תפרצןובל ןויכרא תובידאב

תשגרנ האירק


'גרו'ג רמ יתפרצה ץוחה רטסינימ ינפב הבציתה תינויצ תחלשמ .(א"טס) 20 סיראפ
.לארשי ץראב ימואלה תיבה תלצה םשל ברעתהל תשגרנ האירקב וילא התנפו הנוב