(1952 - 1874) ןמציו םייחתורדסהה לש יעיברה האישנ ,לארשי תנידמ לש ןושארה האישנ ,עדמ שיאו ינויצ גיהנמ
.תינויצה
ןימאהו הילגנא תא דהאש םושמ רקיעב ,ןמזה ךלהמב םיבר םידגנתמ ויה תינויצה ותוינידמל
ידוהי ךוניח לביק ,הנבלה היסורב דלונ .ימואלה תיבה אשונב היתוחטבהל שחכתת אלש
םשב הדוגא ותדלומ ריעב דסי 15 ליגב .םיעדמהו הימיכה ידומילב טלב וירוענב .יתרוסמ
1898 תנשב .םידוהיה ינומהל ירבעה רובידה תא ליחנהל התיה התרטמש ,"הרורב הפש"
ויהש ,היסורמ םידוהי םיטנדוטס גוחל ברקתהש רחאל ,ןושארה ינויצה סרגנוקב ריצכ ףתתשה
הטיסרבינואהמ הימיכב רוטקוד ראות לבק 1899 ב ,ןכמ רחאל הנש .םתפקשהב םיינויצ
"תיטתניס תונויצ"ל האירקב אצי ,גאהב 1907 תנשב ,ינימשה סרגנוקב .ץיוושב דמל הב
ןמציו רחבנ 1921 תנשב .י"אב תישעמה תובשייתהה םע תיטילופה הדובעה תא גזמתש
תנשב .תידוהיה תונכוסה אישנל רחבנ 1929-בו ,תימלועה תינויצה תורדתסהה אישנל
- תובוחרב תיעדמ הדובעל רסמתה ,ינויצה לעפמב ותדובע דצלו ץראב תיפוס עקתשה ,1936
ןעדמכ וירושיכ תא סייג ,הינשה םלועה תמחלמ תפוקתב .הישעת יכרצל רדה ירפ לוצינ
התיה תיאבצה ןתובישחש תוימיכ תואצמה לש הרוש איצמהו הינטירב לש יתמחלמה ץמאמל
ןוזחה יפלכ השדחה תיטירבה הלשממה לש תניועה התוינידמ עקר לע ,המחלמה רחאל .הלודג
ליעפהל השקבב ב"הרא אישנ - ןמורטל הנפו תיאקירמאה להקה תעד תא ןמציו סייג ,ינויצה
ןורתפל תיאקירמא-ולגנא הריקח תדעו לש היונמל רבד לש ופוסב ליבוהש ךלהמ ,ותעפשה תא
.לארשי תנידמ לש ןושארה האישנכ ןהכל רחבנ ,1948- ב .לארשי-ץרא תייעב


הרזח