תונגפה


םילשוריב
הפיח תונגפה
ןיקצומ תירקב תונגפה
ץראה יבחר לכב תורעוס תונגפה
הדוקפה םויב בושיה תזרכה
הדוקפ םוי


יקסניטוב'ז ןויכרא תובידאב

תובוחרב םישנא ינומה ופסאתה רשאכ ,החיכש יתלבו השדח הרוצ שמא השבל ריעה
ןבלה רפסה יכ ,העידיה הרסמנ הפל הפמ ללכה ןמ תאצוי תוחיתמ השגרוה ריואבו
הלחש רודישה תקספה רקיעבו חצניש רשויה שגרב הנומאה ךכל המדק הארנכ .החדנ
.הללאמרל םילשורי ןיב וקה קותינ לגרל םיינכט םימעטמ

הרצוצח תעורת
הנגפהו םישנא ופסאתה םידדצה לכמו ךרעב 9 העשב עתפל העירה יברגומ עונלוק דיל
.ברו להקה ךלה עגרל עגרמ .הילע בוחרל ךרדב יבנלא בוחר ךרואל האצי תינטנופס
םיפתתשמה דחאו הכולהתה הרצענ םיימואלה םידבועה תורדתסה ידרשמ לומ ועיגהב
.היתונווכו הלשממה דגנ בהלנ םואנ םאנ

ינימי חכשת םילשורי ךחכשא םא
יעורז םימשה לא ומרוה םידי םיפלא תרשעו ברה להקה רצענ לודגה תסנכה תיב דיל
."!ינימי חכשת םילשורי ךחכשא םא" :העובשה הצרפ הבברה תויפמו םיבכוכה

תיקנעה הכולהתה
תובותכ םע םיטנרפסנרטו ןואגב הינפל ואשינ ןבל תלכת ילגד .הכרד תא הכישמה
הלאל תומוד תובותכו "רורחשה תמחלמ יחת" ,"תומ וא תורח" ,"!דר ,דגובה ןמצייוו"
יחת" תואירקו תדגובה הילגנא דגנ תואירק ועמשנ םיניגפמה ישארל לעמ ואשנתה
."ןדריה תודג יתשמ תירבעה הנידמה
דחא םאנ בושו הנגפהה בוש הרצענ תילאמשה תורדתסהה לש לעופה דעוה תיב דיל
.םיניגפמה
לודגה תסנכה תיב דעו דחא דצמ הילע תנפ יבנלא הצק דע בוחרה תא אלמ ברה להקה
.ינשה דצה ןמ
לגדה תא ףינהו גגה לע הלעו ספט והשימו הכולהתה הרצענ הלשממה ידרשמ דיל
לזרב יליטמו "ריבעמה" תונחת ידומע ,תואסנולק .יטירבה לגדה לש ומוקמב ירבעה
.הלשממה ידרשמל הסינכה תלד תא וצרפ םתרזעבש םירישכמל וכפה

תודועתו םיקית
תונוראו תונחלש ,תואסכ םג .ריינ תמרעל בוחרה ךפה הרהמ דעו תונולחה ךותמ וקרזנ
שאהו הלודגה הרודמה תא שאה תובהל וכחל הרהמ דע .הצוחה וקרזנ םיקית םיאלמ
.םיקחרמל התארנ

שאה תובהל
ועיגהש ,תיטירב הרטשמ תוחוכ .תונוילעה תומוקמבש םידרשמה תונולח ךותמ םג וצרפ
ןכו םתרזעל ועיגה אבצ תורמשמ .ריואב תוריל ולחה םה .להקה רוזפב ולחה ,םוקמל
ינפל בוחרה הקונ םתרזעבו ,"יחרזאה רמשמה" ירבח םע תוינוכמ יתש םתרזעל ועיגה
.שא-יזוחא ודמעש ,הלשממה ידרשמ

שאה יבכמ
.שאה יובכב ולחהו ןמז רוחיאב םוקמל ועיגה
הסיסתה תכשמנ סופדל תורסמנ הלא תורושש עגרב .תרבוגו תכלוה ריעב תוחיתמה
תוערואמה לע םיחחושמו תובוחרב םידמוע םישנא לש תוצובק תוצובקו הירק תובוחרב
.ורקש
."יחרזאה רמשמה" ירבחו םירטוש לש םירבגומ תורמשמ םיבבוסמ תובוחרב

הנגפהה יעוצפ
."הסדה"ל ואבוהש םישנא 8 ועצפנ הנגפהה ןמזב :ונל םיעידומ הלילב תרחואמ העשב
.השק עוצפ דחא םהיניב

הפיחב הנגפה

םעל היתוחטבהב הינטירב תדיגב לע התורמרמתה תא תידוהיה הפיח הניגפה שמא
.לארשי

ברעה תישארמ
לגדה ףנוה ףגוה הרצוצח תעורת לוקל .ןוינכטה רצח לא ויפלאב םרוז להקה ליחתה
לא לוקמרב םאנ ןוינכטה לש טנדוטס ;ןבלה רפסה תא ופרש וילע ,דקומ ךרענו ימואלה
בירקהל ןכומ רעונה לכ" :רמאו וירבד תא םייס םאונה .רצחב ףפוטצהש יקנעה ןומהה
."אוהש ןברק לכ

רפסה תפירש תעשב
תולוחכ תוצלוח ישובל םידחא וסינ ךכ רחא .הבר תובהלתהב "הוקתה" תא להקה לכ רש
.להקה רזפתה "ןמצייו האלה" ,"הלשממל זוב" תואירק ךות ."הנקזחת" תא רישל
.ימואלה יאבצה ןוגראה םעטמ םיזורכ וצפוה ברעב 9 'שב

םילשוריב הנגפהה

בוחרב ואבש ,םיריעצ תואמ המכ תב הנגפה םילשורי תובוחרב םואתפ הצצ שמא
דגנ תואירק ינימ לכ וארקו "הווקתה" תא ורש םכרדב .ופי בוחרל רבעמ רולסנ'צ
רצע - ופי בוחרב זוחמה לשומ תיבל הערפה לכ ילב ,םעיגהב .ןבלה רפסהו הלשממה
אלש םהל חיטבה אוה .ךופה ןווכב תכלל םיניגפמה תא שקבש ,ידוהי הרטשמ ןיצק םתוא
הדוהי ןב בוחרל התנפ הנגפההו תונכוסה דגנ תואירק ועמשנ .הנגפהב םהל ועירפי
ובצייתה תונכוסה די לע .הלשממל "זוב" תואירק ועמשנ ןמזה לכ .'גרו'ג ךלמהו
וקפתסה םיניגפמה םלוא .תולפנתה ידיל ועיגי אמש ,דחפ ךותמ תרשרשב םיניגפמה
.הרותה איהש ,הרהצהה תשודק לע יתד םואנ תעימשב
,םידמב םייטירב םירטוש ינשש ,ןייצל שי .ופ בוחרל דע ועגהו םכרדב ורזח םיניגפמה
- םוקמב ןמדזנש ,יטירב ןיצק תאמ .תדחוימ הדוקפ ולבק - םיניגפמה תא רזפל וסנש
.תובישי ידימלת לש םידגב םג ורסח אל .יתד טנמלא ווה םיניגפמה בור .קלתסהל
.תולוחכ תוצלוח םג וארנ םיניגפמה ןיב יכ ןייצל יאדכ

:םילשורימ ונרפוס עידומ תוצח ירחא
הילעה תקלחמ התצוה תויוצצופתהה ןמ האצותכ .תויוצצופתה 5 ועמשנ תוצחל בורק
ינש לא תילגנא רבוד םדא שגנ תוצח ינפל העש יצחכ .שאב הלוע איה תיתלשממה
,רעשה תא וינפל חתפל םהמ שרדו ,הילעה תקלחמ ןינב לע םירמושה ,םידוהיה םירטונה
.הלשממה לש תשלובב דבוע אוהש הדיעמה הדועת רטונל הארה הזה םדאה
רישכמב םירטונה ישאר לע ומלהש םישנא 4 דוע םינפל וצרפתה רעשה חתפנש רחאל
רדגה ירוחאמ םירטונה תא וכילשה כ"חא ,םילבכב םתוא ולבכו םהיתויפ תא ורשק ,ההק
םירטונה .םהיבור תא םג םירטונהמ וללש םה .הילעה תקלחמ לש רצחה תא הפיקמה
העיגהש הרטשמה .הינשו תחא תוצצופתה העמשנ םואתפו .םוקמב םילובכ םיבכוש וראשנ
.הסדהל םתוא הריבעהו םירטונה תא הררחש םוקמל

.ועצפנ אל םה
3 דוע ועמשנ .הילעה תקלחמ לש הינשה המוקב הפרש הצרפ תויוצצופתהה ןמ האצותכ
החלצה ילב התע דע םידבוע שאה יבכמ .ודיב לק עצפנ ידוהי שרח רטוש ,תויוצצופתה
.בוחרה לכ תא הסכמ ןשע .הביבסה לכ תא ושיערה תויוצצופתהה .הפרשה יוביכב הבר

העדוה ,רוחש םפש לעב היה רעשה תא חתפל ונממ שרד רשא םדאהש רפס םירטונה דחא
.הלבקתנ םרט תימשר


    

ןובל ןויכרא תובידאב

בושיה לש וז הזרכה םידי תמרהב הלבקתנו הארקנ הדוקפה םויב לומתא תופסאה לכב
.לארשי-ץראב ירבעה
רשא לארשי-ץראב השדחה התוינידמ לע הזירכה תיטירבה הלשממהו ליאוה
לכל תושחכתהו לארשי-ץרא לע לארשי םע לש תוירוטסיהה תויוכזל תורכנתה :הנכת
ליאוה ,וצראב ימואלה ותיב תמקהל לארשי םעל עייסל תויגיגחה היתויובייחתה
דועב ןיטולחל התקספהל תינכת הנכותו תידוהיה הילעה לע םישק םילבכ ולטוהו
חטבוהו ,עקרק תשיכר לע וישכעמ ולטוי םירומח תולבגהו םירוסיאו ,רצק ןמז
,תאזה ץראה תממש לע רומשל
הנש תואמ הנומשו ףלא ךשמב לארשי םע לש המוקתו רורחש תפיאשו ליאוה
תובהלתהבו םלש םע יצמאמב םקוהש תובשיתהה לעפמו ,תירזכאו השק הכמ התכוה
ימואלה תיבל ביואו אנוש יברע ןוטלש ידיב רגסוה םינומה
אלו םוקת אל הדיגבה תוינידמש ,םלועה לכ לבק ירבעה בושיה םויה זירכמ
הלישכהל ןברק לכ ול רקיי אלו ויתוחוכ לכב הדגנ םחלי ירבעה בושיה .היהת
תודוסי לע ןוטלש תודסומ תמקהל ודי ןתי אל בושיב שיא םוש .לאל המישלו
.םהב ףתתשי אלו תאזה תוינידמה
לארשי תילעל תיתורירש הלבגה םושב הדוי אלו ריכי אל ירבעה בושיה
ץראל תולעל ונמע ינב לש תיעבטה םתוכז תא עיקפי אל םלועב חוכ םוש .וצראל
תאזה ץראב ידוהי שיא לכו ,וליפעי םיליפעמה .הכותב תויחלו התונבל ,םתדלומ
.םהינפב וירעש תא חתפיו םהל רוזעי
הנברוחב ץראה תמדא תא ריאשהל הרזגה םע םילשי אל ירבעה בושיה
ומדו ובלח תא הל ןתי ,התויחהלו הננוחל הב קבדי עקרקל בערה ונמע .היתוממשו
.הנממ והדירפי אל חוכ םושו
םש ,תיטירבה הלשממה לש השדחה תוינידמה דגנ הכרעמב ודמעב ירבעה בושיה
ולרוגל תיטירבה המואה לש הבל ישחרבו הלודגה תיטירבה היטרקומדב ותונמאנ תא
חורל ןיבי לודגה יטירבה םעהש הנומא רודח אוה .ויתופיאשו ולבס ,לארשי םע לש
ותדלומב ותמוקת לע קבאנהו ויתוצופתב הילכל ןודינה םע תמחלמ - ותמחלמ
.הדיחיה
תוינידמל ענכיי אל ,ולש רורחשה תמחלמב דחואמו דכולמ ,ירבעה בושיה
:עבשנו ודי תא םירמ אוהו ,לארשי םע לש הנורחאה ותוקת תא לסחל תנווכמה

."טוקשא אל םילשורי ןעמלו השחא אל ןויצ ןעמל"    

ןובל ןויכרא תובידאב

,ןותבש םוי אוה ,הלילה תוצח ירחא דעו רחשה תולעמ (18.5.39) ט"כ ישימח םוי ,םויה
.דקפמו הנגפה ,האחמ
הרובחתה ,רחסמהו הישעתה ,הכאלמהו הדובעה יפנע לכב הלוכ ריעה תובשת הז םויב
תולכורהו רחסמה .םירוגס ויהי תודעסמהו הפקה יתב ,םיעושעשה יתב .'וכו העונתהו
.םידומילמ ותבשי ריעב רפסה יתב לכ .םירוסא ויהי תובוחרב
:הלאה תומוקמב ביבא לת יחרזא וסנכתי רקובב 9 העשב
.ןנאש הונב קילאיב .נ.ח םש לע ס"היבב (1
."הילצרה" היסנמגב (2
.(ט"סרת תורדש) - "המיבה" תיב די לע רככה חטשב (3
.ריאמ ןג חטשב (4
.םיה תפש לע ,לאומס טרברה רככ חטשב (5
.ןמשירפ בוחר ,יודרונ-לת ס"היבב (6
.י"בא בוחר ןרק ,יודרונ 'דש (7
תאמ תוטרופמ תוארוה ולבקי םינושה םייעוצקמהו םייביטרופסה םידוגיאה ירבח
.םסוניכ תומוקמ רבדב םהיזכרמ
הנגפה תכולהת

דחא לכ ינפ לע הכולהתה רובעב .ןוידטציאל ךרדב הנגפה תכולהת רדתסת רקובב 9 העשב
.הלאה תומוקמב זכרתיש להקה הילא ףרטצי ,םיסוניכה יזכרממ
םע תופסא

ימואלה דעוהו תידוהיה תונכוסה חוכ יאב ומאני הב רשא ,םע תפסא ךרעית ןוידטצאה חטשב
.הדוקפה םויב בושיה תזרכה תא וארקיו ,ביבא-לת תיריע שארו
םעה תפסאב ףתתשהל ולכוי אל םתואירב בצמ וא םליג תאפמ רשא ריעה יחרזא
.ןוידטצאב
,תויורדתסהו תודסומ חוכ יאב ומאני םש ,םעה תיבב םירהצב 12 העשב ופסאתי
.בושיה תזרכה ארקתו
.םישודקל הרכזאב הנחתפת תורכזנה תופסאה
דקפמ

שיא ,בושיה ירגוב לש םוריח תעשל דקפמ ךרעיי ,הלילב 10 העש דעו םעה תופסא רמג םע
םיעובקה םיזכרמב דקפתל םישרדנ הז ליגב ריעה יחרזא לכ .35 דעו 18 ינבמ השאו
.דקפמה ירדס לע תדחוימה העדוהב םיטרופמה
יאופרה תורשה

ויהי םיינרות תחקרמ-יתב .הקספה לכ לוחת אל תואפרמבו םילוחה יתבב יאופרה תורישב
תחקרמה יתב םיחותפ ויהי הז דבלמ .תונותעב םסרפתתש המישר יפל ,םויה לכ ךשמב םיחותפ
אל הארוה הנתינ םידחוימ םיתורישב םידבועל .הכולהתה ךרוא לכל תופסאהו הכולהתה תעשב
.םתדובע תא קיספהל
בכרה לכ תעונת

.הרוסא - 'וכו עונפוא ,םיינפוא ,תוינוכמ - םייטרפהו םיירובצה בכרה ילכ לכ תעונת
10 רקסניפ בוחר ,יחרזאה רמשמה תדקפמ תאמ ןוישר ןתניי ללכה ןמ םיאצוי םירקמב
.(5-3 ,1-11 תועשב)
.הלועפה תדעו רושיא תונועט הכולהתב ואשיש תואמסיסו תובתכ לכ
להקל תוארוה

.תוירחאו דוכיל ,תעמשמ ךותמ וחוכ תא ןיגפי בושיה
םילגד ופנוי אל תודסומו םיתב לע .םילמסו תובתכ אלל םיימואל םילגד קר ופנוי הכולהתב
.ללכ
דוקשל םישקבמ םירוההו ,תופסאבו הכולהתב תופתתשהה הרוסא 15 ליג דע םידלי לע
.וז הארוה יולימ לע
להקה .רדסה לע וחקפי ,םידחוימ םיטרס ידונע ,היריעה די לעש יחרזאה רמשמה ירבח
.םהיתוארוה לכל תייצל שרדנ
הדוקפה םויל תינוריעה הלועפה תדעו


    

ןובל ןויכרא תובידאב

תימשרה העדוהה חסונ
היסנמיגל 'גרו'ג ךלמה בוחרמ הכולהת ךרעו םידוהי לש לודג ןומה ףסאתה צ"החא 4 -ב םויה
דיל ופי בוחרב ופסאתה שיא ףלאל בורק םלואו ,רזפתנ םימואנ המכ ואשינש רחאל .היבחרבש
.רזפתהל ןומהה ליחתה 9 -ל 8 ןיב .הנגפה דוע הכרענש םוקמב "ןויצ" רככ
הלשממה סחי לע תוחמל ידכ הפיחב לצרה בוחרב םידוהי לש לודג רפסמ ףסאתנ רקובה
.רזפתה כ"חאו הילעל

לעמה-תוינידמב המרח דע
תאזה המחלמהו ,ותמחלמו ןסויגב בושיל הרזע לע תוצופתהמ תועידי ונילא תועיגמ העש העש
םעה ינפל ךלי רעונהו השדחה תוינידמב המרח דע םחלינ .םישעמב םיתרחמ רחמ זרכות
תורשע רעונל ודמעי ירה ,רוחשה רפסה ףרשיי רעונה שאבש םיצור םתא םאו ,םעה תא ליבויו
.םעה תא רישכהל ךרדה הלק אל .הלוגבו ץראב םיפלא

וללחל תתל אלו רורחשה לגד תא םירהל
לגד תא םירהל קר אל לטומ ונלוכ לע :רתויב השקה תיזחב םידמוע םתא ,ימלשורי רעונ
תא ונרהזהשכ הדוקפה םויב .וללחל והשימל תתל אל םג אלא ,המרב ותאשלו ,רורחשה
ךותמ אלא ,והשימ יניעב ןח אוצמל ידכ תאז ונישע אל ,תורגתהמ ורהזה ,רובצהו העונתה
תואירק ועמשנ) ןודז תלשממב קר םא יכ ,יטירבה םעה םע המחלמב ונדמעוה אל דועש הרכה
לודג םע ונירוחאמ .הילגנא דובכ לע רומשל האירקב ונינפ ,תורחא תונידמ םג הריקפהש,(זוב
דומענ בזכאתנ םאו ,תבשק ןזוא אצמנש םינימאמ וננהו ,תיטרקומדה תיזחב היהנ ונא .תיזחב
םיפלא תואמ ואצמיי םימע לרוג ערכוי םאש הנומא ךותמ ונתדלומ לע דומענ ,ונשפנ לע
רקיי אל .הנש 20 ינפלמ האיגשה התואל התע רוזחנ אל .לרוגה יצרוח ןיב ויהיש םידוהי
.ןברק לכ
הרזפתה םאונה תשירדב .םילשוריב תינומה תודקפתהל-רעונה תא םאונה ארק וירבד ףוסב
.טקשב םשורה תבר הנגפהה

הברעתה אל הרטשמה
הלאב קר אל) תוצוחב .הדוקפה םויב הגהנש ומכ וז התיבשבו הנגפהב םג הגהנ הרטשמה
השגפ הנגפהה .אבצ וא םירטוש וארנ אל (ריעה זכרמב םג אלא ,םיניגפמה ורבע םהבש
תינוכמה הבבוס םיניגפמה תשירדלו םירטוש המכ םע תניירושמ תינוכמ הכרד תלחתהב
רככב ריעה זכרמב םידוהי םינומה בוש וזכרתה ברע תונפל .םוקמה תא הבזעו תינרוחא
םיריש ורש ,ןבלה רפסה דגנו הלשממה תדיגב דגנ תואירק וארק ,ופי בוחרבש ןויצ עונלוק
תשגהל םילוחה יתבב תוינתחדק תונכה ושענו הבר תוחיתמ הררש .הכורא העש ךשמב וניגפהו
תרישב זוחמה לשומ ידרשמ דע םג תשגל םיניגפמל הנתנו העירפה אל הרטשמה םלוא .הרזע
הדוהי ןב תובוחרב וכרענ תויקלח תונגפה .רזפתה להקהו תויושגנתה לכ ועריא אל ."הוקתה"
.'גרו'ג ךלמהו
.תורוגס וראשנ תויונחה םלוא ,ריעה הטקש הנגפהה ירחא


    

יקסניטוב'ז ןויכרא תובידאב

םיטנדוטסה רובצ ברקב הבר תוחיתמ השגרוה ילגנאה טנמלרפב ןבלה רפסה רושיא םע
הפסאב .םיטנדוטסה רובצ לכ לש הלודג תיללכ הפסא המייקתה רקבב 'ה םויב .הפיחב
הניאש בושיה תודסומ לש תיטאה םתלועפ לע הרומח תרוקב םיפסאנהמ םיבר וחתמ וז
.תוריהמו תופיקת תולועפל העשה וצ םע םאתהב תדמוע
:ןוגכ תואסריג ועמשנ םימואנב
תוקוניתל ונתוא םיכפוהו הזה עירכמה עגרב רבד םישוע םניא ימואלה דעוה ינלטב
.ותדוקפל םיתייצמו יברל םיעמשנה ןבר תיב לש
...תוישממו תוידימ תוצרמנ תולועפ םישרוד ונא
רשא תא םישעמב םישגהל םיטנדוטסהו ולוכ רעונה לש םתשירד יוטיב ידיל האבוה
תומסיסה תא עצבל :ןותבשה םויב האחמה תופסאב תוזרכהב וריהצהש המ לעו טלחוה
.קנחה תוינכת םע םילשי אלו ענכיי אל בושיהש
.תידימ הבוגת ךותב בושי לש יחרזא ירמ לע דימ זירכהל תודסומהמ שורדל טלחוה
.שרדת רשא הלועפ לכל תימצע הברקהל םיטנדוטסה רובצ לש םתונוכנ העבוה
תולועפל ואציו םידומילה לספס תא ובזעי םיטנדוטסהש שרדש םאונה לש וירבד
.תורעוס תואושתב ולבקתנ תושורדה
תבש תתיבשו םידומלה תקספה לע זירכי םיטנדוטסה רובצש טלחוה םירהצב 12.30 -ב
דע דסומה ילתכ תא ובזעי אל םיטנדוטסה ימואלה דעול תחלשמ רוגישלו ןוינכטב
.םילשורימ תחלשמה רוזחתש
:תבותכ םע לודג רב טרס םיטנדוטסה ולת ןוינכטה ןינב תיזחל לעמ
.."םלוע דע ךערזלו היתתנ ךל האור התא רשא ץראה לכ יכ"

ימואלה שוגה לש זורכ
!םיטנדוטסה רובצל
רפסה דגנ הבוגתה לש םויבה חכונל םתורמרמתהו םיטנדוטסה ברקב רצונש בצמה רואל
שוגה םדקמ ,םעהו בושייה תא םידרהל ןויסנ חכונלו ,"ןנאש"ה בושיה לש ודצמ ,ןבלה
זירכהל ידכב תבש-תתיבש תזרכהו םיטנדוטסה רובצ לש ותוררועתה תא הכרבב ימואלה
תימואל תוררועתה הנבהל הלחתה הזב האורו ,יטילופה וקה יונשל ימואלה דעוה תא
.הנכסה חכונ
ורשכב ןימאמ אוה ןיא רשאב ימואלה דעול הרגושש תחלשמב ףתתשמ ימואלה שוגה ןיא
תומיזמל הפיקתה ותודגנתהב םעה תמחלמ תא להנל יחכונה ימואלה דעוה לש ותלכיבו
תריציו ימואלה דעוהו תונכוסה תורטפתה :איה ונתשירד .תיטירבה הלשממה לש קנחה
.םורח תעשל ןוילע דעו
תורטפתהל תצרמנה ותשירדל יוטב הב האורו תבשה תתיבשב ףתתשמ ימואלה שוגה
.ימואלה דעוהו תונכוסה


    

יקסניטוב'ז ןויכרא תובידאב

לע תעדה-יולג תא זוחמה לשומ ידרשממ ןיקצומ-תירק תצעומ הלבק םימי המכ ינפל
.(ןבלה-רפסה) השדחה תוינידמה
:ונכת הזו בתכמ ףוריצב ל"נה תעדה-יולג תא הצעומה הריזחה לומתא
ותקוחו טדנמה תודוסי תא סורהל ןוכתמ הז תעד יולגו ליאוה ,זוחמה לשומ דובכל"
ותוכלמ דוה תלשממ הילע הלבקש ,תושדוקמה תויובייחתהה תא טלוב ןפואב ריפמו
הדועתב ריכהל םיאשר ונניא ,רדסו קוח ירמוש םיחרזא רותב ,ןכל ,לארשי םע יפלכ
."'בכל התוא םיריזחמו ,תיקוח הדועתכ וז