ןיבל ,רבעשל ביואה תומצעמ ,תובשומ לש חופיסה תומגמ ןיב הרשפ התיה םיטדנמה תטיש
יכ עבק םימואלה רבח לש תירבה רפס לש 22 ףיעס .תומואה לכל תימצעה הרדגהה ןורקע
שי ,ןמצע תושרב דומעל םדוקה ןוטלשל תופופכ ויהש תונידמה ןתוא יבשות ולכוי םרטב"
ןבצמ וא ןנויסנ ללגבש ,תומדקתמו תורואנ תונידמ ידיב וללה םימעה תכרדה תא דיקפהל
וז הכרדה .ןמצע לע הלבקל ןה תומיכסמו וזה תוירחאה תא ןהילע לבקל הנלכות יפרגואיגה
תירבה תונב וטילחה ומר-ןאס תדיעוב ".םימואלה רבח םעטמ טדנמ רותב ןהידיל רסמת
הרשיא םימואלה רבח תצעומ .הינטירבל לארשי ץרא לע טדנמה תא קינעהל 1920 לירפאב
םיעטק ןלהל .רופלב תרהצה םויקל הינטירב תוירחא תא ללכ רשא וחסונ תאו טדנמה תא
:טדנמה חסונמ םירחבנ

22 ףיעסה תוארוהל ףקות ןתמ םשל ,ןהיניב ומיכסה תוירקעה המכסהה תולשממו :ליאוה
,ל"נה תומצעמה ידי לע רחבתש תירוטדנמ הנידמ ידיל רוסמל םימואלה רבח לש תירבה רפסמ
;ןדי לע ועבקיש תולובגב ,תינמותועה תורסיקל םינפל תכייש התיהש ,י"א לע ןוטלשה תא
הלשממהש ,ןהיניב תוירקעה המכסהה תולעב םג ומיכסה ל"נה ףיעסה יפ לעו ליאוה
1917 רבמבונל ינש םויב הנושארב הנתינש ,הזרכהה םויק לע תיארחא היהת תירוטדנמה
תיב דוסי םשל ,המכסהה תונידמ רתי ידי-לע הרשאתנו ,הינטירב ךלמ מ"וה תלשממ ידי-לע
ןהיתויוכזב עגפי רשא רבד םוש השעי אלש שרופמ יאנתב ,לארשי ץראב לארשי םעל ימואל
לש יטילופה םדמעמב וא ץראב תואצמנה תוידוהי יתלבה תודעה לש תויתדהו תויחרזאה
;תרחא ץרא לכב םהיתויוכזו םידוהיה
שמשמה ,לארשי ץרא ןיבו ידוהיה םעה ןיב ירוטסיה רשק תואיצמ הרכוה ךכ ידי לעו ליאוה
;תאזה ץראב ימואלה ותיב תא שדחמ תונבל דוסי
הנוממה ,טדנמה לעבל הינטירב ךלמ ותוכלמ דוהב ורחב תוירקעה המכסהה תולשממו ליאוה
;לארשי-ץרא לע
רושאל ושגוהו ןלהל םיאבה םיפיעסב וחסונ לארשי ץראל עגונב טדנמה יאנתו ליאוה
;םימואלה רבח תצעומל
ומצע לע ליטהו לארשי ץרא לע טדנמה תא וילע לביק הינטירב ךלמ ותוכלמ דוהו ליאוה
:ןלהל םישרופמה םיאנתה יפל םימואלה רבח םשב לעופל ואיצוהל
:ןלהל בותככ טדנמה יאנת תא םימואלה רבח תצעומ הזב תרשאמ ןכל
היהי אל אוהש המכ דע ,הלהנההו קוקיחה תניחבמ אלמ חכ-יופי היהי טדנמה לעבל - 1 ףיעס
.הזה טדנמה יאנת י"ע לבגומ
םיילהנימ ,םיינידמ םיאנתב םשות ץראהש ,הז לע יארחא היהי טדנמה לעב - 2 ףיעס
תאו ,המדקהב תוחנהה יפל ,ידוהיה ימואלה תיבה תמקה תא וחיטביש ,הלאכ םיילכלכו
לכ לש תויתדהו תויחרזאה תויוכזה תרימש תא ןכו ,ימצע ןוטלש לש תודסומה תוחתפתה
.תדל תד ןיבו עזגל עזג ןיב הילפה ילב ,י"א יבשות
.תאז ושרי םיאנתהש המכ דע ,ימוקמה ימצעה ןוטלשה תא דדועת טדנמה תלשממ - 3 ףיעס
התדועתש ,ירובצ דסומכ רכות ("תידוהי תונכוס") םידוהיה לש המיאתמ תוגיצנ - 4 ףיעס
דע ,םירחאו םייתרבח םיילכלכ םינינעב התא דחי לועפלו לארשי-ץרא תלשממל ץעיל היהת
עייסל ןכו ,ץראב ידוהיה בושיה ינינעלו ידוהיה ימואלה תיבה תמקהל םיעגונ וללהש המכ
.טדנמה תלשממ לש התחגשה תחת דימת ,ץראה תוחתפתהב קלח תחקלו
בשחת ,םיאתמ ןפואב תדסוימו תרדוסמ טדנמה לעב תעדל איהש ןמז לכ ,תינויצה תורדתסהה
הינטירב ךלמ ותוכלמ דוה תלשממ םע תוצעיתה ךותמ ,םיעצמא טוקנת איה .וזכ תוגיצנל
ימואלה תיבה תמקהב רוזעל םיצורה םידוהיה לכ לש םתופתתשה תא חיטבהל ידכ הלודגה
.ידוהיה
קלח הריכחב וא תותימצב ןתני אלש ,ךכ לע תיארחא היהת תירוטדנמה הלשממה - 5 ףיעס
התחגשה תחת אוהש ןפוא הזיאב םשות אלו ,היהתש וזיא הרז ץרא תלשממל לארשי ץרא חטשמ
.וזכש הרז הלשממ לש
בושיה יקלח רתי לש םתדמעו םהיתויוכז תא חופיקמ החיטבהב ,לארשי-ץרא תלשממ - 6 ףיעס
תרכזנה ,תידוהיה תונכוסה םע תופתושב ,עייסתו תירבעה הריגהה לע םיתואנ םיאנתב לקת
רקפה תומדאו הלשממה תועקרק תוברל .ץראב םידוהיה לש הפופצ תובשיתהל ,4 ףיעסב
.רובצה יכרצל תושורד ןניאש
ואובי הז קוחב .תוחרזאתהה קוח תעיבק לע תיארחא היהת לארשי ץרא תלשממ - 7 ףיעס
תוחרזאה תשיכר תא ץראב עבק תבישי םיבשייתמה םידוהיה לע לקהל םינווכמה םיפיעס
.תילארשי-ץראה

,תולשממה דוע לכ .לארשי ץראב לטובי ,רבעשל תינמותועה תורסיקב לבוקמה גהנמה
לע ערפמל הנרתוות אל ,1914 טסוגואל ןושארב ל"נה תויוניסחהו תויוכזהמ ןהיניתנש
תויוניסחהו תויוכזה ושדחתי ,םיוסמ ןמזל ןלטבל הנמכסת אל דוע לכ וא ,ןשדחל ןתוכז
תולשממה תמכסה יפל - םייונישב וא םתומלשב ,טדנמה ףקות רמג ירחא דימ וללה
.תונינועמה
ומכ םירזל בורעי ץראב רטשמהש ,ךכ לע תיארחא היהת תירוטדנמה הלשממה - 9 ףיעס
.םהיתויוכזל רומג ןוחטב ,ץראה ידיליל
,םהיתודעו םינושה םימעה ינב לש תוישיאה תויוכזה תרימשל הרומג תוברע ןתנת ןכ ומכ
קוחל םאתהב לועפל תואצומ ותלהנהו שדקהה לע החגשהה ויהי דוחיב .םייתדה םהינינעו
.םישדקהה תונקתלו יתדה
יזוח םילח ,לארשי-ץראמ םיעשופ תרגסהל עגונב םידחוימ םימכסה ושעיש דע - 10 ףיעס
.לארשי ץרא לע םג תורז תולשממ רתיו טדנמה תלשממ ןיב םימייקה הרגסהה
לש םיסרטניאה לע רומשל ידכ םישורדה םיעצמאה לכב זחאת לארשי ץרא תלשממ - 11 ףיעס
תויובייחתהה תולובגב ,אלמ חכ יופי הל היהיו ץראה תוחתפתה םע רשקב רובצה
תחת דימעהל וא רובצה ןינקל תושעל ,טדנמה תלשממ המצע לע הלביקש תוימואל-ןיבה
תודסומהו םיתורשה ,םיירובצה םילעפמה וא ץראבש םייעבטה תורצואה לכ תא התחגשה
,ץראה יכרצל המיאתמה תועקרק םושיר תטיש גיהנת ץראה תלשממ .הב ומקויש וא ומקוהש
.המדאה לש יביסנטניא דוביעו ףופצ בושי חותיפל יוצרה םע ,ראשה ןיב ,תובשחתה ךותמ
םילעפמ םיקת וזש ,4 ףיעסב תרכזנה תידוהיה תונכוסה םע םכסה ידיל אובל לכות הלשממה
םייעבטה תורצואה תא חתפתו תודסומו םיתורש םיקדוצו םינוגה םיאנתב רדסת וא םיירוביצ
ךירצ הזכש רודיס לכ .הלשממה ידיב רשי םישענ םניא וללה םינינעהש המכ דע ,ץראה לש
תיבר תסכמ לע ולעי אל ,ןיפיקעב וא רשי ,וז תונכוס ידי לע וקלוחיש םיחוורהש ,חיטבהל
יפכ ,ץראה תבוטל הדי לע תעקשומ תויהל הכירצ םיחוור תפסות רתי לכו ,ןוהה לש התואנ
.הלשממה ידי לע רשואיש
הל היהתו לארשי ץרא לש ץוח-יסחי לע חוקיפה תא הדיל לבקת טדנמה תלשממ - 12 ףיעס
תיאכז טדנמה תלשממ היהת ןכ .תורז תולשממ םעטמ םיחלשנה םילוסנוקה תא רשאל תושרה
ץוחמ םיאצמנה לארשי ץרא יחרזא לש תירלוסנוקהו תיטמולפידה הנגהה תא הדיב תחקל
.םצרא תולובגל
תויוכזב עובקלו רידגהל ,ןייעל הרטמב תדחוימ הדעו הנמת טדנמה תלשממ - 14 ףיעס
תונושה תויתדה תודעה לש ןהיתועיבתו ןהיתויוכזו םישודקה תומוקמה םע רשקב תועיבתהו
רבח תצעומ רושאל שגות וזכ רשא הדעו לש םידיקפתהו הבכרהה ,יונמה תטיש .לארשי ץראב
.הדיקפת יולמל סנכית אלו וזכ הדעו הנומת אל הז הרושא ילבו ,םימואלה
ישפח יולמו רומג ןופצמ שפוח חטבומ היהי םלוכלש ךכ לע חיגשת טדנמה תלשממ - 15 ףיעס
גוס הזיאמ הילפה םוש .דבלב רסומהו ירוביצה ןוחטבה תולובגב ,ןחלופה תורוצ לכ לש
אצוי אל שיא םוש .ןושלהו תדה ,עזגה דוסי לע לארשי-ץרא יבשות ןיב השעית אל אוהש
.דבלב תיתדה ותנומא דוסי לע לארשי ץראמ
,םתפשב הירבח ךונחל הלשמ רפס יתב קיזחהל הדע לכ לש תוכזה חפוקת אלו ללשת אל
.עובקל לכות הלשממהש יללכ גוסמ תויכונחה תושירדה ירחא ואלמיש יאנתב
לכ לש הקדצהו תדה תודסומ לע החגשהה יולימל תיארחא איה טדנמה תלשממ - 16 ףיעס
.בוטה לוהינהו ירוביצה רדסה תקזחהל השורד איהש המכ דע ,לארשי ץראבש תונומאה
תא עירפהל וא רוסאל ידכ לארשי ץראב ושעי אל םידעצ םוש הזה חוקיפה תולובגב
.דבלב םתוימואל וא םתד תביסמ םהיחילש ןיב תולפהל וא ,וללה תודסומה לש םהילעפמ
תרימשל םישורדה תוחוכה תא תובדנתה דוסי לע ןגראל תיאשר לארשי-ץרא תלשממ - 17 ףיעס
תיאשר הניאש ,טדנמה תלשממ תחגשה תחת ויהיש יאנתב לבא ,ץראה תנגהל ןכו רדסהו םולשה
תלשממ תמכסה ךכ לע אובת םא דבלמ ,ליעל תושרופמה רשאמ תורחא תורטמל םהב שמתשהל
תלשממ ידי לע קזחתי אלו םקוי אל יריוא וא ימי ,יאבצ חכ םוש ,ל"נה תורטמל ץוחמ .ץראה
.לארשי-ץרא
תקזחה תואצוהל הקלח תא תתל לארשי-ץרא תלשממ תא עונמל ךירצ אל הז ףיעסב רבד םוש
שמתשהל ןמז לכב תיאכז היהת טדנמה תלשממ .לארשי-ץראב טדנמה תלשממ לש אבצה תוחכ
קשנ תלבוהו םיניוזמה היתוחוכ תעונת םשל לארשי-ץרא ילמנו לזרב תולסמב ,םיכרדב
.הקפסהו
הזיא יניתנ דגנ לארשי-ץראב הילפה היהת אלש ךכ לע חיגשת טדנמה תלשממ - 18 ףיעס
םע האושהב (ןהיקוח יפ לע תולהנתמה תורבח תוברל) םימואלה רבחב הרבח איהש הנידמ
רחסמ ,םיסמ תלטהל םיעגונה םינינעב ,ץוח תנידמ איהש וזיא םע וא טדנמה תלשממ תנידמ
םינוריוא תורש וא םי-רחס וא תועוצקמ יולמ וא הישעת ילעפמ תמקה ןכו ,םימ תרובחת וא
וא תונידמהמ ןתרטמ וא ןאצומש תורוחס דגנ לארשי-ץראב הילפה םוש היהת אל ןכו ,יחרזא
.טדנמה חטש ךרד םינגוה םיאנתב רומגה הרובחתה שפוח םהל היהו וללה תונידמל
םיסמ ליטהל טדנמה תלשממ תצעב י"א תלשממ הלוכי הזה יאנת ראשלו ליעל רומאל םאתהב
תמדקל רתויב םיבוטל הל םיארנה םידעצב זוחאלו ,התעד לוקיש יפל םישורדה סכמ ימולשתו
.םיסולכואה לש םיסרטניאה תרימשו ץראה לש םייעבטה היתורצוא
הנידמ וזיא םע םידחוימ סכמ ימכסה תורכל םג טדנמה תלשממ תצע יפל הלוכי ץראה תלשממ
.ברעב וא תיתאיסאה היכרותב הלוכ תללכנ 1914 תנשב התיהש איהש
תבותכ וא העדומ לכ .י"א לש תוימשרה תונושלה הנייהת תירבעו תיברע ,תילגנא - 22 ףיעס
תבותכ וא העדומ לכו ,תירבעב םג תויהל הכירצ י"אב תועבטמ וא ראוד ילוב וא תיברע
.תיברעב םג תויהל הכירצ תירבעב
םידעומ רותב לארשי-ץראב הדעו הדע לכ לש היגחב ריכת לארשי-ץרא תלשממ - 23 ףיעס
.וללה תודעה ירבח לש החונמ ימיל םייקוח
םימואלה רבח תצעומ לע ,טדנמה תלשממל הזב רסמנה טדנמה ףקות רמגיש הרקמב - 28 ףיעס
םיפיעסב תוחטבומה תויוכזה תרימשל םישורד תויהל ולכויש םירודיסה לכ תא תושעל
חיטבהל ידכ התעפשהב שמתשת םימואלה רבח תצעומו ,דימתל םימואלה רבח תוברעב ,14,13
ושענש םימואלה רבח תוברעב תומלשב תויפסכה תויובייחתהה לכ לע רומשת י"א תלשממש
הלשממה ידיקפ לש םהיתויוכז תוברל ,טדנמה לש ופקת ןמז ךשמב י"א תלהנה י"ע קוחר
.תובטהל וא תויסנפל

,א"משת םילשורי ,1897-1979 הנידמה תודלותב םיכמסמ ץבוק ךותמ
.23-28 מ"ע ,ןוחטבה דרשמ ,צוה ,ןמרוורב הזבג תירונ הכרע