(1880-1940) באז ,יקסניטוב'ז.תיטסינויזיברה העונתה דסיימ .ינויצ גיהנמו יאנותיע ,רפוס
.וירוענמ דוע תינויצה העונתב ליעפ היה הדימא םירחוס תחפשמל 1880 ב הסדואב דלונ
טעה-םשב םתח וירמאמ לע .םייסור םינותיע לש בתכ שמישו הילטיאבו ץיוושב םיטפשמ דמל
,עגר ותואמו 1903 ב בונישיקב םורגופה תובקעב לחה תינויצה ותוליעפ תא ."הנילטלא"
.התוברתו תירבעה ןושלה ,ימואלה ךוניחה תובישח תא שיגדה .ינויצה לעפמל וייח ושדקוה
אבצה םע לעפ רשא "תודרפה יגהנ דודג" תא רודלפמורט ףסוי םע דחי םיקה 1915-ב
דודגב ןיצקכ תריש אוה .י"א תולובגל ץוחמ תרשלמ ענמנ םלוא, ילופילג תיזחב יטירבה
ותוליעפ בקע . םיכרותה ידימ ןדריה תורבעמ שוביכב 1918-ב ףתתשהש" ךלמה יעלק"
תפסאל רחבנו ,הנינח לביק .הנגהה ירבח ראש םע דחי םיטירבה י"ע רסאנ הפינעה תינידמה
תועד יקוליח לשב .הלהנהה רבחלו תינויצה הלהנהה לש תינידמה הקלחמל ,י"א לש םירחבנה
םנוד דוע" לש תיטמגרפה םיבלשה תסיפתב לגדש ןמציו לש יטירב-ורפה יטילופה וקה לע
תוחנה לכ לש (שדחמ הניחב) "היזיוור" ךורעל שקיב רשא ,יקסניטוב'ז שרפ - "זע דועו
הסינ ךכבו ר"תיב תאו תיטסינויזיברה הגלפמה תא םיקה ,תינויצה העונתה לש דוסיה
ב"הראב רטפנ .תיטרפה המזויהו ינידמה םזיביטקאה :ותסיפת יפ לע רקיעה תא םשייל
.1940 ב

יקסניטוב'ז ןוכמל

הרזח