1939 יאמ ,לארשי-ץראב תוינידמה לע תעד-יוליג

("דלאנודקמ לש ןבלה רפסה")

(6019 ירטנמלרפ ךמסימ)


ותוכלמ דוה תלשממ העידוה 1938 רבמבונב 9 םויב םסרפתנש ,לארשי-ץרא לע תעדה-יוליגב
תונכוסה לשו תומייוסמ תוכומס תוצרא לש ,לארשי-ץרא ייברע לש םיגיצנ ןימזהל התנווכ לע
האצותכש ,הנכה התווקת וז התיה .דיתעב תוינידמל עגונב ןודנולב המע ןודל תידוהיה
תודיעו ומייקתה רבכמ אל .הנבה וזיא ללכל עיגהל היהי רשפא ,בל-יולגו ישפח ,אלמ ןוידמ
לש תילכתל ושמישו רפסמ תועובש לש הפוקת וכשמנש ,תידוהיו תיברע תוחלשמ םע
םינוידה רואל .םיידוהיו םייברע םיגיצנו םייטירב םירטסינימ ןיב םיאלמ תועד-יפוליח
הקולחה-תדעו לשו תיתוכלמה הדעווה לש תונובשחהו-םינידה רואל ןכו לארשי-ץראב בצמהו
תיברעה תוחלשמה ינפב ושגוהו ותוכלמ דוה תלשממ ידי-לע תומייוסמ תועצה וחסונ
תורשפא ואר אל תידוהיה תחלשמה ןהו תיברעה תחלשמה ןה .םכסומ רדסהל סיסבכ תידוהיהו
דוה תלשממ ךכיפל .םכסה ללכל אופיא ואיבה אל תודיעווהו ,הלאה תועצהה תא לבקל
ךומסל הטילחה איה ריהז לוקיש רחאלו ,איה התוינידמ תא חסנל ןירוח-תב איה ותוכלמ
ונודינשו תידוהיהו תיברעה תוחלשמל רבד לש ופוסב ושגוהש תועצהה לע הדי תא ללכ ךרדב
.ןהמע
םייוטיב לש םתועמשמ-ודל בל-תמושת ובסה הל ומדקש הריקח-תודעוו תיתוכלמה הדעווה .3
וז תלפרועמ תועמשמב וארו ,"ידוהיה םעל ימואל תיב" יוטיבה ןוגכ ,טדנמב םימייוסמ
ןיב הביאלו טקש-יאל ידוסי םרוג תוינידמה תורטמ יבגל הנממ תעבונה תואדווה-יאבו
יבשות לכ לש החוורהו םולשה ןעמלש ,תענכושמ ותוכלמ דוה תלשממ .םידוהיה ןיבל םיברעה
הדעווהש הקולחה תעצה .תורטמהו תוינידמה לש הרורב הרדגהב חרכה שי לארשי-ץרא
תונידמ תמקה יכ ררבתנש אלא ,תאזכ תוריהב איבהל התיה הלוכי ,הילע הצילמה תיתוכלמה
םושמ .עוציבל תנתינ הניא לארשי-ץרא ךותב ןמצע תושרב תודמועו תויאמצע תידוהיו תיברע
היתויובייחתהל המאתה ךות ,רשא תרחא תוינידמ בצעל ךרוצ ותוכלמ דוה תלשממ התאר ךכ
תוטרופמ היתועצהו היתופקשה .לארשי-ץראב בצמה יכרצ תא קפסת ,םידוהיהו םיברעה יפלכ
.עקרק (ג) ;הילע (ב) ;הקוחה (א) :םיקרפ השולשב ןלהל

הקוחה .א
דומעתש ,םינש רשע ךות תיאמצע תיאניתשלפ הנידמ תמקה איה ותוכלמ דוה תלשממ תפיאש (1)
תא תעדה תא חינמה ןפואב קפסל ידכ םהב אהיש תדחואמה הכלממה םע הלאכ הנמא ירשקב
הנידמה תמקהל וז העצה .דיתעב תוצראה יתש לש םייגטארטסאהו םיירחסמה םיכרצה
.םויס ידיל טדנמה תא איבהל תילכתב םימואלה-רבח תצעומ םע תוצעייתה ךירצת תיאמצעה
ןפואב ןוטלשב םידוהיהו םיברעה ופתתשי הבש הנידמ תויהל תבייח תיאמצעה הנידמה (2)
.ורמשיי הדע לכ לש םיינויחה םיניינעהש חיטבי רשא הזכ
קיזחהל ותוכלמ דוה תלשממ ףיסות הב רשא רבעמ-תפוקת םדקת תיאמצעה הנידמה תמקל (3)
לדג קלח לארשי-ץרא יסולכואל קנעוי רבעמה-תפוקת ךשמב .ץראה ןוטלשל תוירחאה תא הדיב
,ןוטלשה ןונגנמב ףתתשהל תורשפא אהת היסולכואה יקלח ינשל .םצרא תלשממב ךלוהו
.אל וא הב ושמתשי םהינשש ןיב םשגוי ךילהתהו
יסולכוא תא גצייש םיאתמ ףוג םקוי םנכ לע רדסהו םולשה תרזחה רחאל םינש שמח םותכ (6)
ךשמב םייתקוחה םירודיסה תלועפ תא רוקסל ידכ ,ותוכלמ דוה תלשממ תאו לארשי-ץרא
תיאמצעה תיאניתשלפה הנידמה לש הקוחה תלאשב תוצלמה ץילמהלו ןודלו רבעמה-תפוקת
.תעצומה
הנידמהש ורשפאי רשא ,םיאנת רוציל ידכ הדי לאל רשא לכ תא השעת ותוכלמ דוה תלשמ (8)
.םינש רשע ךות םוקת תיאמצעה תיאניתשלפה

הילע .ב
,תיברעה היסולכואה םילשת םימיה תוברבש ,תויטירב תולשממ וויק רופלב תרהצה ןתמ זאמ
ךשמה םע ,לארשי-ץראב ידוהי חותיפמו תידוהי תובשייתהמ םיעבונה תונורתיב ריכתש ךותמ
דוה תלשממ ינפב התע תודמועה תורירבה .המייקתנ אל וז הווקת .ימואלה תיבה לש ולודיג
,הילע ידי-לע ףוס ןיא דע ידוהיה ימואלה תיבה תא ביחרהל לדתשהל (א) וא :ןה ותוכלמ
לש תפסונ הבחרה תושרהל (ב) וא ;תופיקתב עבומה םייברעה ץראה יבשות לש םנוצר דגנ
.המע םילשהל םינכומ םיברעה ויהי םא קר ,הילע ידי-לע ידוהיה ימואלה תיבה
,ילכלכה הטילקה-רשוכ תאז השרי םא ,תידוהיה הילעה היהת תואבה םינשה שמח ךשמב (1)
לש תיללכה היסולכואהמ בוריקב שילש ידכ דע תידוהיה היסולכואה תא איביש רועישב
תאו תידוהיהו תיברעה היסולכואה לש רעושמה יעבטה יובירה תא ןובשחב םיאיבמ םא .ץראה
תסנכה הז רבד רשפאי ,ץראב התע םיאצמנה םייקוח-יתלבה םיידוהיה םילועה רפסמ
.וז הנש לש לירפא תליחתמ לחה תואבה םינשה שמח ךשמב ךרעב םילוע 75,000
העינמ-יעצמאב םיזחואו תיקוח-יתלב הילע רוצעל רמוא הרמג ותוכלמ דוה תלשממ (4)
,הלא םיעצמא תורמל ,רשא םייקוח-יתלבה םידוהיה םילועה םתוא לכ לש םירפסימה .םיפסונ
.תויתנשה תוסכימהמ וכוני ,םשרגל היהי רשפא יאו ,ץראל סנכיהל וחילצי
ךשמב םשגות הל םינווכתמ התע רשא הילעהש רחאל ,יכ תענכושמ ותוכלמ דוה תלשממ .15
לש ותוחתפתה ךשמה לע לקהל ,הבוח הילע אהת אל םגו ,הדיב קודיצ אהי אל ,םינש שמח
.תיברעה היסולכואה לש היתולאשימב תובשחתה אלל הילע ידי-לע ידוהיה ימואלה תיבה

עקרק .ג
יקלח לש םבצמו םהיתויוכזש החיטבהב" ,טדנמהמ 6 ףיעסה יפל ,תשרדנ לארשי-ץרא תלשממ
דעו ,"עקרקה לע םידוהי לש הפופצ תובשייתה" דדועל ,"הערל ועגפיי אל םירחא היסולכוא
המכ לש תונובשחהו-םינידה .םידוהיל םיברעמ עקרק תרבעה לע הלבגה לכ הלטוה אל התע
תקסופ-יתלבה הריכמהו תיברעה היסולכואה לש יעבטה יובירה בקע יכ ,ונייצ םיחמומ תודעו
תורבעהל םוקמ םימייוסמ םירוזאב התע ןיא ,םידוהיל תיברע עקרק לש תונורחאה םינשב
ידכ ,הלאכ עקרק תורבעה ליבגהל חרכה שי םירחא םירוזאב וליאו ,תיברע עקרק לש תופסונ
רצווית אלש ידכו תמייקה םהייח תמר תא םהידיב םייקל ולכוי םיברעה המדאה-ידבועש
ןוילעה ביצנל הנתנית ,הלא תוביסנב .עקרק-ירסוחמ לש הלודג תיברע היסולכוא הרהמב
םוסריפ ךיראתמ הנלוחת וללה תויוכמסה .עקרק תורבעה רידסהלו רוסאל תויללכ תויוכמס
.רבעמה-תפוקת לכ ךשמב ןוילעה ביצנה ידיב הנראשית ןהו ,תוינידמה לע הז תעד-יוליג
םוקמ ,דוביעה תוטיש רופישלו ,עקרקה חותיפל תנווכמ היהת הלשממה לש התוינידמ .17
ענכושמ היהי םאב ,ןירוח-ןב ןוילעה ביצנה היהי הזכ חותיפ רואל .ירשפא הז אהיש
וצ לכ תונשלו שדחמ ןייעל ,יוארכ ורמשיי תיברעה היסולכואה לש "םבצמו םהיתויוכז"ש
.תועקרק תרבעה לע הלבגהל וא רוסיאל עגונב ןתינש

,א"משת םילשורי ,1897-1979 הנידמה תודלותב םיכמסמ ץבוק ךותמ
.41-44 מ"ע ,ןוחטבה דרשמ ,צוה ,ןמרוורב הזבג תירונ הכרע