1917 רבמבונב 2 ,ץוחה דרשמ
,רקיה דלישטור דרול
תופיאשל הלש הדהאה תזרכה תא ותוכלמ-דוה תלשממ םשב ךל רסומ ינירה בר גנועב
:ודי לע הרשואו טניבאקל השגוהש ,תוינויצ-תוידוהיה
לארשי ץראב ידוהיה םעל ימואל תיב לש ודוסיי לע הפי ןיעב הטיבמ ותוכלמ-דוה תלשממ"
רבד םוש השעיי אלש רורב יאנתב ,וז הרטמ לש התגשה תא לקהל ידכ היצמאמ בטימב השעתו
,לארשי ץראב תומייקש ,תוידוהי-יתלב תודע לש תויתדהו תויחרזאה תויוכזב עוגפל לולעה
."תרחא ץרא לכב םידוהי לש ינידמה םדמעמבו םהיתויוכזב וא
.תינויצה תורדתסהה לש התעידיל וז הזרכה איבת םא הדות ךל ריכזא
תונכב ךלש
רופלב סמיי'ג רותרא

:הרהצהל עקרה
תא םדקל הינטירב תא סייגל תינויצה העונתה יגיהנמ וסינ הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ םע
לארשי ץרא תא לולכל הפאש המצע הינטירב .לארשי ץראב תידוהיה הנידמה תמקה ןויער
ידכ תירבה תוצראב להקה תעד לע עיפשהל םיכרד השפיחו המחלמה רחאל התעפשה םוחתב
היסור יגיהנמ לע עיפשהל הינטירב התוויק ןכ .המחלמל סנכהל ןוסליו אישנה תא עינהל
םע םירשק רשק ןמצייו םייח ר"דה .הינמרג םע דרפנ םולש לע ומתחי לבל םידוהיה תועצמאב
,הל עייסל היושע תונויצב הכימת יכ הענכתשה הינטירב תלשממש רחאלו םייטירב םיאנידמ
ץוחה רש רגיש ,הילגנאב םיללובתמ םידוהי םיגיהנמ המכ לש םיסוסיה לע הרבגתהש רחאלו
.תינויצה תורדתסהה רובע דלישטור דרולל אבה בתכמה תא ,רופלב סמיי'ג רותרא ,יטירבה
חסונב ןכמ רחאל הללכנו העונתה תמקה רחאל ןושארה ינויצה ןוחצנה התיה רופלב תרהצה
.לארשי ץרא לע יטירבה טדנמה

,א"משת םילשורי ,1897-1979 הנידמה תודלותב םיכמסמ ץבוק ךותמ
.19-20 מ"ע ,ןוחטבה דרשמ ,צוה ,ןמרוורב הזבג תירונ הכרע