!ךתעדל תיביטמיטלואה הלועפה ךרד תא הרצקב דלקה

:הנוכמה          :תאמ

ןוירוג ןב :לא

:ךל עיצהל יל השרהתונמאנב ךלש