דימ תולועפ עבות רעונה


דימ תולועפ עבות רעונה
רידא רדסמ
תודוקפ שקבמ רעונה
הפיחב םיטנדוטס תתיבש


ןובל ןויכרא תובידאב

ימואלה דעוהו תונכוסה תלהנה םע הפיחב ןוינכטה ידימלת לש תחלשמ השגפנ שמאו 'ו םויב
.ןבלה רפסב המחלמה רבדב הפיחב םיטנדוטסה רוביצ ישגר תא הרסמש םילשוריב
תתיבש ןינעב ונדו שיא 30 רפסמב שמא ופסאתה ןוינכטב םייללכה םינויצה םיטנדוטסה שוג
תצרמנ השירדב תאטבתמה םתדמע לע םיעידומ םה וב תעד יוליג ורסמ תונותעל .תבשה
ירמה לע הזרכהה תא םישגהל טרפבו ןבלה רפסה תוריזג דגנ תישממ הלועפב דימ ליחתהל
י"ע ולבקתנ יכ תחלשמהמ המרגלט הלבקתנש רחאל יכ ופיסוה הפ-לעב םלוא .יחרזאה
ירבחמ קר תבכרומ תחלשמה .השירדל םה םג ונענ התיבשה תא קיספהל ושרד םהו תודסומה
תחורא לע תבשב ורתיו םייללכה םינויצה םיטנדוטסה שוג ירבח .תדבועה לארשי ץרא שוג
.םיליפעמה ןרקל ומרת הרומתה תאו םירהצה
עוציב ןעמל הבחר הלועפב םיטנדוטסה רוביצ ליחתי וללה תושירדה הנלבקתת אל םא
תריחבו תודסומה תורטפתה תשירד :אוהו ןורחאה דעצב טוקנל ץלאנ םא וליפא ,ותינכת
לארשי ץרא שוג ירבחמ קלח לע םילבוק םה ףוסבל .הלצהה לעפמ תא םהידיל וחקיש תוגיצנ
.תבושה םיטנדוטסה רוביצמ ומצע תעד לע שרפש תדבועה


    

ןובל ןויכרא תובידאב


תודוגאו רעונה תויורדתסה לכ לש רדסימ הפיחב "תונרקה תיב" דיל ךרעב ברעב 9 -ב
םיננוכתמ וא םייארחא םידיקפת רבכמ םיאלממ םבור רשא ,שיא 7000 -כ ופתתשה .טרופס
הצובק לכ תעפוה םע רשא םישנא יפלא לש להק תפקומ התיה הבחרה .רדהנ היה הזחמה .ךכל
ר"ד .רוטפר .בו קי'צייבולוס ר"ד ורבד ףסאנה רעונה לא .תורעוס םיפכ תואיחמב ץרפ השדח
םירשע ךשמב ונלעפ המ ונל םילמסמ ,ירבעה רעונה ירבח ,םתא :ראשה ןיב רמא קי'צייבולוס
.וז ריעבו וז ץראב הנש
,תוליעפ רתי ונלוכמ ושרדי השדחה הבוגתב .חצוננ אל השדחה הבוגתב םגש הבורע ונל םעפה
םכתא ואריו הגלבהה חורל וניבה אלש הלא ואובי .תדלומה ןעמל תונברק רתיו תונמאנ רתי
ימ שי יכ ,חכוויהל ולכוי ונכותמ םירכנתמה םג .םתועט לע ודמעיו ןברק לכל םיכורד
ףוטע הזה רהה םידע .הזה רדהנה הלילה תא ורכזת םתאו םוי אובי .ונדיתע תא עבקיש
ןגהל םתעבשנ יכ ,תוינאב םיטטושמה ןויצ יבש םע ונתוא רשקמה הזה םיהו םישודק תונורכז
חוכ לכ תא תולגל העשה האב .ונמע רעונב רשואמה אוה ילארשיה רעונה .תדלומה לע
ךות אלא ,רבדה השעיי דבלב םירדסימבו תונגפהב אל .הרובגב םגו הריציב ,ןינבב ונתנומא
.ץמואב םחלהלו ,שאר ןיכרהל אל ןוכה ,ירבע רעונ .תימואל תועמשמ ךות ,םוי םוי הדמתה
.(לומתא "רבד"ב םסרופ) "גלשכ םכרפס ןיבלי םא" ץיבונועמש .ד לש וריש תא וארק לוק-םרב
:וז העובשב ףסאנה רעונה תא ןיול .ג הלהקה דעו ר"וי עיבשה ךכ רחא
.הלמב הלמ העובשה לע רזח רעונה ."םחלנו הנבנ ,ליפענ ,ענכיהל אל ונעבשנ"
.תוערואמה תונברק רכזל םוד תדימעב החתפנ הפיחב "הרוא" םלואב הדוקפה םויב הפיסאה
.ךברוא .א םאנ וירחא ,הלהקה דעו םשב יאה בר רב .ד חתפ
ןטק םע םג םא יכ ,הילגנא עדת .ונתדלומב ,ונצראב אלא טלקמב םיצור ונא ןיא :וירבדמ
.רקשי אל ונמע חצנו םיאבו םיכלוה םירטסינימ .םלוע םע םלוא ,ונא
,תורעיב םיעות לארשי ידליו םמד תא םיכפוש תובאה רשא םימיב :הרמא ןיקיה עבש-תב
ירחא ונחוכ המ תעדוי הלשממה ןיא !הזה רבדכ היהי אל .ונצרא ןינב תא קיספהל םיצור
ונב ,תונברק תואמ ונברקהש ירחאו ,הלילב הרימשלו םויב הדובעל םינש - םימד תונש שולש
,םישנו םירבג ,ונירענבו ונינקזב .ץורפי ןכו הברי ןכ ,ותיא ונעי רשאכו :קוספה םיוק
.י ירבד רחאל .ונממ תאז שרדיי םא ,ונתומל םג םעט היהיו ,ונייחל םעט היה .סייגתנ ונלוכ
:רוטפר .ב רמא ,רינשוק .יו תבש-ןב
ונילע ,ןקזלו רענל ,ידוהי לכל איה םישעמ תע .עשוינ הנגפהב אל םגו .םויה םירבד תע אל
תויהל לכונ זא קרו ולוכ בושיה דכלתי ,רעונה דכלתי ךכ םשל .ונמצע תוחוכ לע קר ןעשהל
- תילגיל יתלב תידוהי הילע רתוי היהת אל :ונמצעל רמאנ ,הלוגה תוצופתב ונמצעל תפומ
.איה תיקוח ,ץראל ידוהי לכ תילע


    

ןובל ןויכרא תובידאב

תושיגפ תרוש
:העידומ ימואלה דעוה תלהנה
עובש ינפל המסרפתנ רשא ןבלה רפסה תוינידמ דגנ ימואלה דעוה לש תטרופמ תינכת
.םינוש םיירובצ םיפוגו ימואלה דעוה תלהנה ןיב תושיגפ תרושב הנודינ ,םימי

םילשוריב תויוצעיתה
,הלהקה דעו דילש היריעה תדעו םע ,היריעב תידוהיה העיסה םע תובישי ומייקתנ םילשוריב
המייקתנ ןכ .דועו םיתבה ילעב תורדתסה ,ןידה יכרוע תורדתסה ,"לארשי תדוגא" כ"ב םע
לכ כ"ב לש הלודג הפסא ןיקשיסוא .מ רמו היריעב העיסה ירבח ,הלהנהה ירבח תופתתשהב
.םילשוריב תוירבעה תונוכשה
ישאר לכ תבישי ביבא לתב הסנכתנ לומתא ביבא-לת ביבס תוימוקמה תוצעומה
ףיקמו ידוסי ןויד היה .הלהנהה ירבח לש םתופתתשהב תובשומב תוימוקמה תוצעומה
םע ידימת רשקב דומעת רשא תמצמוצמ הדעו הרחבנ .הלועפה תינכתו בצמה לע
.ימואלה דעוה תלהנה

ביבא לתמ םיטנדוטס תחלשמ
(ץיבליסונ .יו ןיטשנורב .י) א"תבש םיטפשמו הלכלכל הובגה ס"היב לש םיטנדוטס תחלשמ
ןיקשיסוא ,מ .תולועפל תוארוה ושקיב םה .בצמה ןיינעב ןיקשיסוא .מ רמ םע לומתא וארתה
לועפלו ןוינכתה לשו תירבעה הטיסרבינואה לש םיטנדוטסה םע םירשקב דומעל םהל ץעי ...
.ףתושמב םתא

הילצרה היסנמגה ידימלת
תא תוטלחהב לומתא וחסינ ביבא לתב הילצרה היסנמגה לש תונוילעה תוקלחמה ידימלת
רוביצל םתאירק תאו ןבלה רפסה דגנ המחלמב הלועפ תוארוהל םיימואלה תודסומהמ םתשירד
.עקרקה לא הלפעהלו הרימשל ,הדובעל סייגתהל םידימלתה


    

יקסניטוב'ז ןויכרא תובידאב

םיטנדוטסה רובצ ברקב הבר תוחיתמ השגרוה ילגנאה טנמלרפב ןבלה רפסה רושיא םע
הפסאב .םיטנדוטסה רובצ לכ לש הלודג תיללכ הפסא המייקתה רקבב 'ה םויב .הפיחב
הניאש בושיה תודסומ לש תיטאה םתלועפ לע הרומח תרוקב םיפסאנהמ םיבר וחתמ וז
.תוריהמו תופיקת תולועפל העשה וצ םע םאתהב תדמוע
:ןוגכ תואסריג ועמשנ םימואנב
תוקוניתל ונתוא םיכפוהו הזה עירכמה עגרב רבד םישוע םניא ימואלה דעוה ינלטב
.ותדוקפל םיתייצמו יברל םיעמשנה ןבר תיב לש
...תוישממו תוידימ תוצרמנ תולועפ םישרוד ונא
רשא תא םישעמב םישגהל םיטנדוטסהו ולוכ רעונה לש םתשירד יוטיב ידיל האבוה
תומסיסה תא עצבל :ןותבשה םויב האחמה תופסאב תוזרכהב וריהצהש המ לעו טלחוה
.קנחה תוינכת םע םילשי אלו ענכיי אל בושיהש
.תידימ הבוגת ךותב בושי לש יחרזא ירמ לע דימ זירכהל תודסומהמ שורדל טלחוה
.שרדת רשא הלועפ לכל תימצע הברקהל םיטנדוטסה רובצ לש םתונוכנ העבוה
תולועפל ואציו םידומילה לספס תא ובזעי םיטנדוטסהש שרדש םאונה לש וירבד
.תורעוס תואושתב ולבקתנ תושורדה
תבש תתיבשו םידומלה תקספה לע זירכי םיטנדוטסה רובצש טלחוה םירהצב 12.30 -ב
דע דסומה ילתכ תא ובזעי אל םיטנדוטסה ימואלה דעול תחלשמ רוגישלו ןוינכטב
.םילשורימ תחלשמה רוזחתש
:תבותכ םע לודג רב טרס םיטנדוטסה ולת ןוינכטה ןינב תיזחל לעמ
.."םלוע דע ךערזלו היתתנ ךל האור התא רשא ץראה לכ יכ"

ימואלה שוגה לש זורכ
!םיטנדוטסה רובצל
רפסה דגנ הבוגתה לש םויבה חכונל םתורמרמתהו םיטנדוטסה ברקב רצונש בצמה רואל
שוגה םדקמ ,םעהו בושייה תא םידרהל ןויסנ חכונלו ,"ןנאש"ה בושיה לש ודצמ ,ןבלה
זירכהל ידכב תבש-תתיבש תזרכהו םיטנדוטסה רובצ לש ותוררועתה תא הכרבב ימואלה
תימואל תוררועתה הנבהל הלחתה הזב האורו ,יטילופה וקה יונשל ימואלה דעוה תא
.הנכסה חכונ
ורשכב ןימאמ אוה ןיא רשאב ימואלה דעול הרגושש תחלשמב ףתתשמ ימואלה שוגה ןיא
תומיזמל הפיקתה ותודגנתהב םעה תמחלמ תא להנל יחכונה ימואלה דעוה לש ותלכיבו
תריציו ימואלה דעוהו תונכוסה תורטפתה :איה ונתשירד .תיטירבה הלשממה לש קנחה
.םורח תעשל ןוילע דעו
תורטפתהל תצרמנה ותשירדל יוטב הב האורו תבשה תתיבשב ףתתשמ ימואלה שוגה
.ימואלה דעוהו תונכוסה