1997 / 6 ןולע

תושדחה ינמויב לארשי תנידמ

יבוקעי ינד

(הרומל ךירדמו ואידיו תטלק)

תביטחב הירוטסיהל םירומל הדעונ תושדחה ינמויב לארשי תנידמ אשונב דומילה תכרע
תרושקתל םירומ םג ךא ,לארשי תנידמ תודלות אשונ תא םידמלמה הנוילעה הביטחבו םייניבה
.הב אוצמל ולכוי םיכנחמ םגו תוחרזאלו

תודלות תארוהל רזע יעצמאכ שמשל דעונ ,תטלקב שומישל תויטקדיד תועצה ובש ,ךירדמה
םתושרל םידמועה םילכה דחאכ וב גצומ ילאוזיווה רמוחהו ,תונושארה םינשב לארשי תנידמ
,םיינושאר םיכמסמ ומכ םיפסונ תורוקמ םג וב ובלושי ךכיפל .הפוקתה דומילל םירומה לש
הנידמה תודלות תארוהב בלתשהל םילוכי תטלקהו ךירדמה .םירקוח ירבדו םייטסיטטס םינותנ
תנידמל תונושארה םינשה םירשע" םהיניב ,אשונב םיקסועה םיפסונ םירפסו םיקרפ תועצמאב
.םידומיל תוינכתל ףגאה תאצוהב "לארשי
עונלוקב ונרקוהש תושדחה ינמוי ויה ,1968 תנשב תילארשיה היזיוולטה לש הדוסיי ינפל
קלח ולטנ םה .םלועבו ץראב ושחרתהש םיעוריאב הייפצל ירקיעה ילאוזיווה יעצמאה
תילארשיה הרבחב תוחורה ךלהמ קלח ןיבהל ןתינ םכרדו ,םלש רוד לש ותעדות בוציעב
לש תירוטסיהה העדותה בוציעב תובישח הלא םיטרסב הייפצל .םישישהו םישימחה תונשב
.םיידועית ויהש ןיבו םיינוידב םיטרס הלא ויהש ןיב ,הירוטסיהב תופוקת יבגל םידימלתה
לש תירוטסיהה תועדומה חותיפב הבר תובישח ,םעפ לש לארשי תנידמל ,ןמזב הזה עסמל
.הווההמ בורקה רבעה הנוש המכ דע םיווח םה תיעצמא יתלבו הרישי הרוצב .םידימלתה
תונושארה םינשב לארשי תנידמ תודלות ידומיל תא קימעהל הדעונ דומילה תכרע
תרושקת ןיב רשקה לש רתוי תללוכ הנבה ידיל םידימלתה תא איבהל ליבקמבו 1967-1948
.םירחא םיירוטסיה םיאשונ יבגלו תופוקת יבגל םג הרבחו
תקפה דעומ תליחת ,1952 תנש ןיב "עבג ינמוי" ידי לע וקפוה ורחבנש תושדחה ינמוי
ךא ,םיעבשה תונש תליחתל דע םנמא הכשמנ םינמויה תקפה .1967 תנש ןיבל ,םינמויה
התליחת תא תנייצמ המחלמהש םושמ םג ,םימיה תשש תמחלמ דעש הפוקתב קר ןד הז ךירדמ
ירודיש וליחתה הירחא רצק ןמזש םושמ םגו ,םינוש םינייפאמ תלעב ,תרחא הפוקת לש
ינפלוא ידי לע "למרכ ינמוי" םג וקפוה "עבג ינמוי"ל ליבקמב יכ ןייצל יואר .היזיוולטה
קר דקמתהל ונרחבו ,הלאל הלא םימוד ויה תורחתמה תורבחה יתש וקיפהש םינמויה .הילצרה
"עבג ינמוי" ירצוי ונייאור ובש ריקחת רחאל הנכוה דומילה תכרע .תחא הרבח לש םינמויב
.תונויארה ןמ םירצק םיעטק םיאבומ ךירדמבו
תא שיגדמ אוה .עונלוקו תרושקת ,הירוטסיה ןיב בלשמ הז ירנילפיצסידרטניא דומיל אשונ
תרושקתה לא רוקרז הנפמ אוה ,ונתושרל םידמועה םיירוטסיהה תורוקמה לש תוינוגברה
תא הרבחה תוסיפת לע תיזכרמ העפשה תלעבכ ךכבו יתוזח דועית לש תיזכרמה תרצויכ
.תויעונלוקה היישעה יכרד לא טבמ הנפמ אוהו ,המצע

דומילה תכרע הנבמ

.םינמוי לש םיטקל ינשו טרס תללוכ תטלקה .ךירדמה תאו תטלקה תא תללוכ דומילה תכרע
ינמוי" טקלה .ןמויה תקפה תווצ ייחב םוי ראתמה תוקד 12 ךרואב טרס אוה "ןמויה קר הז"
,1959-1952 תנשב תושדחה ינמוימ רחבמ ללוכ ,תוקד 15 -כ וכרואש ,"םישימחה תונש
15 -כ וכרואו 1967-1960 םינשב םינמויהמ רחבמ ללוכ "םישישה תונש ינמוי" טקלהו
.תוקד

םינמויה תיישע יכרד תא ריהבמ אוה .אשונה תארוה תא חותפל דעונ "ןמויה קר הז" טרסה
.דומילה ךשמהל ןוצרו תונרקס םידימלתב ררועל דעונ אוה יתמרד טרסכו ,הפוקת התואב
םיעטק בולישבו הפוקתה לש עבצב ירוטסיה רוזחש ךות תיאנותיעה היישעה תגצומ טרסב
.ןבל רוחשב םיידועית

"תוברתו הרבח" םשב דחא קרפ .הפוקתהמ םינמוי יעטק ללוכ "םישימחה תונש ינמוי" טקלה
ללוכ ,זא לש יתוברת יתרבחה םלועה תא םיריאמה ,(תוקד 9 -כ םכרוא) םיעטק 10 ללוכ
םיעטק 7 ללוכה - "םיטילופ םיטביה" - ףסונ קרפ .הפוקתה ינב לש םוי םוי ייח לש םיטביה
.הפוקתב םייזכרמ םיעוריא גיצמ (תוקד 6 -כ םכרוא)
6 -כ םכרוא) םיעטק 9 ובש ,"תוברתו הרבח" קרפה תא ללוכ "םישישה תונש ינמוי" טקלה
.(תוקד 9 -כ םכרוא) םיעטק 10 ובש "םייטילופ םיטביה" קרפה תאו (תוקד

ןפואב םיאשונה תא גיצהל ןויסינבו םימוחת לש ןווגמ ףיקהל המגמב ורחבנ םיעטקה
תירוקמה םחור תא רמשל ןוצר ךותמ ,םיגירח םירבד קר ורחבנ אל תאז םע .רתויב ןיינעמה
תושדח .םינמויב העובק הניפ ןהל התייהש ,"ץוח תושדח" םג תובלושמ םיטקלב .םינמויה לש
שחרתמה לע םלועב השענה תועפשה תאו הפוקתה לש יללכה עקרה תא ןיבהל תורזוע הלא
.ץראב

ףצרב הנידמה תודלותב םייזכרמה םיעוריאה תא גיצהל קר הנניא וז דומיל תכרע לש התרטמ
לש םייטילופו םייתוברת ,םייתרבח םינייפאמ רחא תוקחתהלו תוסנל םג אלא ,יגולונורכ
.תונושארה היתונשב לארשיב הרבחה

,הירחאו הייפצה ינפל תטלקב שומישל תוטרופמ תוליעפ תועצה גיצמ ךירדמה ,ישעמה קלחב
ינשב םיעיפומה םיידועיתה םיעטקה 36 -מ דחא לכ לעו טרסה לע עקר ירבדו םירבסה ןכו
.תטלקב םיטקלה

התואב הנידמה תודלותב הקמעהלו הבחרהל תורוקמ םיעיפומ ךירדמה לש ינויעה קלחב
.םיירוטסיה תורוקמכ תושדחה ינמוי ןיבל הלא תורוקמ ןיב האוושה ךורעל ןתינ .הפוקת
.תפסונ האירקל תועצהו םייזכרמ םיגשומ תמישר תעצומ ךירדמה ףוסב


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©