ימואלה דעוה תזרכה


הדוקפ םוי
ימואלה דעוה תזרכה
ימואלה דעוה תינכת


ןובל ןויכרא תובידאב

בושיה לע תרזוגה לארשי-ץראב השדחה התוינידמ רבדב הינטירב תלשממ לש הזרכהה חכונ
תיבה לעו ,ןיסולכואה שילשמ רתוי ותדלומב תווהל םלועל לכוי אל רשא טועימ לש דמעמ
תואמ לע בושיה םויה זירכי - ,תיברע-תיאניתשלפ הנידמב ידוהי וטאג לש דמעמ - ימואלה
:ויפלא
!הדיגבה תוינידמב ונל המחלמ
!תאזה תוינידמה לע יונבה רטשמב ונל המחלמ
!תואה ןתנת הז הדוקפ םויבו
םויו בושיה לש דכולמהו דחואמה וחוכל דקפמ םוי אלא ,ונל הזה םויה תוניקו לבא םוי אל
.ונמע לש הלואגה תוקתב ןודזה-תושקנתה תא ףודהל ותונוכנו ונוצר תנגפה
הכרעמ אל - תדלומהו המואה לרוג לע הלודגה תינידמה הכרעמב דחא שיאכ בציתנ הז םויב
.םידבכ תונברק ונתאמ שורדת רשא הכרעמ אלא ,םירובד לש הכרעמ אלו דחא םוי לש
!ירבע בושי
.וז לרוג-תעשב ךילא תואושנ ,הלואגלו הלצהל עוושמה ,ולוכ םעה יניע יכ ,רוכז
.הב חצנלו הכרעמב דומעל לכונ תעמשמהו תוירחאה ,תודחאה חוכב קר יכ ,עד
ימואלה דעוה
17.5.39 ,ט"צרת רייאב ח"כ ,םילשורי


        

ןובל ןויכרא תובידאב

עשפמ םיפח תחיצר דגנ אוה ידוהיה בושיה יכ הלשממה תעדוי אלה
םילשוריב ועריאש ,םיברע דגנ רורט ישעמ לש םירקמ לגרל :העידומ ימואלה דעוה תלהנה
.ירבעה בושיה דגנ םירומח םקנ יעצמאב תונוטלשה וטקנ ,םינורחאה םימיב ביבא-לת תברקבו
תידוהיה הרובחתה הקספוה םילשוריב ץראב םינוש תומוקמב לעופל ואצוה ןומהב םירסאמ
הרובחתה הקספוה םויה .םיברעב רגסיהל ווטצנ הפקה יתבו תודעסמה ,ריעבש םיוקה בורב
.בושיה יקלח לכמ ץראב רתויב הלודגה ריעה הקתונ ךכ י"עו ,ץראה יקלח רתיו א"ת ןיב
תצרמנה ותודגנתה תא ,תונוש תויונמדזהב ,םיארחאה ויתודסומ י"ע עיבה ירבעה בושיה
בושיה לש וז ותדמע .ץראב ןוחטבה תוחוכב העיגפ ישעמלו עשפמ םיפח םישנאב םקנ ישעמל
םינוילעה תודסומה ןיב לדבהה בר הז ןודינב יכ ,םהל עודי ןכו תונוטלשל בטיה העודיה
,ידוהיה בושיה לש םינוילעה תודסומה ןיבו ,רורטה ישעמ לע םיחצנמה ,תיברעה העונתה לש
.ול םידגנתמה
הרטמה תא גישת אל - וז איה ןישנועה תנוכ םא
תוארל ןיא ירה ,ידוהיה רובצה יפלכ הרומח ןישנוע תטישב תאז לכב תזחוא הלשממה םאו
רפסה" תוינידמל בושיה לש תדחואמה ותודגנתה תא רובשל התנוכ רשא ,םקנ תטיש אלא ,הזב
.וז תוינידמל ועינכהלו "ןבלה
,ירבעה בושיה .התרטמ תא גישת אל וז ןישנע תטיש יכ ,התעד תא הלגמ ימואלה דעוה תלהנה
אל תוננוגתה יכרדב אלא ,הפקתהו תומילא יכרדב אל "ןבלה רפסה" לש תוינידמה דגנ םחלנה
הלאה ןישנעהש םירוסיהו לבסה תורמל ,השדחה תוינידמל ענכיי אלו ןישנעה ינפמ עתריי
.ול םימרוג


        

ןובל ןויכרא תובידאב

ותמחלמ ןוגראל היתועצה תא תיבושיה הדעוה ינפל םויה האיבה ימואלה דעוה תלהנה
ףסונ .יקוח ףקות לבקת תאזה תוינידמהש הרקמב ןבלה רפסה תוינידמב בושיה לש
הילעה לע תוריזגה תרפה רבדב הדוקפה םויב בושיה תזרכהב ולבקתנש תוטלחהל
תללוכ ןבלה רפסה סיסב לע ומוקיש ןוטלשה תודסומב ףותיש יא רבדבו תובשיתההו
:תואבה תועצהה תא תאזה תינבתה
לש םידיקפתל בושיבש הריעצה הבכשה תרשכה י"ע בושיה לש ותוננוגתה רשוכ קוזיח .א
.םוריח תעש
תרצותב ותולתמ ימואלה קשמה רורחש םשל בושיה לש תילכלכה תוננוגתהה ןוגריא .ב
.תירבע תרצותו תירבע הדובע לע ותדמעהו הרז
('וכו תוימוקמ תוצעומ ,תוליהק ידעו ,תויריע) תוירבעה תוימוקמה תויושרה רורחש .ג
.תימואל תיבושי תושר תחת ןתדמעהו תונוטלשל תיביטרטסינימדאה הקיזה ןמ
טועימה לש ותוטלתשה לע יונבה םילשוריב םייקה ילאפיצינומה רטשמה לוטיב .ד
.תאזה ריעב ידוהיה בורה לע יברעה
.םיסינכמה הלשממה יתורישב שומישה םוצמצו הלשממהו רצואל םיסמה םולשת תקספה .ה
םע םירבדב אובל הלהנהה לע הליטה ,וללה תועצהב ןויד רחאל ,תיבושיה הדעוה
יכרדו תועצהה תניחב םשל תינכתה יפיעסמ ףיעס לכ רבדב םייבושיה םימרוגה
.ןתמשגה