1997 / 6 ןולע

סנסנרה תפוקת - הירוטסיהה יארב תונמא

הפי יליל ,רדלא יפיצ
(הרומל ךירדמו תונומת תכרע)

תועצמאב סנסנרה תפוקת לע ירוטסיהה עדימה תא רישעהלו ביחרהל התרטמ וז תרבוח
הרדס .תויפוקש 20 -כ הבו הרדס תפרוצמ תרבוחל .תולכירדאהו לוסיפה ,רויצה :תונמאה
.םייניבה תביטחל דומילה ירפסב סנסנרה אשונ תא הוולת וז
.הפוקתה ינייפאמ לע הרצק הריקס ןלהל

יקלטיאה סנסנרה

,ברעמל חרזמ ןיב שגפמה ,ןהיניב תורחתהו תויאמצע הנידמ ירעל הילטיא לש התולצפתה
,השדח הפוקת לש התחימצל עקרקה תא ורישכה הלא לכ - תוילגתו תויגולונכט תואצמה
תארקנ וז השדח הפוקת .16 -ה האמב המייתסהו הצנריפ ריעב 13 -ה האמה ףוסמ הלחהש
.סנסנרה תפוקת
לש םדמעמ תחימצ ןכש ,הזב הז ויה םירושק הלא ינש - תראופמ תוברתו ילכלכ רשוע
םיאקנבו םירחוס ,םימזי לש םתיילע ,תינרדומ תילכלכ תכרעמ תמקה ,םישדחה םירשעתמה
.תימיניב-ימיה תיטסלוכסה הבשחמה ןמ םיוסמ רורחשל המע דחיו ,תונמאה תחירפל ואיבה
אלל האיבה - םיליכשמו םיפוסוליפ ,םינמא - חור ישנאב הירישעו םירעה יטילש לש םתכימת
ברעמ תונידמל רתוי רחואמ הטשפתהו הילטיאב הליחתהש ,סנסנרה לש הלודגה הכפהמל קפס
.(תפרצו הלפשה תוצרא ,הינמרג) הפוריא

יכרע לע דמע אוה .הקררטפ היה הישארמ דחאש ,תיטסינמוהה העונתה החמצ סנסנרה תפוקתב
.אמורו ןווי ישנא לש חור התוא ,םדאה לש וחוכו וחור תא שדחמ הליגו קיתעה םלועה
,המשנה ןיבל ףוגה ןיב ינומרה ןוזיא ידיל םדאה לש ומלוע תא איבהל ושקיב םיטסינמוהה
םייזיפה ויכרצ ובשחנ םהבש ,םייניבה ימיב םייק היה אל הז ןוזיא .חורה ןיבל רמוחה ןיב
.אטחל ויתואנהו םדאה לש

םיטסינמוהה .ףורצה רהוטה לא ,יהולאהו ינחורה לא הריתח לש ןמיסב ודמע םייניבה ימי
דומללו וראפל ופאש ךכיפלו ,םדאה לש ויפויב ףקתשמ ימימשה יפויהש ונעטו תאז השיג וחד
לש השדחה הסיפתה תא אטבל ביטיה (1494-1463) הלודנרימ הלד וקיפ .ויתונוכת לע
,הלודנרימ הלד וקיפ רמוא ,האירבה רזנ אוה םדאה ."םדאה דובכ לע" ורפסב םיטסינמוהה
:ארבנ ובש םלועב דיקפת ול שיו
רמאו םלועה זכרמב ותוא בישוה .םדאה תא אורבל ףוסב בשח ,םלועה תא םיהולא ארב רשאכ"
ךל םלוא .םיעובק תולובג םהל יתמש ךכ ידי לעו רדוגמ יפוא יתתנ םירוציה ראש לכל :ול
.ךל יתתנש ךנוצר יפ לע - ךיתולובג תא ךל ביצת התא ;תולבגמ םוש ןיא

אל ךתוא יתישע .ארבנש המ לע תויחונב ךביבס טיבהל לכותש ידכ םלועה זכרמב ךתוא יתמש
בצעת ,ךמצע לש בצעמהו רצויה ,התאש ידכ ,תוומלא-ןב אלו תוומ-ןב אל ,יצרא אלו ימימש
עיגהלו תולעתהל לוכי התא ,הניב רסח םייח לעב תגרדל תדרל לוכי התא .ךנוצרכ ךמצע תא
.רחבתש יפכ לוכה ,תוהולאה םלוע לא - לע לא
המ תויהל ,שקבמ אוהש המב קיזחהל םדאל ןתינ :םדאל רשוא הזיא ,אוה םיהולאמ דסח הזיא
."הצור אוהש

םדאה לש ותוירחא לע "ךיסנה" ורפסב בתוכ ,ילבאיקמ ,הלודנרימ הלד וקיפ לש ותפוקת ןב
:ולרוגלו וישעמל
ךידי לעופ לע תוססובמה הלא קרו ךא ןה ,םויקה תונבו תוחוטבה ,תונובנה הנגהה תוטיש"
".ךבל ץמואו
-ה האמב האישל העיגהש ,תיטסלפהו תיתוזחה תונמאב תפקתשמ םיטסינמוהה לש םמלוע תסיפת
- אמורו ןווי לש רבעה ןמ תויומדלו ויתועפותלו עבטל הצרעה ,זכרמב םדאה תדמעה .15
לש ופוג הווהמ לוסיפה תונמאב .הפוקתה ינמא לש םהיתוריציב יוטיב ידיל םיאב הלא לכ
תויומדה .(ול'גנאלכימ לש דוד) ולש תויטתסאבו ףוגה לש ינומרה גוצייב ,יזכרמ קלח םדאה
תואופק ןבור ויהש ,םייניבה ימי ינמא תויומד ומכ אלש ,הבר תושיגרבו תויחב תובצועמ
.העבה תורסחו
האב םלצא .השדחה תואיצמב ובלתשה - דבלב הקד הבכש יכ םא - םידוהיה םגש ריכזהל יאדכ
ןכו המיבהו שדוקה ןורא בוציעב ,תסנכה יתב לש הרוטקטיכראב יוטיב ידיל סנסנרה תונמא
.(תואמגוד המכ תואבומ תויפוקשה תרדסב) םירחא די-יבתכו ך"נתה לש םירוטיעבו םירויאב

המישר היוצמ תרבוחה ףוסב .סנסנרה תונמא ינייפאמ תא גצייל תוביטימ ורחבנש תוריציה
.הקמעהלו הרשעהל ,הרומל תיפרגוילביב
לש םייזכרמה םיגשומה תא וריכי םידימלתהש רחאל השעית תויפוקשה תנרקהש םיעיצמ ונא
,הביטקפסרפ ,תונורטפו תונמא ,תולוכשא ישנא ,םיטסינמוה :וללה םיפיעסב םייוצמה הפוקתה
,הלודנרימ הלד וקיפ ,הקררטפ :וז הפוקתב ולעפש תויזכרמ תויומד וריכי ןכו ,הנידמ ירע
.םינושה םינמאהו ראופמה וצנרול
םימוחתב םינמאה לע תועדה יגוהו םיטסינמוהה לש םתעפשה תא וניבי םידימלתהש בושח
תא בסהל שי ןכ ומכ .תויפוקשה תרדסבש תוריציה םע הפוקתה ינויפא תא ורשקיו םינושה
זא הגוהנ התייהש תונורטפה תטיש .ןמאל ןורטפה ןיבש רשקל םידימלתה לש םבל תמושת
םהיתוריצי רחבמ תא רוציל םהבש םירשכומל הרשפא ףאו םינמאה לש םדובכ תא התלעה
ינינב ,ומואודה תפיכ ,הזיל הנומה תנומת :המגודל) תונמאב השדחה םתסיפת תא אטבלו
.(אמורבש תיניטסיסה הלפאקב לובמה תנומת ,השמ לספ ,רוביצ


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©