(1953 - 1874) יקסנלימס השמ.לארשי ץראב תידוהיה תואלקחה יצולחמ ,ירבע רפוס
דבע .הרדח ידסיימ לע הנמנ .1890 ב לארשי ץראל הלע .תיאלקח החפשמל הניארקואב דלונ
,תובוחר הכומסה הבשומל רבע 1893 תנשב .ןויצל ןושאר הבשומבו הרדחב יאלקח לעופכ
ףוג - "הדוהיב תובשומה תודחאתה" ידסייממ היה 1900 תנשב .םרוכו ןסדרפכ עקתשה הבו
ךמתו "יחרזאה הנחמה" תא גצייש ןוגרא - "םירכיאה תודחאתה"ב 1927תנשב בלתשהש
.יטרפה קשמה דודיעב
."יאנתסוב" - תודחאתהה ןואטב תא ךרע
רפוסל ךפה ךכבו ,םידוהיה םירכיאהו םיברעה ייחמ םינושאר םירופיס םסרפ 1906 תנשב
לע תונורכז ירפס םג בתכ .םיאודבהו םיברעה יווה לע םירופיס בתכש ןושארה ירבעה
.םיכרכ 12 -ב וסנוכ ויבתכ .י"אב תידוהיה תובשייתהה תישאר


הרזח