הקירמא


תשייבמ הקירמא
םידוהי ןוילמ
זייו ןאפיטס ירבד

    

יקסניטוב'ז ןויכרא תובידאב

רסמ ,תיאקירמאה תילכלכה הרבחה ר"וי ,רנסקאלפ דראנרב רמ .(א"טס) 20 ,קרוי-וינ
:תונותעל וז הרהצה םויה
ילב ,הכ דע רשאכ לארשי-ץראב היתולועפ לכב ךישמת תיאקירמאה תילכלכה הרבחה"
."השדחה תיטירבה הקיטילופל בל םיש
ץראב היחרזאו הקירמא לש היתויוכזש ,איה הקירמאב ימואל-ןיב קוחל םיחמומה תעד
לוכי יטירבה ןבלה רפסה ןיאש ,דחוימ יאקירמא ולגנא הזוח י"ע תוחטבומו תורומש
התמכסה ילב לארשי ץראב הלועפ לש חטש םושב וימוחת תא םצמצל וא ולטבל
.ןוטגנישאוב תירבה תוצרא לש תשרופמה
תא" םיפירח םיאטבמב המבה לעמ םויה הניג גניק רוטאניס .(א"טס) 20 ,ןוטגנישאו
."םידוהיב הינטירב לש התדיגב
אל" :רמאנ הב תונותעל העדוה םויה רסמ ,לוטס ןוטלס רמ סיסו'צאסאמ תנידמ לשומ
."לארשי ץראב ידוהיה ימואלה תיבה תא רגמלו לישכהל השרנ אלו ןתינ
(תכרעמה - סיאול רלקניס םסרופמה רפוסה לש ותשא) ,ןוספמט יטורוד העודיה תרפוסה
הביגמ איה וב ,לודגה יאקירמאה טקידניסל םיכיישה םינותעה לכב רמאמ םויה המסרפ
:תרמואו לארשי-ץרא לע יטירבה ןבלה רפסה לע
ןומיסנר דרול לש ותוחילשל המוד לארשי ץראב השדחה תיטירבה הקיטילופה"
."היקבולסוכ'צב
ץראב םידוהיה לע יברעה רוריטה תא קידצהל ידכ ,אשינו םר קומינ אוה ןבלה רפסה"
.לארשי
םעל םוריח תעש לש בצמבו םילגרה לע להקה לכ הדימעב .(א"טס) 20 ,קרוי וינ
ינומה תא הרותה תאירק תעשב םיניידו םינבר יפלא םויה ועיבשה ולוכ ידוהיה
ךחכשא םא" לבב ילוג תעובש לע הקירמא יבחר לכב םיידוהיה תסנכה-יתבב םיללפתמה
ורזחו תועמדב וצרפ םיבר ."יכרכזא אל םא יכיחל ינושל קבדת ,ינימי חכשת םילשורי
."םילשוריב האבה הנשל" :האירקה םע דחי םימעפ שלש העובשה לע
ינבר תצעומ .(םויה) רחמ וליחתי הקירמא יבחר לכב תולודגה תוידוהיה תונגפהה
היליבה םעל ריכזהל תשגרנ השקבב ירוברטנאקמ ןמשחל קרבמ םויה הצירה הקירמא
ידכ ץוחנה לכ תא תושעלו ,וז םוריח תעשב ידוהיה ך"נתה םעל ותבוח תא ילגנאה
.לארשי ץרא לע שדחה יטירבה ןבלה רפסה תא תוחדל
תא הקירמא ימעל ריבסהו ינקירמאה וידרב םויה ץרמנ םואנ אשנ זיוו ןפיטס ר"ד
ןימיל דומעל ,םואלו תד לדבה אלל ,ינקירמא חרזא לכ לש ותבוח תאו םידוהיה תדמע
לוועה דגנ לארשי ץראב םהיתויוכז םע םתנגהב םידוהיל עייסלו טפשמהו קדצה
.שדחה ןבלה רפסב יטירבה
תובבר םינורחאה םיימויה ךשמב לבק לארשי ץראב םוריח תעשל ינקירמאה דעווה
םעה תויוכזב תיטירבה תושקנתהה דגנ תושדחה ויתולועפל הכימתו דודע יקרבמ
םינוילימ 3 -ל בורק תונומה ,תוידוהי תויורדתסה ףלאכ .לארשי ץראב ידוהיה
.לארשי ץראב םוריח תעשל דעול הכימתה ןתמ תוריהמב ןהיניב תורחתמ ,םירבח


            

ןובל ןויכרא תובידאב

יוצק לכב לומתא וכרענ םידוהי לש תומוצע תונגפה .(רוקלאפ) 22 קרוי-וינ
הבש ,הריבכ םע תפיסא התיה קרוי-וינב ."ןבלה רפסה" לע האחמ םשל תירבה-תוצרא
יקספיל סיאול ,זייו ןפיטס ר"ד ,ראנגאו רוטנס עדונה יאקירמאה יאנידמה ומואנ
לע האחמו תונויצב הכימתו הדהא תועיבמה תומרגלטו תורגא ולבקתנ הפיסאל .םירחאו
.םיבר םיאקירמא םיגיהנמו םיאנידמ תאמ "ןבלה רפסה"
םעה לא האירקב הנופו "ןבלה רפסה" תא תופירחב הנגמ הפיסאב הלבקתנש הטלחהה
.ולוכ םלועב ידוהיה םעה לש ונומאב דוגבל אלש םירחבנה תיבב חוכיוה ברע יטירבה
ירבעה בושיה לש הפיקתהו הצימאה ותדמע םע האלמ תוהדזה תעבומ תדחוימ הטלחהב
.לארשי-ץראב
םילשורי ךחכשא םא" :ועבשנו םהידי תא תבשה ומירה תירבה תוצראב םידוהי ןוילימכ
"!ינימי חכשת
םידוהיה םידבועה ינומה .ביבא-לת םידבועה תורדתסה לש לעופה דעול .21 קרוי-וינ
לש היצרדפה .םכלש ןחבמה-תעשב םכנימיל דחא םכש םידמוע הדאנאקבו תירבה-תוצראב
דגנ לועפל הפוחד המרגלטב תיטירבה הדובעה-תגלפממ השרד הקירמא ילעופ
דגנ האחמ תלועפל םידבועה ינומה תא סייגלו הינטירב תלשממ לש הדיגבה-השעמ
."ןבלה רפסה"
לע התלכי לכב ןגתו םכתא תיהדזמ ונלש הדובעה-תעונת יכ ,חוטבו ךומס םכבל אהי
.לארשי-ץראב םידוהיה תויוכז

ןילמאה ,ןוטסנייפ ,גרבסולש


            

ןובל ןויכרא תובידאב

זייו ןאפיטס ירבד


ןלרבמ'צ רמ" :זייו ןאפיטס לש הלא וירבד תא איבמ "סמייט קרוי וינ" .19 קרוי וינ
התוא בותכיו רוזחי ילגנאה םעה ,םלוא ,תינמרג הבתכנ רופלב תרהצהש ,הארנכ ,רובס
."ןלרבמ'צ לש וידי תלוז ,םידיב ךא תילגנאב
הליעפ תוברעתהל תווקל ןיא הקירמא תלשממ לע ץחלה תורמלש םיבתוכה םינותע שי
הקירמא תלשממ לש התבושת .הילגנא י"ע וחטבוה הלש םיסרטניאהש רחאמ הדצמ
.ןבלה רפסה חסונ תא תימשר הלביק אל ןיידעש איה התוברעתה תא םישרודה םידוהיל