ןילי הטיאו דיוד 'ר
םהלש דובכה-תותוא תא וריזחה ןילי הטיאו דיוד 'ר
(23.5.39 - רבד)

תא ןוילעה ביצנל לומתא וריזחה ןילי הטיא ותשאו ןילי דוד 'פורפ
ביצנה לא םהיבתכמ חסונ הזו .הלשממה ידי-לע םהל ונתינש ,דובכה-תותוא
:ןוילעה
תוביסנ רשא תאזה הלשממה ידי-לע יל ןתינש דובכה-תוא" :בתוכ ןילי דיוד 'ר
התוא תואיבמו תוירסומ לש שגר לכ דגנכ ףכה תא הלצא תועירכמ תויטילופ
(!םימתה ינב םג םכותב) ימע-ינב תא קר אל ושטרו וגרהש הלאל התרזע תתל
התע בשחנ הז דובכ-תוא .איה הידיקפו האבצ-ישנא תא םג אלא םמע-ינבו
תויהב ,הנש 21 ינפל יל והנתנש ימל ובישמ יננהו דובכ-אל תואכ יניעב
."חונמה הילגנא ךלמ .מ .ה תלשממב תרחא חור
רפסה" תעפוה ירחא ,התע החרכומ ימצע האור יננה" :תבתוכ ןילי הטיא תרמ
םיקהל ,לארשי םעל רוזעל .מ .ה תלשממ תוחטבה לכ תא ירמגל לטבמה ,"ןבלה
.הזה תואה תא .מ .ה תלשממל בישהל - , ויתובא ץראב ימואלה ותיב תא
."דובכ-תואל דוע יניעב בשחנ ונניא