(1944 - 1887) ןוסלנצכ לרבישארמו םידבועה תורדתסה ,הדובעה תעונת לש םיגיהנמה יבושחמ ,תינויצה העונתה ישארמ
."רבד" ןותיע לש ןושארה וכרוע ,תועד הגוהו רפוס ,לארשי ץרא ילעופ תגלפמ
ןמ עפשוה .תודלימ תינויצו תידוהי תרוסמ גפס ,דימא םירחוס תיבל הנבלה היסורב דלונ
הלע 1909 תנשב .תונוש תוידוהיו תויטסילאיצוס תוגלפמל ףרטצה ,יסורה םזילאיצוסה
ןיב היהו תיטילופ ליעפ ךפה לק שיח ,תונוש תובשומב יאלקח לעופכ דבע הליחת ,הצרא
.םילוח תפוקל דוסיה תא םיחינמה ןיבו ,םילעופה לש תינכרצה הדוגאה - "ריבשמה" ימזוי
.וקוריפ דע וב תרשו םיטירבה י"ע םקוהש ילארשי-ץראה ירבעה דודגל בדנתה 1918 - ב
הנמתה 1925 -ב .ץראב םילעופה תוגלפמ לש ןדוחיא ןוירוג ןב דוד םע דחי לעפ 1920 - ב
תאצוה תא דסי .םידבועה תורדתסה לש הנואטב - "רבד" ןותיע לש ןושארה ישארה וכרועל
דעב היה ,1939 לש יטירבה ןבלה רפסה םוסרפ רחאל ."דבוע םע" תורדתסהה לש םירפסה
אבצל תוסייגתהב ךמת ,הינשה םלועה תמחלמ הצרפשמ .טדנמה תלשממ דגנ קבאמה תפרחה
.יאמצע ידוהי יאבצ חוכ רישכהל ידכ ,יטירבה
.ץראל ואוב םע דבע הב ,תרניכ תצובקב רבקנ , 1944 ב רטפנ


הרזח