,ידיתעה ונכות יבגל תונושמו תונוש תועומש ושחר ,ל"הסה םוסרפ ינפלש םייעובשב
.תידגנה הלועפה תינכות תא שבגל רבכ לחה ןוירוג ןבו
תרחבנ ,(הקינכטה לע רובידה תא תעכ ביחרהל םעט ןיא) בחרמו ןמז לש קחרממ
.הז יתועמשמ עגרב ביגהל דציכ ןוירוג ןבל ץעייל
!הווהב םוצע יונישל ליבוהל לולע הירוטסיהב ןטק יוניש - רוכז
.1939 יאמב 11 ,י"אפמ זכרמ תבישיל רשייה תעכ רגושמ ךנה

אני רוצה הבייתהבהצלחה