1997 / 6 ןולע

תודלותב תידוהיה הירוטסיהה לש המוקמ

ןומלט בקעי לש ותשיג יפ לע םלועה


יבוקעי ינד

אובמ

תישונאה הירוטסיהה לע תודהיה תעפשה

תינרדומה הפוקתב םידוהיה לש םתעפשה

תינרדומה הפוקתב םידוהיה לש םתעפשה

םוכיס

תפסונ האירקל


הירוטסיהו תידוהי הירוטסיה לש םימוחתה ןיב בלשל שקיבש ןוירוטסיה היה ןומלט בקעי
םג אלא ,תידוהיה הירוטסיהה תנבהב תעייסמ תיללכה הייארה ויפלש םעטהמ קר אל תיללכ
.תיללכה הירוטסיהה לש רתוי הקומע הנבהב ונל עייסל לוכי םידוהיה תורוק דומילש םושמ

םידוהיב אלא ,תודהיה לש תינחור העפשהב קר אל ונניינע" :ןומלט בתכ וירפסמ דחאב
טקייבוא ויה הבש הרוצה יכ ,םירחאל טקייבואכ םגו יוריגכ ,ליעפמו לעופו יח םרוגכ
םתוגהנתהל ןחוב ןבא ,םתלוז לש תולועפל ןברוק תויהל היה םלרוג .הל תעדונ הבר תועמשמ
לש םהישעמלו הירוטסיהה ןיב ןומלט הארש םירקיעה םירשקה לע םיעיבצמ הלא םירבד . 1 "םירחאה
הירוטסיהה לע תינויער העונתכ תודהיה לש התעפשה ,תישאר .תיללכה הירוטסיהל תידוהיה
םידוהיה תעפשה ,תינש .הנושארה תיטסיאתונומה תדה התויהב הקיתעה תעב דוחייבו תישונאה
תודהיהו םידוהיה לש םבצמ תישילשו ,השדחה תעב רקיעב תוברתהו הרבחה לע םידדובכ
לש שוביג םה ןומלט לש ויתונויער יכ ףיסוהל יואר .תיללכה הרבחב תומגמל ןחוב ןבאכ
תורוקמ רחא תוקחתהל ןויסינ השעיי אל הז רמאמבו ,םיבר םינוירוטסיה לש תונוש תופקשה
הירוטסיהב תידוהיה הירוטסיהה לש המוקמ רבדב הפיצרו תללוכ הפקשה עיצהל אלא ,הלא
.ותשיג יפ לע תיללכה

תישונאה הירוטסיהה לע תודהיה תעפשה

העפשה העיפשה תע ,הקיתעה תעב אוה תינויער העונתכ תודהיה לש תירקיעה התעפשה רוקמ
ירבדכ .תיברעמה תוברתה תודוסימ דחאל הכפה רשא ,תורצנה לש התורצוויה לע המוצע
תידוהיה הירוטסיהה לכ טעמכ התייה ןכ לע יכו ,תורצנה לש התרוה התייה תודהיה" ןומלט
. 2 "תימלועה הירוטסיהב ינויח קרפ - ...תורצנה השבוג ןהבש תונושארה תואמב ןכו ,ושי לע
,םיאיבנה רסומ חורב ,ושבוג הבו ,תויטסיאתונומה תותדה ןיב הנושארה התייה תודהיה
לש רציהו המחלמה תצרעה תמועל ,קדצה תפידרו םייחה תשודק ,תישונאה תודחאה תונויער
ומכ םיפסונ תונויערב יוטיב ידיל האב תודהיה לש תילסרבינואה התעפשה .םינגאפה םימעה
לש הבוציע לע םג הבר ותעפשה ךא תיארקמה הפוקתב ותישארש ,הנידמל תד ןיב חתמה
תוירחאב תאשונה תידוהיה תיתדה הליהקה לש םגדה ךא .תרחואמה תיפוריאה הירוטסיהה
ןיבל תויטנטסטורפה ןיב רשקב תובישח ול העדונו ,תורצנה לא קתעוה םינימאמה ללכל
.תינרדומה תוימואלה תיילע

תוברתה לע תודהיה לש םייחישמה היתונויער לש המוצעה העפשהה תא םג ןייצמ ןומלט
דחא ,ףירח דוסי - ןממס יברעמה םלועה לביק תידוהיה תיחישמה הנומאה ןמ" .תיברעמה
תאיב ןוזח תא ובאש ןאכמ .תורחא תולודג תויצזיליוויצ םע ותומיעב ולש רכיהה ינמיסמ
תוכלמ ןויער ...תקסופ הניאש תומדקתהה ןויער ...םימש תוכלמ תועונת ...היינשה חישמה
רשפא יא ולא לכ תא ...תוינוליחה היתוסרגבו תשדוקמה התרוצב - האיקידואיתה - קדצה
. 3 "תידוהיה חישמה תנומא ילב תעדה לע תולעהל

ברעמה תוברת לע תודהיה לש העפשהב הרכהה יכ ,ןומלט לש ותשיג יפ לע ,ןייצל יואר ךא
ןיב םיסחיה תא .תורצנל תודהיה ןיב תיתד ןיבה תוחיתמה לשב ,תיעמשמ-ודו תבכרומ התייה
איה תירצונה הזוריונל דוסיה .תידדה ותעדל איהו , הזוריונ םשב ןומלט הנכמ תותדה יתש
ידגנתמכ םידוהיה לש יומידהו ,תודהיה לש המוקמב האב תורצנהש הפקשהה אסיג דחמ
ךכ" .םידוהיה ברקמ אב חישמה יכ הרכההו ,ך"נתה תא תורצנה תלבק ,אסיג ךדיאמו ,חישמה
שפנ טאש ,הביא ,המיא ,םעז ןאכמ ,םיינש לש ףורצל םידוהיה יפלכ םירצונה תושגר ויה
. 4 "רקח ןיאל קומעו ירותסמ סחי ,דובכ תארי ,בוח תשוחת ןאכמו ,זובו

תורצנב התאר תודהיה .תורצנה לש הסחיל הבוגתכ אוה תידגנה תידוהיה הזוריונל דוסיה
םידוהי ןיב םיסחיה לע הביעה הזוריונ התוא .ם"וכע םע התוא התהיזו ,"תיקוח-יתלב תב"
.םידדצה ינשמ תוילרביל תופקשה ילעב קר הנממ םירוטפ ויהו ,םירצונו

תינרדומה הפוקתב םידוהיה לש םתעפשה

הרבחב יזכרמ םוקמ םידדובכ םידוהיה וספת תיתרוסמה תידוהיה הליהקה תוקרפתה םע
תועונתה לע םתעפשהו ,דחא דצמ םזילטיפקה תוחתפתה לע םתעפשהב ןיחבהל ןתינ .תיללכה
לרק ומכ תדחוימ המורת ילעב םישיא לש םתעפשה תרכינ ,ןכ ומכ .רחא דצמ ,תוינכפהמה
.דיורפ דנומגיזו ןייטשנייא טרבלא ,סכרמ

וקסע רשאכ םייניבה ימיב דוע םזילטיפקה תוחתפתהב תובישח לעב דיקפת ואלימ םידוהיה
תילכלכה הטישה תוססבתה םע .רחסמה חותיפב יצולח דיקפתב ושמישו ןוממ יניינעב
תואיצמב הריהמ תובלתשהל םירחאמ רתוי םימיאתמ םידוהיה ויה ,השדחה תעב תיטסילטיפקה
ןונגסל ומיאתה רשא תודחוימה םהיתונוכתל תודוה תאז .ישפוח קוש תלכלכ לש תינרדומה
,דומלתה ידומיל ידי לע החתופש תוילנויצר ,םיפסכב קוסיע לש תרוסמ :יטסילטיפקה םייחה
תודיינ תרשפאמה עקרקב תוזחאיה יא ,תווצמ לע םתדפקהל תודוה הגשוהש תימצע הטילש
.תילכלכ

םג םיטעמ אל םידוהי אוצמל ןתינ ,תיטסילטיפקה תכרעמב םיבר םידוהי לש דיקפתל ףסונב
,תישאר .תוביס המכב ןומלט ריבסמ הז ןוויכל םתייטנ תא .ינכפהמ-יטסילאיצוסה הנחמב
,םהמ םיבר לש תוהזה ישופיח םושמ ,תויטסילנויצנרטניא תויגולואדיאל וטנ םידוהיה
הכישמו תבכרומ תוהז םידוהיל .המודכו תינלופה ,תידוהיה םתוהז ןיב וטבלתהש
םילוכי ויה אל ,ןומלט תעדל ,תינש .םזילאיצוסה ומכ תיטסילסרבינוא היגולואדיאל
השיג טקונ ןומלט .תידוהיה תרוסמה לש היתועפשהמ ,םנוצר ףא לע ,קתניהל םינכפהמה
עקרל יכ החינמ אלא ,תישפוח תימצע הרדגה סיסב לע תוהז רוציל תורשפאב הריכמ הניאש
הזור לע לשמל בתוכ אוה .םדאה לע תענמנ יתלב העפשה רבעב םישרושלו יתחפשמ
לעב םעל םה םינב יכ חוכשל ושקיב םידוהיה הירבחו הזור" :העדל היתימעו גרובמסכול
הביתכמ ותדש ,אילפהל תדדוחמ תימצעה ותעדותש םעל ;הנש םיפלא תעברא לש הירוטסיה
יכרדו ולשמ םייח תוחרוא ,ול םידחוימ םילגרה ול שיש םעל ...וייחב עגר לכ תעבוקו
ךיא ;תשרומו השרות לכמ ,םהלש םינגה לכמ רענתהל ולכי ךיא יכו .דבלב ותלחנ םהש הבשחמ
רצות אלא תויהל אלו ,םהיתובאמ ושריש תויפכהו םיסקלפרה יעקשמ לכמ םמצע רוטפל ולכי
5 "?םיקודאה וינימאמו יטקלאיד םזילאירטמ לש רוהט

הדקמתהו ,תינוצר יתלב ךכיפל התייה םידוהיה םינכפהמה לע תידוהיה תשרומה לש התעפשה
,תווצמה תודהיב הרוקמש תרשפתמ יתלבה תוקידאה לש דממב ,ןושארה .םירקיע םינבומ ינשב
יחישמה ןויערב ,ינשה .יטסילאיצוסה ןוזחה לש תורשפ עדוי יתלבה טהלל הקתעוה רשאו
,יחישמה ןויערה תקתעהב בושח דיקפת ואלימ םידוהי .השדחה הלואגה תדב ויוטיב תא אצמש
.תוינכפהמה תועונתב המדיקל הפיאשל ,ינוליח שובלב

ישנא לש םתמורת לע ןומלט דמוע ,םייטילופו םיילכלכ םיכילהתב םידוהי לש םמוקמל ףסונב
תוברתל ןייטשנייא לשו דיורפ לש ,סכרמ לש םתמורת לע ,רקיעבו ,ידוהי םאצומש ,עדמו חור
םג תינויערו תיעדמ הניחבמ הלא לש םתלודג תא ןיבהל ןתינ ןומלט לש ותעדל .תינרדומה
החתפתה םירחאל לגתסהל םידוהיה לש ךרוצה םושמ ירהש .הרבחב םידוהיכ םבצמ עקר לע
הרבחה לע םיפיקשמכ דצהמ םתדימע םצעמ תעבונ רשא תושיגר ןכו ,תיגולוכיספ תושיגר םהב
.יתרוקיב ןפואב

אוצמל ןתינ ,ידוהי אצוממ םירחא לצא םגו ,ןייטשנייא לשו דיורפ לש ,סכרמ לש תוירואיתב
.םדאה ינב ןיב דירפמה תא אלו ,תישונאה תודחאה תא השיגדמה תילסרבינוא הסיפתל יוטיב

םזילטיפקה תורצוויהב םידוהי לש יזכרמה םדיקפת לשבו ,הלא םישיא לש םתעפשה לשב
,םידוהיה ידי לע הטעמ אל הדימב הבצוע תינרדומה הפוקתהש המוד ,ינכפהמה םזילאיצוסהו
תושגרב תיללכה הרבחה ידי לע הלבקתה וז העפשה .רתויב הבר התייה הילע םתעפשהו
תאצוי תושיגר לעב ףושח בצעל םיכפוהה םידוהיה לש ילושה בצמה" ןומלט בתוכ .םיברועמ
וא הרעס לש םינושארה תונברקל םג םתוא השוע ךא ,םיצולחכ לועפל םהל רשפאמ ,ללכה ןמ
םיקרוע ביבסו תולודג םירעב ץבקתהל םתייטנ םע דבב דב הלועה ,הז ילוש בצמ ...תונערופ
תינידמ תלוברעמ לכב םיעלקנ םידוהיהש ,ךכ ידיל איבמ ,יתרבח ןוגרא לש םישיגרו םייזכרמ
. 6 "תיתרבחו

תיללכה הרבחב תומגמל ןחוב ןבאכ תודהיהו םידוהיה

דממ םידוהיל ףסותינ ,תישונאה הירוטסיהב םידוהיה לשו תודהיה לש תישממה העפשהה דצל
םיפקתשמ םידוהיל סחיה ךרד .ינרדומה ןדיעב תונוש תומגמל ןחוב ןבא שמשל אוהו ףסונ
יכילהתל םיבר יניעב למסל ןמזה ךשמב וכפה םידוהיהש תויה ,הרבחה לש םינוש םיטביה
תומגמל למסל םג ,לשמל ,םיצאנה יניעבו ,תילכלכה תוינרדומהו תיטילופה תוינרדומה
תוינרדומל סחיה תא ףקשמ םידוהיל סחיהש ,ןאכמ .התוללכב תיברעמה תוברתב תומיוסמ
.תילרבילה תיברעמה תוברתלו

לעב ךילהת קר הניא 19 -ה האמה לש םינומשה תונשב התלעש ,תוימשיטנאהש אופא אצוי
תדוקנ ...תוימשיטנאה" .תיללכה הירוטסיהה תנבהל יזכרמ קלח איה אלא ,םידוהיל תועמשמ
הדוקנבכ ידוהיה ןיינעב השמתשה רשא ,המצוע תבר תינידמ תיגולואדיא העונתל דקומו אצומ
ןהל רמא 18 -ה האמה לש ירטינמוהה םזילנויצרה רשא ,םירבדה לכל !אל" :רמול תידמיכרא
. 7 "תורצנה תונויערל ןכו ,"ןה"

םיריהמ םייתרבח םייוניש לשו ילכלכ רבשמ לש הפוקתב אקווד ססבתה ירטנמלרפה רטשמה
ימויקה ןוחטיבה רוערעל האיבה תילכלכהו תיטילופה תוינרדומה .1870 זאמ ולחש
האצותכ ,ינרדומה ןדיעהמ םיירקיעה םינהנה ןיב םה םידוהיה יכ הרכהה .םיבר לש ילכלכהו
ןיב תוהזל הליבומ ,םהמ קלח לש תילכלכה החלצההו ול וכזש יטילופה תויוכזה ןויוושמ
תוימואלל אלו תינתאה תוימואלל וטנש הלא ברקב דוחייב תאז .תוינרדומל תודהיה
תוניקב" .תוינרדומה ירקבמ הנחמ תא השעמל תינרדומה תוימשיטנאה תפקשמ ,ךכ םא .תיחרזאה
רבש ינימ לש השוחת יכומ םדא ינב לש באכה תועבהב ,הדובאה תומימתה לע םיעוגעגה
השענ ,םידובאה םיניינעהו םיעגפנה תודמעמה יניגמ לש הקירוטרב ,הנקת ירסח רוכינו
הד" תידוהיה ןמ היצפסנמא לש םינוניסל תוינרדומהו םזילטיפקה תוארונמ רורחשה
. 8 "היצזיאדוי

םגו ,תיתפרצה הכפהמה תונויער תא לטבל שקיב רשא ןימיב םג ואצמנ םימשיטנאש ןאכמ
תא ובעיתו ,ינושאר עבטל רוזחל ושקיבש םיגוחב רקיעב) םזילטיפקה דגנ אצי רשא לאמשב
רשא ,יטרקומד-לאיצוסהו ילרבילה הנחמה ךא .(םירחאו ןינוקב ,ןודורפ ומכ ינרדומה םלועה
םזילרבילה לש םג תמיוסמ הדימבו ,יטילופה םזילרבילה תונויער לש לגדה אשונ תא הוויה
ילכלכה
.םידוהיה יפלכ תרוקיבל םידגנתמה ישארמ היה , 9 ןותמה

אל לאמשהש ןוויכמ ,ותנשמב יתוהמ קלחל ךפהיהל הלכי אל לאמשה לש תוימשיטנאה ,תאז םע
תאז .תיברעמה תוברתה דוסיבש תילסרבינואה תודחאהו םדאה תוריח תונויערל שחכתה
םידוהיל סחיה .תללוכ םיכרע תרוקיבל רבע תוינרדומה תרוקיבמש ינוציקה ןימיל דוגינב
דדמ םג אלא ,הידגנתמל וא תוינרדומה יכמות הנחמל תוכיישל ןחוב ןבא קר אל ,אופא ,ךפה
.תיברעמה תוברתה דוסיבש םיכרעל סחיל

תודחא ןויערל הדגנתהו הירוטסיהה תילכתכ קבאמה תא התאר רשא תינעזג הסיפת החתפתה
,תודהיה תא םינייפאמה תודוסי םה תיתרבח הינומרהו ןויווש ,םזילנויצר .ישונאה ןימה
םואלה תרדאהל דוגינב םידמוע םהו ,םזילאיצוסהו היטרקומדה ,םזילרבילה ,תורצנה
םימכחותמו םיטילופומסוק"כ ומשאוהו ,תועונת ןתוא לכל למסל וכפה םידוהיה .המחלמהו
ימימ םילמסלו םיקיתע םישדוקל תינוריאו תילרביל תיטסילאודבידניא השיג ילעב ,ידמ רתוי
,תורצנה יללוחמכ םידוהיה לש ביטומה 10 "ינמרג-ימואלה סותימה תא םיללחמ - םדק
הביטנרטלא דימעהל השקיב רשא ,תיצאנה היגולואדיאב יזכרמל ךפה םזילרבילהו םזינומוקה
.תינרדומה תיברעמה תוברתל

םוכיס

תעב .תיללכה הירוטסיהה ךותב יזכרמו בושח קלח איה תידוהיה הירוטסיהה ,ןומלט יפ לע
תודהיב םרוקמש ,תונויער ורבע תורצנה ךרד תורצנה לש התרוהכ תודהיה השמיש הקיתעה
תליחת םע ךא ,תיללכה הרבחב ילוש ביכרמ םידוהיה ויה םייניבה ימיב .ולוכ םלועל
תוחתפתהב ץיאמ םרוג ושמיש םהו ,םידוהיה לש םתעפשה הרבג תינרדומה הפוקתה
.עדמהו םזילאיצוסה ,םזילטיפקה

תעב םג ךכ ,תונוש תופוקתב תורצנה ןיבו תודהיה ןיב סחיב תוינש תמייק התייהש יפכ ךא
הרבחל םידוהיה ןיב סחיב תוחיתמ ררועמ םרוג השמיש םידוהיה לש םתעפשה תדימ :השדחה
םע והוז םידוהיה רשאכ ,תיללכה הרבחה ךותב תונוש תומגמ ףקיש םידוהיל סחיה .תיללכה
.תיברעמה תוברתבש םזילסרבינואהו םזילנויצרה תומגמ םע םג רתוי רחואמו ,תוינרדומה

תיללכה הירוטסיהה ןיב תוציחמ ריסהל ןומלט שקיב םידוהיה תודלותל השדחה ותשיגב
םמוקמב וריכי ,דחא דצמ ,תיללכה הירוטסיהה יבתוכש ,ךכל ףאש אוה .תידוהיה הירוטסיהל
ומלעתי אל תידוהיה הירוטסיהה יבתוכש ,רחא דצמו ,תושונאה תודלותב םידוהיה לש יזכרמה
.םידוהיה לש םהישעמ לעו םבצמ לע העיפשמה תיללכה הירוטסיהה לש רשקההמ

םוקמ יארמו תורעה

.123-124 'מע ,1974 ,דבוע םע ,תומילאה ןדיעב ,בקעי ,ןומלט
.1
.228 'מע ,1965 ,ןקוש ,תירוטסיה תוגהב תוסמ - דוחיו תודחא ,בקעי ,ןומלט
.2
יגולואידיאה בוטיקה תורוקמ - הכפהמה ןוזחו המואה סותימ ,בקעי ,ןומלט
.223 'מע 'א ךרכ ,1982 ,דבוע םע ,םירשעה האמב
.3
.224-223 'מע ,םש ,םש
.4
.276 'מע ,םש ,םש
.5
.242 'מע ,1965 ,ןקוש ,תירוטסיה תוגהב תוסמ - דוחיו תודחא ,בקעי ,ןומלט
.6
.279 'מע ,םש ,םש
.7
יגולואידיאה בוטיקה תורוקמ - הכפהמה ןוזחו המואה סותימ ,בקעי ,ןומלט
.246 'מע 'א ךרכ ,1982 ,דבוע םע ,םירשעה האמב
.8
.ילרבילה םרזל םיטרקומד-לאיצוסה תא ךיישמ ןומלט
.9
יגולואידיאה בוטיקה תורוקמ - הכפהמה ןוזחו המואה סותימ ,בקעי ,ןומלט
.255 'מע 'א ךרכ ,1982 ,דבוע םע ,םירשעה האמב
.10

תפסונ האירקל

הימדקאה ,ןומלט בקעי לש ורכזל ךותב ,"תועדה הגוה - ןומלט בקעי" ,המלש ,ירניבא .1
.17-20 'מע ,א"משת ,םיעדמל תילארשיה תימואלה
,ןומלט בקעי לש ורכזל ךותב ,"תירוטסיהה ותריצי - ןומלט בקעי" ,עשוהי ,ילאירא .2
.21-39 'מע ,א"משת ,םיעדמל תילארשיה תימואלה הימדקאה
בקעי לש ורכזל ךותב ,"ןמזה תוקוצמל ןורתפכ הירוטסיהה רקח" ,הודח ,ןורדק-לארשי ןב .3
.7-16 'מע א"משת ,םיעדמל תילארשיה תימואלה הימדקאה ,ןומלט
תודחא ךותב ,"הדוחיו תילסרבינואה התועמשמ - תידוהיה הירוטסיהה ,בקעי ,ןומלט .4
.209-245 'מע ,1965 ,ןקוש ,תירוטסיה תוגהב תוסמ - דוחיו
,תירוטסיה תוגהב תוסמ - דוחיו תודחא ךותב ,"לאמשו ןימי ןיב םידוהי" ,בקעי ,ןומלט .5
.246-275 'מע ,1965 ,ןקוש
ךותב ,"השדחה תוימשיטנאה לש תילסרבינואה התועמשמ - תודעו הדועת" ,בקעי ,ןומלט .6
.276-316 'מע ,1965 ,ןקוש ,תירוטסיה תוגהב תוסמ - דוחיו תודחא
,דבוע םע ,תומילאה ןדיעב ךותב ,"האושל עקרכ תיאפוריאה הירוטסיהה" ,בקעי ,ןומלט .7
.265-293 'מע ,1974
.184-264 'מע ,1974 דבוע םע ,תומילאה ןדיעב ךותב ,"הכפהמו םידוהי" ,בקעי ,ןומלט .8
ןדיעב ךותב "תילסרבינואה הירוטסיהב ידוהיה ביכרמה ןוחבאל םיוק" ,בקעי ,ןומלט .9
.120-142 'מע ,1974 ,דבוע םע ,תומילאה
בוטיקה תורוקמ הכפהמה ןוזחו המואה סותימ ךותב ,"ידוהיה דצה" ,בקעי ,ןומלט .10
.213-292 'מע 'א ךרכ ,1982 ,דבוע םע ,םירשעה האמב יגולואידיאה
ךותב "תידוהיה הירוטסיהב ןומלט בקעי תונויגה - דוחיהו תודחאה" ,לארשי ,תלוק .11
.48-64 'מע ,א"משת ,םיעדמל תילארשיה תימואלה הימדקאה ,ןומלט בקעי לש ורכזל
תויחישמ ךותב ,"ןומלט בקעי לע םירבד - הרהזאכו היווחכ הירוטסיהה" ,לארשי ,תלוק .12
.11-20 'מע ,ד"משת ,רזש ןמלז זכרמ ,סרב יבצ תכירעב ,םירמאמ ץבוק - היגולוטכסאו
למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©