1.1.1928 - ח"פרת תבט 'ח לארשי תסנכ תונקת

תיתשת ויה רשא ,םירחבנ תודסומ לארשי ץראב ידוהיה בושיה םיקה טדנמה תפוקתב
תודסומה .םהב תופתתשהמ וענמנ תוידוהי הייסולכוא תוצובק המכש יפ לע ףא ,ימצע-ןוטלשל
וקסע הלא םיפוג .תישארה תונברהו ימואלה דעווה ,םירחבנה-תפסא ויה םיירקיעה
יפוג ולעפ ליבקמב .ידוהיה בושיה לש תד יתורישו תואירב ,דעס ,תוברת ,ךוניח יאשונב
לארשי תסנכ תונקת .תידוהיה תונכוסה םג 1929 תנשמו תימלועה תינויצה תורדתסהה
1 -ב ימשרה ןותיעב ומסרופו 1927 רבמצדב 30 -ב רמולפ ןוילעה ביצנה ידי-לע ורשוא
.1928 ראוניב


ימואלה דעוהו םירחבנה תפסא

.םינש עברא תפוקתל ורחבי הירבחו לארשי תסנכ תגיצנ שמשת םירחבנה תפסא (1)
רושיא םשל ןוילעה ביצנל שיגיו ימואלה דעוה חסני ולא תונקתל םישדח השש ךותב (2)
.וז םירחבנ תפסאל תוריחבה תטיש תאו םירחבנה תפסא לש הבכרה תא תורידגמה תונקת
השש ךותב רחבית הפסאהו ,ןוילעה ביצנה ןרשיא ובש םוימ לחה ףקות הנלבקת תונקתה
.ל"נה םויהמ םישדח
גהנתי ןהיפ לעש תוטלחה לכותו ימואל דעו הירבח ןיבמ הפסאה רחבת הנשב הנש ידמ (3)
רבעש תורמל ותרשמב שמשל ימואלה דעוה ףיסוי תושדח תוריחבל דע םלואו ;ימואלה דעוה
.ונמז
.לעופ דעו וירבח ןיבמ הנמי ימואלה דעוה (4)
- :לעופה דעוה
.ימואלה דעוה תוטלחהל ףקות ןתיי
.ימואלה דעוה ינפב יארחא היהי
שמשל לדחי ותוא הנימש ימואלה דעוהש רחאל ותרשמב ראשיי אל לעופ דעו םוש
.ותרשמב
הירבח לע ליטהל הדי תא אלמל וא הליהקה תאמ שורדל הפי החוכ היהי םירחבנה תפסא (5)
:תואבה תורטמה ןמ תחא לכל םיסמ וא סמ
;ךוניח
;םיינעל רזע
;םילוחב לופיט
;םימותי תסנרפ
- :תואצוהל תומורת
:ליבשב הליהקה תועצמאב םיסמ תלטה תושרהל לכות ןכ-ומכו ;םהיביצקתל םאתהב
;הטיחשה
;ןתריכמ וא תוצמ תייפאל תונוישר
;קוחל םאתהב ןמויק וא תודועת ןתמ

:וידיקפת ויהי הלאו תחא הנש ותרשמב שמשי ימואלה דעוה (6)
;הפסאה תוטלחהל םאתהב לארשי תסנכ ינינע לוהינ
םיאצמנה םיניינעב הפסאה תוטלחה לכ תא לעופל איצוי שומל בשומ ןיבש הפוקתב
;ימואלה דעוה לש ותוכמס לובגב
תלהנהל יארחא היהי אוהו הלשממל היסחיב ץראב לארשי תסנכ חוכ-אבכ שמשי אוה
;וידיל םרסמת הלשממהש תולועפהו םיניינעה םתוא
לארשי תסנכ לש הקדצהו תושדקה םתוא לש הלהנההו םיפסכה ינינע לע החגשה
.הקדצ תושדקה םניאש
לכמ םיעקרקמ יסכנו םילטלטמ לע תולעב לארשי תסנכ םשב שוכרל הפי היהי וחוכ
עיפוהלו עבתנו עבותכ ןידב עיפוהל ,תורטש לע םותחל ,םיזוחב רשקתהל ,םינימה
.אוה ומשב תוררוב יטפשמב
.תוליהקה ידי לע םילהנתמה היתודסומו לארשי תסנכ יסכנ תלהנה לע החגשה
;תודסומו םידיחי ,תוליהקה ידי-לע ול ורסמנש תונרק לוהינ
ירפס לע ףסונ ,םידוהיה לש םירטפנה ירפסו ןיאושינ ירפס ,םידלונה ירפס לוהינ
;הלשממה
.לארשי תסנכ לש היתולועפ לע ןוילעה ביצנל יתנש ןובשחו ןיד שיגי דעווה

דעומ םות ינפל םישדח השולשמ רחואי אל ךליאו זאמו ,ףקות הנלבקת ולא תונקתש רחאל (7)
ובשיש םירגובה םידוהיה לש סקנפ ימואלה דעוה םסרפיו ךורעי ,םירחבנה תפסא לש התנוהכ
םידוהיה םתוא לש םהיתומש וב וללכי אלש יאנתב ,םישדח השולשמ תוחפ אל (י"א) הניתשלפב
יפכ ,סקנפה ןמ םהיתומש תא קוחמל תועדוה ימואלה דעול ושיגה ךיראת ותואל םדוק רשא
.וז הנקת לש הנשמ תונקתב עבקנש

,א"משת םילשורי ,1897-1979 הנידמה תודלותב םיכמסמ ץבוק ךותמ
.30-35 מ"ע ,ןוחטבה דרשמ ,צוה ,ןמרוורב הזבג תירונ הכרע