14.8.1992 - ט"פרת בא 'ח ,ךיריצ לארשי-ץראל תידוהיה תונכוסה תקוח

תנשב לארשי ץרא תא דקפש רומחה ילכלכה רבשמה רחאל דחוימבו ,םירשעה תונש ףוסב
4 ףיעס יפל לארשי ץראל תידוהי תונכוס םיקהל תינויצה תורדתסהב העצה השבוג ,1927
תא ביחרהל ידכ םלועב תונוש תוצראמ םיינויצ אל םיירוביצ םיפוג הב ףתשלו טדנמה לש
ז"טה ינויצה סרגנוקב .לארשי ץראב ינויצה לעפמב ופתתשיש םיידוהיה םינוגראה רפסמ
,הטילקו הילע יאשונב תונכוסה הקסע התמקה רחאל .התקוח לעו תונכוסה תמקה לע טלחוה
העייס ןכ .תורחא תולשממו םימואלה רבחו הינטירב תלשממ םע רשקו ןוחטב ,תובשייתה
:התקוחמ םיעטק ןלהל .לארשי ץראב תואירבו ךוניח תודסומ ןומימב
,ועבקנש יפכ תידוהיה תונכוסה לש םידיקפתה תא המצע לע לבקל היהת תונכוסה תרטמ
,תואבה תורטמה שומימל ליבויש ןפואב המוחתבש םינינעה לכב לפטת תונכוסהש רורבו
:ונייהד
ןכו םידבוע םילועלש הרכה ךותמ ,ישעמה ףקיהה אולמב תידוהיה הילעה םודיקו דודיע
.הריתי בל תמושת ןתנית ,םיימצע םיעצמא ילעב םילועל
ךותמ הזו ,םיידוהיה םייתדה םיכרצל הגאדה תא םג הנלולכת תידוהיה תונכוסה תולועפ
.ישיאה הרכהה שפוח חטבויש החנה
.תידוהיה תוברתהו תירבעה ןושלה םודיק
םשל ,ל"קקה םשב םשרית ושכרנש תועקרקה לע תולעבהו - ידוהי שוכרכ שכרית עקרקה
.ידוהיה םעל ידימת שוכרכ ןתקזחה

.תידוהי הדובע לע תססובמה תיאלקח תובשייתה ןעמל השעת תונכוסה
.הלהנהה .ג ,יביטרטסינימדאה דעוה .ב ,הצעומה .א :ויהי תונכוסה לש םיפוגה .1
תרחא טלחוי אל םא ,ןמז ותואב תינויצה תורדתסהה אישנכ ןהכמה היהי תונכוסה אישנ .2
.ןמז ותואב העבקנש יפכ ,הצעומה ירבח דצמ המכסהה-תולוק יעבר תשולש ידי-לע
- - -תונכוסב ןוילעה טלושה ףוגה היהת הצעומה .3
ףסונ .תונוש תוצראמ םינויצ יתלב לש תורדתסהה חוכ-יאב התיצחמב תבכרומ אהת הצעומה .4
לש תורשפא אהת ,הז םכסה לע םימתוחה ןיב וללכנ ןהיגיצנש ,תונוש תוצראמ םינויצ יתלבל
.תינויצה תורדתסהב םירושק םניאש תורחא תוצראב םידוהי לש םיפוגל גוציי

,א"משת םילשורי ,1897-1979 הנידמה תודלותב םיכמסמ ץבוק ךותמ
.35-37 מ"ע ,ןוחטבה דרשמ ,צוה ,ןמרוורב הזבג תירונ הכרע

. תידוהיה תונכוסה רתא ,םג האר