפקב היה חנומ ךומס אסיכ לע ...ףטחב עטקנ קחשמה םלוא ,רוחשה ךלמה
האיפקה הבלהש ינפל רצק עגר ,הקיתעה ייפמופ תא המ םושמ יל ריכזה הזחמה לכ...חותפ
קיר הארנ םוקמה ,שיא רתונ אל היריבב ,ייפמופבכ אלש ךא .תורוד תרמשמל לוכה תא
.…םייח ועלבנ םישנאה לכו ירותסמ עבט ןוסא הזיא ןאכ עריא וליאכ ,שוטנו
רבח לש ובלכ ,לודג רוחש בלכ :בבילו הביבסב ישפוח טטושל ךישמה דחא יח רוצי קר
...וילעב רחא אוושל שפחלו חרחרל לדח אל בלכה .דיסח יבצ ,ןיערגה


הישנא רסאמ רחאל היריבב םוגע הליל
לש תיפצתה לדגמ ימורמב ,יכונאו יחרזמ ןימינב ,ונרבעה הלילה תא .הכישחה הדרי טא טא
סורפ חטשה לכ .םיקחרמל ףיקשהל היה ןתינ לדגמה לעמ .םוגעו ךורא הליל הז היה .הדוצמה
תסיפ התיה אל :היריב תדוצמ לש הכרע תישחומ ונל הלגתנ זא .לוח ןחלושבכ ונינפל היה
לש סוידרב ,העונת לכ .היטרפל הב תופצל היה ןתינ אלש ,קפואה וקל דע עקרק
ןתינ ,לילגה ירה לע הדריש הדבכה הממדב .תניוזמ יתלב ןיעב הפושח התיה ,םירטמוליק
טילקת ,בוצע ןחל עקב ךומסה ןענכ ןולממ .בר קוחירמ םילילצו תולוק רוריבב טולקל היה
ןויגלה ילייח לש םהיתויומדב רוריבב ןיחבהל היה ןתינ …יחרזמ רמז תומיענ עימשה קוחש
ומצעו ולדג - ביבסמ הממדהו הלפאה וקימעהש לככ ;בושו ךולה וצצורתהש ,יברעה
םייאמורה םירנויגלל עורפה וננוימדב וכפה טא טא יכ דע ןויגלה ישנא לש םהיתויללצ
ויביואב םידוהיה םיאנקה לש םתמחלמ יכישממכ וניאר ונמצע תאו ,ינשה תיבה תפוקתמ
.םהידמ תא ופילחה קרש , םיימורה
.השוטנה היריב תדוצמב חכשנ יתלב הליל הז היה

רדאב 'ב -ב ,םידחא םימי רובעכו ,םירטונ לש תרחא תינרות הדיחי ונתוא הפילחה תרחמל
היריב םשב עודיה ידוהיה בושייה יכ" ,םייטירבה תונוטלשה ועידוה (5.3.46) ו"שת 'ב
".השדח העדוהל דע ותוכלמ דוה תוחוכ ידי לע קזחויו ספתיי


תירבע הדוקנ תריקע לש ןושאר הרקמו ירמה תעונת תפוקת לש התליחת וז התיה
תלבק :השק ןחבמ ינפל הדמעוה בושייה תגהנה .םוריחה יקוח יפ לע אבצה חוכב
תוירבע תובשייתה תודוקנ לוסיח םע המלשה לש םידקת תריצי התיה העמשמ ןידה
לש התברקב , התמדא לע היריב תא שדחמ םיקהל אופיא טלחוה .לארשי ץראב
תורבקל יתרוסמה היילעה םוי 'ב רדאב א"י םויל עבקנ עצבמה .השובכה הדוקנה
.יח לת יללח
'ב ה י ר י ב תמקומ השובכה בושייה תדוקנל ךומסב
התוא םיסרוהו םיבש םיטירבהו

,דרבבו ףטוש םשגב ,ודעצ - 'ב רדאב א "י -ל רוא ,לילה תוצחב (13.3.46) יעיבר םויב
וניחבהש ילבמ ,םוקמל ועיגה רחש םע .היריב רבע לא ע"נדגה יכינח רעונ ינב יפלא
,םילהוא הרשעכ ומקוה .השובכה הדוקנל ךומסב ה ש ד ח ה י ר י ב ומיקהו ,םהב
אל .העבגה ימורמב ירבע לגד ףינהל חרט והשימ .תונליא תליתשב לחוה ףאו רדג החתמנ
..!ונידיב בוש היריב" :ץראה הצק דע עיגה רסמהו ,תובהלתהל ץק היה
לחה ,היריב תא הרעסב "שבכ"ש ,ברה ןומההש דע - םנוחצינבו םתחלצהב ויה םיחוטב הכ"
םוי ירהוצב ורתונ הביבסה תא ושדגש ,םיע"נדגה יפלאמו ,וירוגמ ירוזאל רזפתמ טא טא
:שדחה הנחמה תא סורהל היעב םוש התע התיה אל םיטירבל .דבלב 150 -כ ישימח
תא וסרה ,תועיטנה תא תוסג םיילגרב וסמר ,םוקמל ושחוהש ,הרטשמ לשו אבצ לש תורובגת
.תודגנתה תולגל וזעהש ,םירענה טעמ תא חוכב וקיחרהו םילהואה
רדאב אי ,היריבל הילעה

, בר םעז הררועו ,םיצוק הדשב שאכ ץראה יבחרב הטשפתה שדוחמה יוניפה לע העומשה
.תפצ לש םיידוהיה היבשות םיבלענו םיעוגפ םמצע ושח לוכמ רתוי .ןופצה יבושייב דחוימב
הנהו ,םיניוע םייברע םיבושייב רבע לכמ םיפקומ ,תודידב לש השגרהב ויח םה םינש ךשמב
,םיתיז-ןיעל ךומסב) םיניגמ ) תוינויצ תובשייתה תודוקנ יתש םתביבסב תומקומ ףוס ףוס
םואתפו .ןוחטיב לש המ תשוחת וקינעה ןה ,ויהש לככ תוריעז (;ןענכ רה תברקב היריבו
וב םישועו וישנא תא םירסוא ,בשומה לע םיטלתשמ השוחנ חצמבו ,םיטירבה םהל םיאב
.םהלש ךותבכ
,רוביצה לש ובל ישחרל םוטא ראשנ אל ,(םחש) רטכש לאכימ ,הנגהה םעטמ הפנה דקפמ
.היריבל תישילשב תולעל הרוה ברע ותואב דוע - לעפו יח וכותבש
היריבל םילועו םיבש הניפ-שארמו תפצמ רעונ ינב תואמ שמח


היילע"ל רבע לכמ ורהנש ,םיפלא םתוא לכמ :הנינרמ התיה אל חטשב בצמה תנומת
300 -כ :םתעסהל וניתמהש ,רעונ ינב ת ו א מ ש מ ח מ רתוי טעמ ורתונ "הנושארה
.םוקמה תא "שובכל"ו בושל המישמה הלטוה הלא לע .הניפ שארב 200 -כ דועו תפצב

אצת תחאה עורזה :םינוויכ ינשמו ץח ישאר ינשב דעיה לע טושפל התיה השבגתהש תינכותה
ךות ,עיגת תפצב הסיסבש ,היינשה ;חרזמהמ תחנתו ןענכ רה תולעמב ספטת ,הניפ שארמ
.ןופצ ןוויכמ ,םיתיז ןיע יברעה רפכה לש הבחר הפיקע
.תפצב זכרתהש ,ע"נדגה הנחמ תא ליבוהל לטוה ילע

העונת לכל החוקפ התיה םילגנאה לש םניע .ואישל ץראה ןופצב חתמה עיגה איהה תעל
.היריבל םידוהי לש "השילפ" דוע רשפאל אלש ,םדצמ היה רומגו יונמ .םיכרדב הדושח
רבעל ,הנופצ ונימעפ ונמש הליחת :הבחר תשקב הרטמה לא הריישה תא ליבוהל יתייה ךירצ
יליבשבו תולקלקע םיכרדב היריב ןוויכל וניבקע לע ונבס םשמו ,ןותלדו םיניגמ
.הפוקת התוא לש רישה ירבדכ "…ךרד אלל ,םיעלס ןיב ,םירה ןיב" ,רותסמ

יפרגופוטה המוקימבש הנובתה תא ריקוהל רתויו רתוי יתדמל ,תועגיימ הכילה תועש ןתואב
ידכו ,םירטמוליק לש סוידרב חטשה ינפ לע תיפקיה שלח תיפצתה לדגמ .הריט התוא לש
עונל ,תוידאווב דועצל ונילע היה - ותוא ושייאש ,םיטירבה לש םתייאר הדשמ קמחתהל
.רב חמצ לכו תינוש לכ ירוחאמ רותסמ שפחלו םיעטמל תוניב ךרד סלפל ,םילגעמ יאצחב

ח"שת ירענ רוד
לדגמה .היריב רה ילגרל ףוס ףוס ונמצע ונאצמ ךרפמ עסמ לש תועש רחאל ,ברע תונפל
םש יא אוהש ,ונעדי םלוא - החוורל םושנל ונלוכי ;ויניעמ ונאו וניניעמ לילכ התע םלענ
בייחש המ ,הביבסב רז שחר לכל בושק ,ונילעמ םירטמ תורשע המכ לש קוחירב ,ונתברקב
.תוריהז הנשמל ונתוא
ותואב .בצמ תכרעהלו החונמל המ תגופה ימצעל יתישרה ,עסמב ונוליחה זאמ הנושארל
,17-ו 16 יאליג , םירענהו תורענה לש םהינפ לע ףוטח טבמ יתפעה רצק ןמז קספ
ךתינש ,םשגב םיבוטר ,םתעיזב םיפוטש ,םיטורמו םיטוחס ,םיפייע ויה םה :יביבס ופפותסהש
ץמאמהו (,ףוחה רוזאמ ואב לודגה םקלח) ול וניכסה אלש ,רוקמ ודער םה ;םעפ ידמ
תא םהילע ןתונ לחה (היריבל תמדוקה היילעב קלח ולטנ םבור) םיימויה ןב ךשמתמה
,םיכורדו םיטקש ובשי םה ,העמשנ אל הניטר םוש ,ןנואתה אל םהמ שיא םלוא - ויתותוא
םהיבור לומ לא ,דעיה לע בוש רעתסהל םינוכנו פ"פקה תולקמ תא םהידיב םיתפול
.הדוקפה ןתנית קר םא םיטירבה לש םינדוכמה
רקיע תא םמכש לע תאשל ויה םידיתע םייתנשמ תוחפ ךותש ,ח"שת ירענ רוד ויה הלאכ
.תויממוקה תמחלמ לש הסמעמה
תישילשב היריבל הילעה


ילרוגה עגרה
לע םהיפנכ םישרופ ולחה הלילה יללצו ברעמה יתאפב תונורחאה שמשה ינרק וגומנשכ
הלעמב םיספטמ ולחה םהילימרתו םדויצ לע םיע"נדגה תואמו ,תואה ןתינ םירהה תוגספ
אלש ,םייטירבה םיסגלקה לש םפאל תחתמ ,לדוגא דצב בקע ,תוריהזב ,טקשב וענ םה .רהה
.רבד ושח אלו ועדי
היה ןתינ התע .הליחזב ונאמג םינורחאה םירטמה תא .רוצעל ידיב יתנמיס הגספל ךומסב
.ונילעמ םישנאה לש רובידה תולוק תא טולקל
.קוניזה עגר עיגה
?רהה לש ינשה ורבעמ ונל הפצמ המ :הקזוחב םימעופ תובבל תואמ
.הריישה ישנא לכ יירחאו ,ןושאר םמורתמ ינא
ונב םישטול ,םינדוכמ םיבורב םייטירב םילייח השולש םיבצינ ,םינפ לא םינפ ,ילומו
ןיחבהל היה ןתינ םהירוחאמ .םהיניע הארמל םינימאמ םניאכ ,םימהדנ םיטבמ
לע לוכה אפק תחא היינשל .ונרבעל רשייה ןווכמה עלקמ לש הנקבו ירי תודמעברוריבב
עגר ותואב .רחאה לש ותעונתל תוכירדב ןיתמה דצ לכ .תכלמ רצע ומכ םלועה .ודמע
.ןוסא תרה תויהל הלולע ידצמ הנוכנ אל העונת .יב יולת הלוכ הריישה לרוגש ,יתעדי
.םתוזחב בטיה הרכינ םיטירבה לש םתונבצע
תואושנ םלוכ יניעו ,וירמש לע אפק לוכה הבו חצנל התמדש ,תילרוג היינש התואב זאו
תחא תבב ורצונ ,םואתפ ררחתשהש ,ץיפק ומכו ! ה ר ו ה :ינורג חוכ לכב יתגאש יילא
.םירעוס םע תולוחמב ואציו הרידא הרישב וחצפ םירענהו תורענהו ,דוקיר ילגעמ תורשע
ומשנ םה ףאש היה המוד ,םיכויח לש תכסמל הפלחתה םילייחה לש םהינפ לע הרומחה תשראה
.החוורל
-כ חרזמ ןוויכמ ונילא ופרטצה הרוהה ילגעמב תובהלתהב םיחווצמו םיצפקמ ונא דועבו
דוה ילייח לש םבל תניגמל ,המלש התיה החמשהו ,הניפ שארמ ועיגהש ,רעונ ינב 200
גוהנל דציכ ,םהילע םינוממה תוארוהל םיניתממ ,תוצע ידבוא שחרתמב ופצש ,ותוכלמ
.םישלופה "םינדקר"ב

ךורא ילילג ףרוח ליל .רוקמ םידיערמ םהב ונפפוטצה ,םיריעז הדש ילהוא רפסמ וניטנ
.אובל ששוב רחשהו ,תומצעה ךות לא קומע תרדוח הניצה ;ךשמתמו
,ונעדי ונרבעל םיכייחמ םיטוקסה םילייחהו ,םש ןיידע ונאו ,רקוב אתאו שמשה החרזשכו
.היריבב ונתזיחא םעו ונתוחכונ םע ומילשה תונוטלשהש

םתמכסה לע םייטירבה תונוטלשה ועידוה ,(17.3.46) םירופה םויב ,ןכמ רחאל םיימוי
.תויאלקחה תודובעב ךישמהל םוקמב וראשיי שיא 20 -ש
.רסוה היריב לע רוצמה