תידוהיה תונכוסה תבוגת


תעד יולג
ןבלה רפסה יבגל ףותיש יא


ןובל ןויכרא תובידאב

:תרמואה לארשי-ץראב השדח תוינידמ לע ןבלה רפסב הזירכה טדנמה תלשממ
ןוטלש רוסמל ,הקיתעה ותדלומב ימואלה ותיב בוש םיקהל ידוהיה םעה תוכז תא חפקל .1
הילעה קיספהל ,ידוהיה בושיה לרוג תא הז ןוטלשל ריגסהל ,יחכונה יברעה בורל ץראה
וטאג םתדלומב םידוהיה םיחרזאל םיקהלו ןיסולכואה שילשל ועיגי םידוהיהש רחאל תידוהיה
.ילאירוטירוט
תרגסה ,יברעה רוראטה ינפב העינכ םינומא-תרפה לש וז תוינידמב האור ידוהיה םעה .2
םולשל יוכיס לכ רוערעו םיברעו םידוהי ןיב םוהת תירכ ,היביוא ידיב הילגנא ידידי
היהי אל ,ןבלה רפסב זרכומה .שדחה רטשמה .וז תוינידמ תא םילשי אל ידוהי םעה .ץראב
אלא םקוי אלו ,ימואל-ןיבה טפשמל דגנתמו ירסומ דוסי לכ רסוחמ ,היפכ לש רטשמ אלא
.עורזה חוכב
תונכסה לע רבכ העיבצה ,הילע ךמתסמ וליאכ ןבלה רפסה רשא ,תיתוכלמה הדעוה .3
:הז ןיעמ רטשמב תוכורכה
ןוטלשש ,םהיתופיאשו םהיצמאמ לכ לאל השעי יברע ןוטלשש םיענכושמ םידוהיה תויהב"
רשאמ םחלהל ורחבי םהש חינהל שי ירה ,תונכס-ברו קונח וטאגל ימואלה תיבה ךופהי הז
םיענ יתלב דיקפת היהי תיטירב תוינידמ דגנ תידוהי תוממוקתה אכדלו .הז ןוטלשל ענכהל
."יברע דרמ יוכידכ שממ
.וז הרהזאמ םלעתה ןבלה רפסה
לש םהיכרצו םמויקב עגופ וניא ותלואג לעפמו ,יברעה םעה םע ביר ידוהיה םעל ןיא . 4
.הילעל םיקוקז וינב ןיאו ,ידוהיה םעכ עקרקו תדלומ רסוחמ יברעה םעה ןיא .ברע-ימע
העייס רופלב תרהצהש הדימבו ,היבשות לכלו ץראל הכרבל התיה םידוהיה תובשיתה
הדעוה ךכ לע הדיעה רשאכ ,ברע ימע תוררחתשהל העייס הדימב הב - יטירבה אבצה ןוחצנל
.תיתוכלמה
היצקובורפה ירחא ררגנ אלו ,תומוהמה תונשב וליפא םולשל ונוצר הליג ידוהיה םעה
רחאל םג ,ול ענכי אלו רוראטל ענכנ אל ידוהיה םעה לבא .יברעה רוראטה לש הכשוממה
.ימואלה תיבה תרגסהב םיטסירוראטה תא תוצפל הטילחה טדנמה תלשממש
הנוחאה ותווקת תא תורכל תילגנאה הלשממה תרמוא הלשמ היה אלש לארשיל הרצ תעשב .5
.ותדלומל ךרדה תא וינפב םוסחלו
ותרזע טישוהש לודג םע לש הלשממ תאמ האב איהש ינפמ רתויב השק איה .תירזכא הכמ יהוז
וז הכמ.םיימואל-ןיב םינומא תרימשו תירסומ ה'גיטסרפ לע ןעשנ םלועב וחוכשו ידוהיה םעל
אל ידוהיה םעה .קתני אל וצראל לארשי םע ןיב ירוטסיהה רשקה .ידוהיה םעה תא עינכת אל
.וטאגל ימואלה ותיב תא ךופהל ןתי אלו ,וינב ינפב ותדלומ ירעש תליענ םע םילשי
םג םחוכ וישכעמ ולגי - המשנה םצרא ןינבב םחוכ תורוד השולש ךשמב וליגש לארשי יצולח
.תידוהיה תויממוקהו תדלומה ,הילעה לע הנגהב

לש הלהנהה

תינויצה תורדתסההו תידוהיה תונכוסה

םילשורי        

ןובל ןויכרא תובידאב


תלבק ירחא תירוטדנמה הלשממהו םידוהיה ןיב הדובעה ףותיש-יא תרוצ לע .(א"טק) 8 ,ןודנול
תלהנה םשב םיגיהנמ המכ םעטמ וז העידי תונותעל הרסמנ לארשי ץרא לע ןבלה רפסה
.תידוהיה תונכוסה
םילשוריבו ןודנולב תידוהיה תונכוסה יגיהנמ ןיב הז ןינעב תובושח תויוצעיתה ירחא
:םהו תיטירבה הלשממל תידוהיה תונכוסה לש םיסחיב םיינורקע םיוק תטיקנ לע םכסוה
םתילכתו ןבלה רפסה ןמ םיעבונה םינינעה לכב םשגתת הלועפ ףותיש יא לש תוינידמ
םינינעה ראש לכב ןמאנ הלועפ ףותיש היהי היה םלוא .לארשי ץראב ותמשגהל
היושעה הלועפ לכמ ענמיהל טלחהב םיצור םינויצה םיגיהנמה .לארשי ץראל םיעגונה
ןוצר םייק הז םע דחי ,ויתומגמו ןבלה רפסה תמשגהל איהש ךרד וזיאב עייסל
ןיא .םינוויכה ראש לכב הלשממה םע הלועפ ףותישל רשפאה לכ תא תושעל טלחומ
תודגנתה לע קרו ךא אוה רבודמה .הלודגה הינטירב דגנ הביא תלועפ לע רבדל
תונכוסה תלהנה יגיצנ ןיב .הינטירב תלשממ דצמ לארשי ץראב השדחה תוינידמל
ךישמת תידוהיה תונכוסה .ןודנולב 'וכו םילשוריב םיילמרונ םיסחי ויהי הלשממהו תידוהיה
,תידוהיה תונכוסה תרזע תא שקבת הלשממהש ןינע לכבו ירשפא חטש לכב הלועפ ףותישב
.ןבלה רפסה תוינידמ תא לעופל איצוהל םתדועתש םינינעה םתואל טרפ
םע שושיג תוחישב רבכ הסנכנ תידוהיה תונכוסה תלהנה יכ ,ונל םירסומ ךמסומ רוקממ
ןיא העש יפלש אלא ,דיתעל תידוהיה הילעה תוסכימ רבדב לארשי ץראב םייטירבה תונוטלשה
.תוישממ תואצות לע ןיידע עדוויהל
3 ךשמב םייקוח-יאה םילועה רפסמ תא תיחפת הלשממהש םינימאמ םיינויצ םיגוחב
תוסכיממ אלו ןבלה רפסב העובקה (ףלא 25) םיטילפה תסכממ םינורחאה תועובשה
.תוליגרה הילעה
םיגיהנמה .הואנא'זב םיטדנמה תדעו בשומ תארקל וישכע םיזכורמ םיינויצה םיצמאמה לכ
יללכל דגנתמה ןבלה רפסה דגנ הניד תא איצות םיטדנמה תדעו יכ ,הוקת יאלמ םיינויצה
תא גישהל ידכ טנמלרפב השק המחלמל סנכיהל ךרטצת הלשממה יכ םירובס םלוכ .טדנמה
לכ לע ,ןבלה רפסל םאתהב טדנמה ןוקיתל םימואלה רבח תצעומל השקב תשגהל ותמכסה
יטירבה טנמלרפב כ"חא םירוצעמהו הואנא'זב םיישקה יכ יאדוכ רבדה הארנ םינפ
דע תוחפה לכל השדחה תילארשי-ץראה תוינידמה תמשגהב תויחדלו םיבוכיעל ומרגי
.ויתסה תפוקת
ץראב הלודג תיביטקורטסנוק תינכת תמשגהל םיידוהיה םיצמאמה לכ וזכורי םייתניב
רשוכ יכ הלשממל הז בגא חיכוהל ידכ ,ןתבחרהו ןרוציב ,תודמעה קוזיחל לארשי
.ןתיא לארשי ץרא לש תילכלכה הטילקה
תונוש תוצראל עובשה ףוסב ואצי תידוהיה תונכוסה תלהנהמ םינוש םירבח .(א"טס) 3 ,ןודנול
הלהנהה ירבח .לארשי ץרא ןעמל תויפסכו תוילכלכ תולועפב חותפל ידכ הפוריא רעמב
הינמורב תולועפל ושגי םירחא םירבח .היבנידנאקס תוצראבו תפרצ ,היגלב ,דנאלוהב ורקבי
.היוואלסוגויבו